Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
302 885 794 € 158 548 045 € 37 626 549 € 36 328 542 € 30 269 765 € 30 914 470 € 34 552 434 € 90 935 377 € 47 389 047 € 34 120 904 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
262 002 600 € 150 300 727 € 25 121 623 € 27 893 448 € 21 174 950 € 24 078 697 € 26 947 113 € 25 219 333 € 28 012 334 € 19 756 964 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
162 651 486 € 8 889 242 € 9 082 561 € 12 691 712 € 4 827 514 € 5 649 304 € 5 813 706 € 10 125 392 € 8 424 479 € 3 097 330 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 899 367€ 5 656 034€ 5 185 258€ 5 200 744€ 611 278€ 858 553€ 424 054€ 3 744 747€ 752 842€ 1 058 912€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 415 455€ 3 218 208€ 3 083 411€ 3 645 968€ 4 209 507€ 4 753 106€ 5 265 373€ 6 242 571€ 6 627 620€ 727 789€
007
A.I.4
Goodwill
102 873 952€ 0€ 655 315€ 1 310 629€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
24 061 192€ 15 000€ 30 000€ 45 000€ 6 729€ 37 645€ 77 154€ 116 664€ 28 906€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
14 401 520€ 0€ 783 892€ 3 800 000€ 47 125€ 21 410€ 359 796€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
87 596 542 € 16 508 312 € 15 106 742 € 14 269 416 € 16 347 436 € 18 429 393 € 21 133 407 € 15 093 941 € 19 560 355 € 16 659 634 €
012
A.II.1
Pozemky
1 000€ 0€ 1 000€ 1 000€
013
A.II.2
Stavby
18 176 104€ 45 315€ 60 857€ 28 200€ 36 338€ 20 048€ 0€ 596 359€ 724 463€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 187 175€ 14 892 701€ 13 433 186€ 13 795 637€ 15 336 810€ 17 170 815€ 19 569 097€ 14 419 347€ 14 267 468€ 14 671 055€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
896 765€ 960€ 1 400€ 2 250€ 0€ 945 501€ 1 172 293€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 335 498€ 1 508 525€ 1 611 299€ 443 329€ 974 288€ 1 238 530€ 1 564 310€ 674 594€ 3 750 027€ 90 823€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 811€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
11 754 572 € 124 903 173 € 932 320 € 932 320 € 0 € 0 € 0 € 27 500 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 123 970 853€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
11 702 072€ 932 320€ 932 320€ 932 320€ 0€ 27 500€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
52 500€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 555 901 € 7 180 560 € 11 213 739 € 6 881 018 € 7 232 712 € 6 757 012 € 7 476 652 € 65 519 529 € 16 203 130 € 11 019 079 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
367 977 € 319 890 € 231 760 € 88 239 € 122 348 € 89 411 € 127 363 € 825 933 € 1 674 174 € 1 344 758 €
035
B.I.1
Materiál
247 645€ 1 230€ 1 113€ 1 002€ 909€ 799€ 807€ 137 988€ 120 227€ 101 977€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
120 332€ 318 660€ 230 647€ 87 237€ 121 439€ 88 612€ 126 556€ 687 945€ 1 553 947€ 1 242 781€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 200 428 € 0 € 39 287 € 227 304 € 59 009 € 14 898 € 2 599 113 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
266 394 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
266 394€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 2 598 648€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
8 934 034€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 658€ 465€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
39 287€ 227 304€ 59 009€ 14 240€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 795 273 € 6 505 990 € 10 506 544 € 5 766 731 € 6 213 636 € 5 670 361 € 4 383 353 € 63 689 463 € 11 822 682 € 4 001 560 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 580 179 € 3 030 951 € 7 819 721 € 2 112 789 € 2 500 111 € 1 646 510 € 1 598 467 € 61 619 435 € 7 237 725 € 2 945 965 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
56 280€ 193 466€ 5 600 054€ 11 159€ 832 765€ 87 297€ 452 988€ 60 614 008€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 737 213€ 484 647€ 77 542€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 786 686€ 2 352 838€ 2 142 125€ 2 101 630€ 1 667 346€ 1 559 213€ 1 145 479€ 1 005 427€ 7 237 725€ 2 945 965€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
372 048€ 4 080€ 3 558€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
194 393€ 0€ 3 171 439€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
664 275€ 1 272 628€ 491 927€ 1 078 886€ 1 506 604€ 1 825 896€ 2 778 866€ 2 058 326€ 973 224€ 806 154€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
1 889 295€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 467 131€ 2 202 411€ 2 194 896€ 2 203 008€ 2 202 841€ 2 194 397€ 6 020€ 11 702€ 440 294€ 249 441€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
192 223 € 354 680 € 475 435 € 1 026 048 € 896 728 € 957 953 € 2 738 632 € 945 124 € 2 691 376 € 3 073 648 €
072
B.V.1.
Peniaze
33 058€ 10 047€ 14 069€ 12 982€ 11 047€ 8 643€ 2 468€ 496€ 10 095€ 6 825€
073
B.V.2.
