Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Megger s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.12.2018
30.11.2019
01.12.2017
30.11.2018
01.12.2016
30.11.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.12.2013
30.11.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2011
30.11.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
696 484 € 470 995 € 444 727 € 486 603 € 309 728 € 307 136 € 476 103 € 507 839 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 320 € 25 947 € 14 780 € 22 701 € 3 213 € 6 933 € 16 473 € 13 117 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 805 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 805€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 320 € 25 947 € 14 780 € 20 896 € 3 213 € 6 933 € 16 473 € 13 117 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 320€ 25 947€ 14 780€ 20 896€ 3 213€ 6 933€ 16 473€ 13 117€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
676 636 € 442 556 € 428 067 € 461 302 € 301 666 € 298 090 € 457 935 € 489 316 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
205 346 € 166 590 € 152 345 € 153 769 € 155 592 € 166 453 € 178 212 € 198 756 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
205 346€ 166 590€ 152 345€ 153 769€ 155 592€ 166 453€ 178 212€ 198 756€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
412 221 € 159 394 € 256 438 € 269 588 € 128 044 € 126 677 € 225 295 € 241 143 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
409 405€ 159 254€ 256 438€ 269 332€ 126 577€ 126 112€ 225 007€ 235 416€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 816€ 5 273€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
140€ 256€ 1 467€ 565€ 288€ 454€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
59 069 € 116 572 € 19 284 € 37 945 € 18 030 € 4 960 € 54 428 € 49 417 €
056
B.IV.1
Peniaze
557€ 462€ 471€ 530€ 315€ 203€ 537€ 1 302€
057
B.IV.2
Účty v bankách
58 512€ 115 990€ 18 813€ 37 415€ 17 715€ 4 757€ 53 891€ 48 115€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
120€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 528 € 2 492 € 1 880 € 2 600 € 4 849 € 2 113 € 1 695 € 5 406 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 528€ 2 492€ 1 880€ 2 600€ 4 849€ 2 113€ 1 695€ 5 406€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
696 484 € 470 995 € 444 727 € 486 603 € 309 728 € 307 136 € 476 103 € 507 839 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
176 950 € 127 567 € 111 469 € 168 347 € 166 996 € 169 056 € 215 795 € 256 048 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
119 600 € 103 502 € 160 381 € 158 780 € 161 088 € 207 829 € 248 081 € 300 285 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
119 600€ 103 502€ 160 381€ 158 780€ 161 088€ 207 829€ 248 081€ 300 285€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
49 383 € 16 098 € -56 879 € 1 600 € -2 059 € -46 740 € -40 253 € -52 204 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
519 534 € 343 428 € 333 258 € 318 256 € 142 732 € 138 080 € 260 308 € 251 791 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
22 195 € 29 300 € 5 452 € 12 219 € 3 407 € 11 045 € 11 759 € 5 055 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 595€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
14 600€ 29 300€ 5 452€ 12 219€ 3 407€ 11 045€ 11 759€ 5 055€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 702 € 1 691 € 1 627 € 1 426 € 1 297 € 1 203 € 899 € 530 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 702€ 1 691€ 1 627€ 1 426€ 1 297€ 1 203€ 899€ 530€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
495 637 € 312 437 € 326 179 € 304 611 € 138 028 € 125 832 € 247 650 € 246 206 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
433 743€ 289 324€ 295 068€ 258 205€ 117 853€ 104 025€ 207 245€ 211 991€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
390€ 350€ 384€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 160€ 6 037€ 4 950€ 5 931€ 5 700€ 5 619€ 5 735€ 3 608€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 725€ 4 305€ 3 604€ 3 191€ 2 884€ 2 790€ 2 849€ 2 262€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
53 009€ 12 771€ 22 557€ 37 284€ 11 591€ 13 008€ 31 471€ 27 961€