Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Normbenz Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 363 513 € 10 538 262 € 10 549 054 € 11 284 258 € 12 191 412 € 14 260 037 € 14 028 862 € 14 259 937 € 15 715 245 € 17 625 770 € 19 731 997 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 316 404 € 5 697 795 € 6 149 038 € 6 683 737 € 7 791 079 € 8 811 191 € 9 632 407 € 10 959 521 € 12 348 634 € 13 987 050 € 16 268 340 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
51 313 € 62 504 € 77 996 € 5 246 € 47 549 € 48 326 € 34 452 € 21 960 € 718 856 € 1 951 152 € 3 183 448 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
51 313€ 62 504€ 75 336€ 2 586€ 1 361€ 2 138€ 2 916€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 718 856€ 1 951 152€ 3 183 448€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 660€ 2 660€ 46 188€ 46 188€ 31 536€ 21 960€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 265 091 € 5 635 291 € 6 071 042 € 6 678 491 € 7 743 530 € 8 762 865 € 9 597 955 € 10 937 561 € 11 629 778 € 12 035 898 € 13 084 892 €
012
A.II.1
Pozemky
3 755 602€ 3 891 614€ 3 900 918€ 3 900 918€ 4 334 821€ 4 334 821€ 4 322 047€ 4 819 955€ 4 819 955€ 4 819 955€ 4 819 955€
013
A.II.2
Stavby
859 489€ 864 263€ 1 183 573€ 1 618 229€ 2 145 997€ 2 746 415€ 3 306 334€ 4 035 194€ 4 658 894€ 5 423 323€ 6 299 741€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
636 468€ 623 122€ 842 521€ 929 174€ 1 224 680€ 1 619 835€ 1 949 408€ 2 059 176€ 1 933 703€ 1 759 158€ 1 943 600€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 532€ 256 292€ 144 030€ 230 170€ 38 032€ 45 685€ 20 166€ 23 236€ 213 446€ 33 462€ 21 596€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 16 109€ 0€ 0€ 3 780€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 031 087 € 4 826 993 € 4 385 147 € 4 595 255 € 4 379 144 € 5 414 886 € 4 393 806 € 3 291 014 € 3 362 875 € 3 621 070 € 3 446 880 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 583 699 € 1 408 085 € 1 345 716 € 1 323 703 € 1 194 658 € 1 608 246 € 1 510 120 € 1 392 997 € 1 633 306 € 1 474 211 € 1 307 577 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
1 583 699€ 1 408 085€ 1 345 716€ 1 323 703€ 1 194 658€ 1 608 246€ 1 510 120€ 1 392 997€ 1 633 306€ 1 474 211€ 1 307 577€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
586 269 € 650 090 € 700 577 € 768 201 € 778 372 € 789 523 € 814 952 € 859 980 € 687 956 € 818 082 € 698 211 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 1 660€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
586 269€ 650 090€ 700 577€ 768 201€ 778 372€ 789 523€ 814 952€ 859 980€ 686 296€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
971 844 € 1 033 499 € 1 308 723 € 869 340 € 813 536 € 824 776 € 1 783 117 € 617 162 € 579 882 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
719 346€ 965 171€ 908 388€ 804 954€ 629 153€ 770 867€ 624 008€ 598 069€ 568 122€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 578€ 448 794€ 184 021€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 1 139 814€ 307€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
252 498€ 68 328€ 396 567€ 61 539€ 181 509€ 53 880€ 0€ 0€ 364 970€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€ 3 768€ 2 847€ 2 874€ 29€ 19 295€ 18 786€ 11 182€ 11 173€ 13 331€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
889 275 € 1 735 319 € 1 030 131 € 1 634 011 € 1 592 578 € 2 192 341 € 285 617 € 420 875 € 461 731 € 392 853 € 502 955 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 571€ 1 904€ 1 531€ 2 906€ 1 561€ 1 891€ 433€ 291€ 69€ 174€ 144€
057
B.IV.2
Účty v bankách
885 704€ 1 733 415€ 1 028 600€ 1 631 105€ 1 591 017€ 2 190 450€ 285 184€ 420 584€ 461 662€ 392 679€ 502 811€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
