Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
35 186 454 € 28 323 271 € 22 434 140 € 23 840 998 € 26 727 691 € 26 034 988 € 28 250 295 € 27 053 366 € 27 672 412 € 52 642 246 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 303 559 € 4 100 985 € 3 190 874 € 2 469 931 € 2 109 661 € 1 851 719 € 1 890 885 € 1 810 185 € 1 505 131 € 30 833 042 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
66 655 € 30 917 € 33 257 € 110 183 € 250 840 € 187 015 € 301 106 € 588 836 € 550 448 € 583 099 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
39 507€ 12 025€ 26 878€ 45 712€ 15 270€ 26 975€ 18 241€ 6 461€ 15 922€ 12 368€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 588€ 2 332€ 5 379€ 58 336€ 226 435€ 160 040€ 198 635€ 500 602€ 260 285€ 185 297€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 560€ 16 560€ 1 000€ 6 135€ 9 135€ 84 230€ 81 773€ 274 241€ 385 434€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
595 613 € 451 812 € 366 708 € 191 356 € 301 936 € 428 322 € 622 928 € 551 029 € 495 845 € 603 465 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
26 037€ 34 833€ 51 279€ 65 609€ 52 494€ 45 596€ 57 140€ 68 684€ 80 228€ 89 879€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
566 626€ 248 891€ 120 386€ 108 047€ 249 442€ 381 336€ 561 568€ 480 425€ 415 557€ 513 586€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 950€ 168 088€ 181 403€ 17 700€ 1 390€ 4 220€ 1 920€ 60€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 640€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 641 291 € 3 618 256 € 2 790 909 € 2 168 392 € 1 556 885 € 1 236 382 € 966 851 € 670 320 € 458 838 € 29 646 478 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 593 275€ 3 570 511€ 2 744 225€ 2 137 005€ 1 549 825€ 1 236 382€ 963 624€ 661 466€ 447 511€ 29 645 678€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
28 016€ 27 745€ 26 684€ 31 387€ 7 060€ 3 227€ 8 854€ 11 327€ 800€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
20 000€ 20 000€ 20 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
29 455 726 € 23 870 141 € 18 944 544 € 21 135 393 € 24 472 725 € 24 086 250 € 26 326 546 € 25 200 570 € 26 134 298 € 21 761 480 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
561 817 € 563 685 € 506 505 € 607 070 € 874 068 € 972 900 € 463 535 € 272 785 € 453 148 € 296 369 €
035
B.I.1
Materiál
378 141€ 424 409€ 496 200€ 576 480€ 655 349€ 626 073€ 425 501€ 239 169€ 428 707€ 279 952€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
183 676€ 139 276€ 10 305€ 30 590€ 218 719€ 90 227€ 38 034€ 33 616€ 24 441€ 16 417€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
256 600€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
84 433 € 121 306 € 103 278 € 72 417 € 97 582 € 174 499 € 115 784 € 142 036 € 81 662 € 570 196 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 628 € 1 628 € 985 € 2 392 € 3 789 € 5 190 € 6 590 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 628€ 1 628€ 985€ 2 392€ 3 789€ 5 190€ 6 590€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
82 805€ 119 678€ 102 293€ 70 025€ 93 793€ 169 309€ 109 194€ 142 036€ 81 662€ 570 196€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 190 820 € 16 036 854 € 14 125 087 € 15 544 856 € 19 256 140 € 19 873 163 € 19 245 470 € 19 020 952 € 23 677 977 € 19 783 025 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 407 916 € 13 658 234 € 12 287 339 € 12 829 899 € 16 498 746 € 16 748 495 € 15 502 427 € 15 195 047 € 14 811 944 € 15 930 049 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
24 548€ 230 786€ 2 221€ 1 474€ 132€ 370€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 712€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 407 916€ 13 633 686€ 12 287 339€ 12 597 401€ 16 496 525€ 16 747 021€ 15 502 295€ 15 194 677€ 14 811 944€ 15 930 049€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
64 659€ 64 039€ 63 419€ 62 799€ 980€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
3 850 863€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 709€ 13 713€ 22€ 73 854€ 207 192€ 209€ 44 762€ 107€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 712 537€ 2 300 868€ 1 774 307€ 2 578 304€ 2 549 222€ 3 124 459€ 3 698 281€ 3 825 905€ 8 865 926€ 2 113€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 3 138 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
3 138€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 618 655 € 7 148 296 € 4 209 674 € 4 911 050 € 4 244 935 € 3 065 688 € 6 501 757 € 5 764 797 € 1 921 511 € 1 108 752 €
072
B.V.1.