Účty v bankách
159 165€ 344 633€ 461 366€ 1 013 066€ 885 681€ 949 310€ 2 736 164€ 944 628€ 2 681 281€ 3 066 823€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 327 293 € 1 066 758 € 1 291 187 € 1 554 076 € 1 862 103 € 78 761 € 128 669 € 196 515 € 3 173 583 € 3 344 861 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 594 168€ 17 437€ 323 965€ 632 194€ 634 577€ 0€ 7 008€ 90 307€ 167 948€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 553 127€ 1 049 321€ 967 222€ 919 287€ 1 200 238€ 67 789€ 128 336€ 188 517€ 399 741€ 289 683€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 179 998€ 2 595€ 27 288€ 10 972€ 333€ 990€ 2 683 535€ 2 887 230€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
302 885 794 € 158 548 045 € 37 626 549 € 36 328 542 € 30 269 765 € 30 914 470 € 34 552 434 € 90 935 377 € 47 389 047 € 34 120 904 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
34 089 312 € 24 384 695 € 3 335 587 € 3 903 257 € -3 996 795 € -10 936 014 € 7 299 295 € 57 623 302 € 11 614 099 € 10 673 269 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 750 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 5 294 920 € 5 294 920 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 750 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 5 294 920€ 5 294 920€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
78 510 886€ 78 510 886€ 58 510 886€ 58 324 422€ 37 773 692€ 13 985 914€ 13 985 914€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 1 058 984 € 1 058 984 € 1 058 984 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 1 058 984€ 1 058 984€ 1 058 984€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
11 304 864 € -350 061 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
11 304 864€ -350 061€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-68 967 657 € -67 175 298 € -66 421 166 € -53 770 487 € -36 921 928 € -18 686 619 € 0 € 3 792 830 € 4 219 783 € 3 751 848 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 652 298€ 0€ 5 160 616€ 4 219 783€ 3 751 848€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-72 619 955€ -67 175 298€ -66 421 166€ -53 770 487€ -36 921 928€ -18 686 619€ 0€ -1 367 786€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 508 781 € 1 399 168 € -754 133 € -12 650 678 € -16 848 559 € -18 235 309 € -18 686 619 € 42 671 906 € 940 830 € 467 935 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
263 922 421 € 132 495 030 € 32 214 797 € 30 960 539 € 32 473 538 € 40 540 356 € 26 416 530 € 33 037 932 € 33 449 918 € 20 788 216 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
67 305 310 € 11 727 487 € 10 583 594 € 10 659 923 € 12 340 029 € 15 784 352 € 3 332 421 € 302 470 € 1 973 709 € 2 875 278 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
11 014 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 611 165 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 014 500€ 1 611 165€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
36 216 115€ 786 000€ 10 500 000€ 10 500 000€ 13 651 225€ 2 920 075€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 605 413€ 605 413€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 500 000€ 10 500 000€ 12 000 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
82 490€ 31 364€ 30 523€ 26 140€ 24 984€ 20 049€ 11 404€ 4 091€ 4 340€ 7 177€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
353 634€ 60 062€ 53 071€ 133 783€ 315 045€ 501 913€ 400 942€ 298 379€ 1 363 956€ 2 033 615€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
350 061€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 138 571€ 0€ 0€ 229 073€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
71 370 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
71 370€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
145 402 808€ 65 000 000€ 3 000 000€ 0€ 13 548 422€ 4 022 718€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 630 091 € 52 403 072 € 15 159 972 € 13 391 345 € 16 885 052 € 19 754 127 € 19 694 090 € 23 494 151 € 11 450 531 € 9 756 259 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 804 821 € 12 336 646 € 10 374 861 € 11 369 548 € 9 141 418 € 8 105 171 € 7 184 861 € 8 430 045 € 8 921 081 € 7 809 606 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
682 853€ 386 182€ 687 157€ 592 120€ 2 820 851€ 3 085 343€ 834 701€ 906 137€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
515 857€ 1 306 344€ 61 573€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 606 111€ 10 644 120€ 9 626 131€ 10 777 428€ 6 320 567€ 5 019 828€ 6 350 160€ 7 523 908€ 8 921 081€ 7 809 606€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
23 507€ 39 704 397€ 1 574 378€ 1 596 366€ 7 287 639€ 11 167 231€ 12 032 815€ 14 740 268€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 774 836€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
46 348€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
831 063€ 177 988€ 161 517€ 122 028€ 115 928€ 92 789€ 106 252€ 73 523€ 329 046€ 267 518€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
533 966€ 118 649€ 112 902€ 85 282€ 80 590€ 63 661€ 68 403€ 50 247€ 211 388€ 181 463€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
147 771€ 32 538€ 32 120€ 26 392€ 25 524€ 22 233€ 24 453€ 16 041€ 299 333€ 46 129€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
242 615€ 32 854€ 129 358€ 191 729€ 233 953€ 303 042€ 277 306€ 184 027€ 1 689 683€ 1 451 543€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 497 240 € 3 364 471 € 3 231 231 € 3 280 271 € 3 248 457 € 3 001 877 € 1 384 090 € 186 653 € 861 093 € 504 291 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
783 104€ 169 034€ 146 271€ 107 877€ 92 368€ 52 026€ 58 146€ 39 105€ 189 056€ 255 523€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 714 136€ 3 195 437€ 3 084 960€ 3 172 394€ 3 156 089€ 2 949 851€ 1 325 944€ 147 548€ 672 037€ 248 768€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
23 015 602€ 0€ 3 000 000€ 0€ 5 463 930€ 3 101 170€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 240 000€ 629 000€ 2 000 000€ 2 005 929€ 9 054 658€ 152 233€ 528 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 874 061 € 1 668 320 € 2 076 165 € 1 464 746 € 1 793 022 € 1 310 128 € 836 609 € 274 143 € 2 325 030 € 2 659 419 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
406 300€ 451 487€ 770 635€ 110 846€ 0€ 28 400€ 30 300€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 467 761€ 1 216 833€ 1 305 530€ 1 353 900€ 1 793 022€ 1 310 128€ 836 609€ 274 143€ 2 296 630€ 2 629 119€