16 022 € 13 474 € 14 869 € 5 266 € 21 189 € 33 960 € 2 649 € 9 402 € 3 736 € 17 650 € 16 777 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 022€ 13 474€ 14 869€ 5 266€ 6 189€ 14 992€ 2 649€ 450€ 3 736€ 17 650€ 16 777€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 15 000€ 18 968€ 0€ 8 952€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 363 513 € 10 538 262 € 10 549 054 € 11 284 258 € 12 191 412 € 14 260 037 € 14 028 862 € 14 259 937 € 15 715 245 € 17 625 770 € 19 731 997 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 555 062 € 6 828 088 € 6 457 155 € 5 168 448 € 2 681 630 € 1 431 345 € 688 642 € -15 516 € -150 415 € 652 148 € 642 928 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 757 156 € 4 757 156 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 757 156€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ -2 440 017€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 12 570 243 € 12 570 243 € 12 570 243 € 12 570 243 € 12 570 243 € 12 570 243 € 12 570 243 € 12 570 243 € 12 570 243 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
53 547 € 0 € 301 557 € 177 216 € 114 702 € 35 152 € 35 152 € 35 152 € 35 152 € 35 152 € 35 152 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
53 547€ 0€ 301 557€ 177 216€ 114 702€ 35 152€ 35 152€ 35 152€ 35 152€ 35 152€ 35 152€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
617 385 € 1 000 000 € -14 900 526 € -17 263 002 € -18 450 772 € -19 113 927 € -19 818 084 € -19 952 984 € -19 150 420 € -19 159 640 € -18 152 782 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
617 385€ 1 000 000€ 5 052 919€ 2 690 443€ 1 502 673€ 839 057€ 134 900€ 0€ 1 668 414€ 1 659 194€ 1 659 194€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -19 953 445€ -19 953 445€ -19 953 445€ -19 952 984€ -19 952 984€ -19 952 984€ -20 818 834€ -20 818 834€ -19 811 976€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
126 974 € 1 070 932 € 1 288 708 € 2 486 818 € 1 250 284 € 742 704 € 704 158 € 134 900 € -802 563 € 9 220 € -1 006 858 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 802 692 € 3 705 179 € 4 086 538 € 6 110 502 € 9 509 782 € 12 828 692 € 13 340 220 € 14 275 453 € 15 865 660 € 16 973 622 € 19 089 069 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
341 476 € 296 174 € 250 299 € 257 631 € 212 665 € 235 879 € 217 875 € 208 832 € 187 621 € 168 290 € 635 230 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 777€ 12 466€ 8 911€ 11 880€ 45 619€ 59 514€ 74 150€ 82 331€ 80 500€ 84 000€ 125 330€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
248 569€ 228 188€ 207 808€ 187 427€ 0€ 146 665€ 126 285€ 105 904€ 85 523€ 65 142€ 488 542€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
80 130€ 55 520€ 33 580€ 58 324€ 167 046€ 29 700€ 17 440€ 20 597€ 21 598€ 19 148€ 21 358€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 692 € 11 592 € 14 568 € 1 150 593 € 4 433 008 € 7 298 578 € 8 534 816 € 9 459 505 € 11 034 736 € 12 705 566 € 14 922 788 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 1 134 310€ 4 414 310€ 8 514 310€ 9 443 032€ 11 023 689€ 12 696 808€ 14 916 151€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 7 276 190€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 692€ 11 592€ 14 568€ 16 283€ 18 698€ 22 388€ 20 506€ 16 473€ 11 047€ 8 758€ 6 637€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 452 524 € 3 397 413 € 3 821 671 € 4 702 278 € 4 864 109 € 5 294 235 € 4 587 529 € 4 607 116 € 4 643 268 € 4 095 799 € 3 531 051 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 426 130€ 3 309 997€ 3 762 827€ 4 304 771€ 4 347 951€ 5 115 546€ 2 924 062€ 1 769 254€ 3 736 741€ 2 772 487€ 1 913 933€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 241 380€ 2 232 880€ 630 349€ 559 306€ 980 166€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 20 813€ 0€ 22 252€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 9 078€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 304€ 6 451€ 9 811€ 11 441€ 14 641€ 14 527€ 108 154€ 102 764€ 110 302€ 106 222€ 93 395€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 368€ 16 979€ 12 495€ 11 624€ 10 201€ 9 860€ 64 137€ 61 224€ 65 152€ 62 408€ 57 937€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 722€ 63 986€ 36 538€ 374 442€ 491 316€ 154 302€ 228 983€ 431 916€ 78 472€ 564 049€ 449 145€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ 0€ 0€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 35 € 3 967 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 35€ 3 967€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 759 € 4 995 € 5 361 € 5 308 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 759€ 4 995€ 5 361€ 5 308€ 0€ 0€ 0€