Peniaze
40 328€ 9 825€ 8 714€ 5 931€ 24 583€ 18 777€ 6 155€ 8 613€ 8 179€ 9 346€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 578 328€ 7 138 471€ 4 200 960€ 4 905 119€ 4 220 352€ 3 046 911€ 6 495 602€ 5 756 184€ 1 913 332€ 1 099 406€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
427 169 € 352 145 € 298 722 € 235 674 € 145 305 € 97 019 € 32 864 € 42 611 € 32 983 € 47 724 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
146 055€ 97 968€ 63 343€ 57 832€ 11€ 739€ 36€ 476€ 949€ 798€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
280 946€ 253 511€ 135 009€ 177 842€ 145 294€ 94 851€ 32 828€ 42 135€ 31 939€ 46 926€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
168€ 666€ 100 370€ 1 429€ 95€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
35 186 454 € 28 323 271 € 22 434 140 € 23 840 998 € 26 727 691 € 26 034 988 € 28 250 295 € 27 053 366 € 27 672 412 € 52 642 246 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 305 669 € 5 159 441 € 4 320 684 € 3 673 455 € 3 330 686 € 2 772 577 € 1 946 107 € 1 653 755 € 1 344 096 € 22 285 422 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
614 715€ 614 715€ 614 715€ 614 715€ 614 715€ 614 715€ 614 715€ 614 715€ 25 263 209€ 20 812 304€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 442 € 10 442 € 10 442 € 10 442 € 10 442 € 10 442 € 10 442 € 10 442 € 10 442 € 10 442 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 442€ 10 442€ 10 442€ 10 442€ 10 442€ 10 442€ 10 442€ 10 442€ 10 442€ 10 442€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
188 914 € 188 914 € 188 914 € 188 914 € 188 914 € 188 913 € 188 913 € 188 913 € 188 913 € 188 913 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
188 914€ 188 914€ 188 914€ 188 914€ 188 914€ 188 913€ 188 913€ 188 913€ 188 913€ 188 913€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
4 191 326 € 3 168 291 € 2 340 945 € 1 738 427 € 1 176 920 € 730 413 € 515 674 € 281 442 € 119 551 € -1 496 379 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
4 191 326€ 3 168 291€ 2 340 945€ 1 738 427€ 1 176 920€ 730 413€ 515 674€ 281 442€ 119 551€ -1 496 379€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 143 886 € 1 132 476 € 1 087 763 € 1 087 502 € 1 174 901 € 570 000 € 372 282 € 377 282 € 377 282 € 2 697 707 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 143 886€ 1 132 476€ 1 087 763€ 1 087 502€ 1 174 901€ 570 000€ 372 282€ 377 282€ 377 282€ 2 697 707€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
123 194 € 11 410 € 44 712 € 262 € 131 601 € 624 901 € 210 888 € 147 768 € -24 648 494 € 39 242 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 880 785 € 23 163 830 € 18 113 456 € 20 167 543 € 23 397 005 € 23 262 411 € 26 303 190 € 25 399 276 € 26 327 982 € 30 356 824 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
165 110 € 128 109 € 109 826 € 126 545 € 105 117 € 273 814 € 202 250 € 150 174 € 102 835 € 5 403 513 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
35 000€ 35 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
139 617€ 124 069€ 105 786€ 87 505€ 66 077€ 43 029€ 22 857€ 11 285€ 576€ 1 806€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
21 452€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 040€ 4 040€ 4 040€ 4 040€ 4 040€ 230 785€ 179 393€ 138 889€ 102 259€ 5 401 707€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 569 523 € 17 299 066 € 17 645 377 € 19 806 067 € 22 881 017 € 22 351 776 € 25 718 228 € 24 735 959 € 25 827 870 € 24 270 930 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 867 646 € 16 709 675 € 17 002 422 € 19 136 897 € 22 328 798 € 21 555 125 € 25 077 256 € 24 201 579 € 23 063 003 € 23 765 750 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
103 742€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
44 030€ 71 720€ 35 321€ 4 245€ 29 991€ 13 797€ 31 740€ 17 059€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 823 616€ 16 637 955€ 16 967 101€ 19 028 910€ 22 298 807€ 21 541 328€ 25 045 516€ 24 184 520€ 23 063 003€ 23 765 750€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 325€ 2 325€ 168 263€ 168 263€ 168 263€ 155 938€ 147 768€ 2 359 667€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
245 511€ 222 601€ 235 687€ 166 228€ 180 110€ 192 332€ 169 019€ 157 026€ 125 635€ 141 359€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
151 507€ 142 411€ 134 162€ 105 909€ 109 809€ 100 658€ 87 368€ 85 924€ 72 389€ 80 825€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
288 160€ 219 191€ 86 710€ 228 573€ 43 282€ 339 791€ 227 868€ 276 551€ 184 827€ 242 876€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 373€ 2 863€ 18 133€ 197€ 50 755€ 7 932€ 8 949€ 14 879€ 22 349€ 40 120€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
206 311 € 255 323 € 358 253 € 234 931 € 410 871 € 636 821 € 382 712 € 513 143 € 397 277 € 682 381 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
183 586€ 172 232€ 186 080€ 155 039€ 146 565€ 104 413€ 85 040€ 91 468€ 157 965€ 130 452€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
22 725€ 83 091€ 172 173€ 79 892€ 264 306€ 532 408€ 297 672€ 421 675€ 239 312€ 551 929€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 939 842€ 5 481 332€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
998 € 335 € 334 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
998€ 335€ 334€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé