Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
449 985 000 € 510 764 000 € 504 319 000 € 592 899 000 € 379 907 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
64 765 000 € 69 133 000 € 72 019 000 € 68 601 000 € 73 867 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
106 000 € 186 000 € 209 000 € 213 000 € 2 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
106 000€ 186 000€ 209 000€ 213 000€ 2 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
53 930 000 € 51 851 000 € 53 814 000 € 56 590 000 € 58 383 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
48 494 000€ 46 185 000€ 49 271 000€ 52 360 000€ 55 729 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 138 000€ 5 666 000€ 4 403 000€ 3 051 000€ 1 046 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
300 000€ 0€ 140 000€ 1 180 000€ 1 608 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 729 000 € 17 096 000 € 17 996 000 € 11 798 000 € 15 482 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
10 729 000€ 17 096 000€ 17 996 000€ 11 798 000€ 15 482 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
385 219 000 € 441 631 000 € 432 300 000 € 521 756 000 € 306 040 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
115 021 000 € 110 917 000 € 132 340 000 € 141 823 000 € 84 261 000 €
035
B.I.1
Materiál
109 218 000€ 93 065 000€ 102 418 000€ 134 531 000€ 78 258 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 756 000€ 1 832 000€ 2 577 000€ 2 644 000€ 2 427 000€
037
B.I.3
Výrobky
2 047 000€ 16 020 000€ 27 345 000€ 4 648 000€ 3 576 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 495 000 € 1 549 000 € 2 381 000 € 4 589 000 € 2 878 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 495 000€ 1 549 000€ 2 381 000€ 4 589 000€ 2 878 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
268 687 000 € 329 158 000 € 297 554 000 € 375 326 000 € 218 884 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
252 621 000 € 321 899 000 € 286 971 000 € 364 207 000 € 215 076 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 794 000€ 6 920 000€ 10 215 000€ 10 526 000€ 3 214 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
272 000€ 339 000€ 368 000€ 593 000€ 594 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 000 € 7 000 € 25 000 € 18 000 € 17 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 000€ 4 000€ 12 000€ 8 000€ 7 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 000€ 3 000€ 13 000€ 10 000€ 10 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 2 542 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
449 985 000 € 510 764 000 € 504 319 000 € 592 899 000 € 379 907 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
123 842 000 € 111 726 000 € 99 364 000 € 90 708 000 € 81 110 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 214 000€ 4 214 000€ 3 817 000€ 3 337 000€ 2 960 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
77 498 000 € 65 382 000 € 53 417 000 € 45 241 000 € 36 020 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
77 498 000€ 65 382 000€ 53 417 000€ 45 241 000€ 36 020 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
318 667 000 € 392 039 000 € 397 499 000 € 494 686 000 € 291 002 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
72 000 € 72 000 € 72 000 € 72 000 € 72 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
130 198 000€ 408 000€ 150 000 000€ 150 000 000€ 130 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
169 793 000 € 155 262 000 € 183 819 000 € 192 477 000 € 147 826 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
158 809 000 € 140 004 000 € 176 113 000 € 179 893 000 € 141 098 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 580 000€ 3 738 000€ 3 760 000€ 3 802 000€ 2 204 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 055 000€ 2 222 000€ 0€ 2 695 000€ 895 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 349 000€ 9 298 000€ 3 946 000€ 6 087 000€ 3 629 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 951 000 € 1 690 000 € 232 000 € 146 000 € 135 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 951 000€ 1 690 000€ 232 000€ 146 000€ 135 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 653 000€ 234 607 000€ 63 377 000€ 151 991 000€ 12 969 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 476 000 € 6 999 000 € 7 456 000 € 7 505 000 € 7 795 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
108 000€ 58 000€ 68 000€ 45 000€ 43 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 984 000€ 5 848 000€ 5 971 000€ 6 482 000€ 7 020 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 384 000€ 1 093 000€ 1 417 000€ 978 000€ 732 000€