Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
200 245 € 104 080 € 158 541 € 162 573 € 142 908 € 109 818 € 103 644 € 116 284 € 81 546 € 89 423 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
157 799 € 73 769 € 62 231 € 80 306 € 52 968 € 67 612 € 65 467 € 76 399 € 53 327 € 64 082 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
157 799 € 73 769 € 62 231 € 80 306 € 52 968 € 67 612 € 65 467 € 76 399 € 53 327 € 64 082 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
93 891€ 25 616€ 29 796€ 34 400€ 39 004€ 43 686€ 48 415€ 48 814€ 53 327€ 58 560€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
63 908€ 30 913€ 32 435€ 45 906€ 13 131€ 23 926€ 17 052€ 23 256€ 5 522€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 240€ 833€ 4 329€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 446 € 30 311 € 96 310 € 82 267 € 89 940 € 42 115 € 37 081 € 38 789 € 27 897 € 24 894 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 120 € 31 391 € 31 391 € 31 391 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
18 120€ 31 391€ 31 391€ 31 391€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
38 828 € 3 862 € 34 704 € 28 238 € 27 756 € 28 273 € 6 094 € 13 500 € 12 632 € 1 415 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
38 760 € 910 € 31 954 € 24 592 € 27 706 € 28 263 € 6 084 € 11 360 € 12 632 € 1 405 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
38 760€ 910€ 31 954€ 24 592€ 27 706€ 28 263€ 6 084€ 11 360€ 12 632€ 1 405€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 750€ 2 750€ 2 750€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
68€ 68€ 896€ 50€ 10€ 10€ 2 140€ 10€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
134€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 618 € 8 329 € 30 215 € 22 638 € 30 793 € 13 842 € 30 987 € 25 289 € 15 265 € 23 479 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 616€ 4 620€ 30 197€ 22 638€ 30 793€ 13 842€ 30 907€ 18 781€ 15 265€ 23 479€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2€ 3 709€ 18€ 80€ 6 508€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
91 € 1 096 € 1 096 € 322 € 447 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
91€ 1 096€ 1 096€ 322€ 447€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
200 245 € 104 080 € 158 541 € 162 573 € 142 908 € 109 818 € 103 644 € 116 284 € 81 546 € 89 423 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
67 040 € 63 007 € 56 783 € 51 803 € 47 282 € 41 415 € 36 508 € 33 533 € 33 541 € 25 995 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 368 € 6 057 € 5 808 € 5 582 € 5 289 € 5 210 € 5 210 € 5 210 € 4 833 € 4 791 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 368€ 6 057€ 5 808€ 5 582€ 5 289€ 5 210€ 5 210€ 5 210€ 4 833€ 4 791€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
50 000 € 44 087 € 39 356 € 35 060 € 29 488 € 28 000 € 21 684 € 21 692 € 14 523 € 13 717 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 008€ 44 095€ 39 364€ 35 068€ 29 496€ 28 008€ 21 692€ 21 692€ 14 523€ 13 717€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8€ -8€ -8€ -8€ -8€ -8€ -8€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 033 € 6 224 € 4 980 € 4 522 € 5 866 € 1 566 € 2 975 € -8 € 7 546 € 848 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
133 205 € 41 073 € 101 758 € 110 770 € 95 626 € 68 403 € 67 136 € 82 751 € 48 005 € 62 966 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 141 € 20 506 € 13 232 € 19 967 € 5 898 € 14 345 € 11 569 € 18 052 € 225 € 2 796 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 853€ 20 218€ 12 944€ 19 731€ 5 673€ 14 120€ 11 344€ 17 827€ 2 614€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
288€ 288€ 288€ 236€ 225€ 225€ 225€ 225€ 225€ 182€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
50 086 € 4 277 € 30 157 € 21 516 € 37 638 € 33 764 € 16 584 € 32 935 € 10 102 € 5 753 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
27 399 € 541 € 21 380 € 19 302 € 36 313 € 28 614 € 13 248 € 31 462 € 3 664 € 5 043 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
27 399€ 541€ 21 380€ 19 302€ 36 313€ 28 614€ 13 248€ 31 462€ 3 664€ 5 043€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
601€ 554€ 698€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
352€ 340€ 442€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 030€ 3 736€ 7 711€ 1 259€ 1 143€ 5 008€ 3 207€ 1 184€ 5 298€ 710€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 657€ 113€ 61€ 182€ 142€ 129€ 289€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 593€ -95€ 15 984€ 26 902€ 17 090€ 20 294€ 24 983€ 11 764€ 37 678€ 50 967€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
59 385€ 16 385€ 42 385€ 42 385€ 35 000€ 14 000€ 20 000€ 3 450€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
462 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
462€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé