Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Megger s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.12.2019
30.11.2020
01.12.2018
30.11.2019
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.12.2013
30.11.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2011
30.11.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
347 153 € 696 484 € 470 995 € 444 727 € 486 603 € 309 728 € 307 136 € 476 103 € 507 839 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 264 € 15 320 € 25 947 € 14 780 € 22 701 € 3 213 € 6 933 € 16 473 € 13 117 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 805 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 805€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
8 264 € 15 320 € 25 947 € 14 780 € 20 896 € 3 213 € 6 933 € 16 473 € 13 117 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 264€ 15 320€ 25 947€ 14 780€ 20 896€ 3 213€ 6 933€ 16 473€ 13 117€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
334 485 € 676 636 € 442 556 € 428 067 € 461 302 € 301 666 € 298 090 € 457 935 € 489 316 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
198 675 € 205 346 € 166 590 € 152 345 € 153 769 € 155 592 € 166 453 € 178 212 € 198 756 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
198 675€ 205 346€ 166 590€ 152 345€ 153 769€ 155 592€ 166 453€ 178 212€ 198 756€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
102 113 € 412 221 € 159 394 € 256 438 € 269 588 € 128 044 € 126 677 € 225 295 € 241 143 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
89 113€ 409 405€ 159 254€ 256 438€ 269 332€ 126 577€ 126 112€ 225 007€ 235 416€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 904€ 2 816€ 5 273€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
96€ 140€ 256€ 1 467€ 565€ 288€ 454€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
33 697 € 59 069 € 116 572 € 19 284 € 37 945 € 18 030 € 4 960 € 54 428 € 49 417 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 084€ 557€ 462€ 471€ 530€ 315€ 203€ 537€ 1 302€
057
B.IV.2
Účty v bankách
32 613€ 58 512€ 115 990€ 18 813€ 37 415€ 17 715€ 4 757€ 53 891€ 48 115€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
120€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 404 € 4 528 € 2 492 € 1 880 € 2 600 € 4 849 € 2 113 € 1 695 € 5 406 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 404€ 4 528€ 2 492€ 1 880€ 2 600€ 4 849€ 2 113€ 1 695€ 5 406€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
347 153 € 696 484 € 470 995 € 444 727 € 486 603 € 309 728 € 307 136 € 476 103 € 507 839 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
123 785 € 176 950 € 127 567 € 111 469 € 168 347 € 166 996 € 169 056 € 215 795 € 256 048 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
168 983 € 119 600 € 103 502 € 160 381 € 158 780 € 161 088 € 207 829 € 248 081 € 300 285 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
168 983€ 119 600€ 103 502€ 160 381€ 158 780€ 161 088€ 207 829€ 248 081€ 300 285€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-53 165 € 49 383 € 16 098 € -56 879 € 1 600 € -2 059 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
223 368 € 519 534 € 343 428 € 333 258 € 318 256 € 142 732 € 138 080 € 260 308 € 251 791 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
20 069 € 22 195 € 29 300 € 5 452 € 12 219 € 3 407 € 11 045 € 11 759 € 5 055 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 174€ 7 595€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 895€ 14 600€ 29 300€ 5 452€ 12 219€ 3 407€ 11 045€ 11 759€ 5 055€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 528 € 1 702 € 1 691 € 1 627 € 1 426 € 1 297 € 1 203 € 899 € 530 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 528€ 1 702€ 1 691€ 1 627€ 1 426€ 1 297€ 1 203€ 899€ 530€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
201 771 € 495 637 € 312 437 € 326 179 € 304 611 € 138 028 € 125 832 € 247 650 € 246 206 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
181 535€ 433 743€ 289 324€ 295 068€ 258 205€ 117 853€ 104 025€ 207 245€ 211 991€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
390€ 350€ 384€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 247€ 5 160€ 6 037€ 4 950€ 5 931€ 5 700€ 5 619€ 5 735€ 3 608€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 866€ 3 725€ 4 305€ 3 604€ 3 191€ 2 884€ 2 790€ 2 849€ 2 262€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 123€ 53 009€ 12 771€ 22 557€ 37 284€ 11 591€ 13 008€ 31 471€ 27 961€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé