Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
918 160 € 1 131 816 € 647 386 € 1 090 013 € 2 406 189 € 2 354 147 € 2 232 495 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
70 002 € 70 002 € 100 002 € 100 002 € 100 002 € 100 037 € 8 218 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 € 0 € 8 216 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 216€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
70 002 € 70 002 € 100 002 € 100 002 € 100 002 € 100 037 € 2 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
70 002€ 70 002€ 100 002€ 100 002€ 100 002€ 100 037€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
848 158 € 1 061 814 € 547 384 € 990 011 € 2 306 187 € 2 254 110 € 2 222 856 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
216 101 € 1 050 510 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
267 209 € 306 940 € 337 895 € 792 857 € 1 245 333 € 1 153 540 € 1 056 480 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 080€ 7 520€ 6 480€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
300 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
267 209€ 306 940€ 337 895€ 792 857€ 1 241 253€ 1 146 020€ 750 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
364 848 € 754 874 € 209 489 € 197 154 € 10 344 € 1 100 570 € 1 166 376 €
056
B.IV.1
Peniaze
364 848€ 754 874€ 209 489€ 197 154€ 10 344€ 50 060€ 1 134€
057
B.IV.2
Účty v bankách
114 732€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 050 510€ 1 050 510€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 421 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
414€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 007€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
918 160 € 1 131 816 € 647 386 € 1 090 013 € 2 406 189 € 2 354 147 € 2 232 495 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
615 794 € 636 466 € 4 299 € 1 675 € -6 791 € -13 786 € -16 055 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
21 500 € 21 500 € 21 500 € 21 500 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
607 663 € -24 505 € -27 128 € -14 094 € -21 089 € -23 358 € -37 341 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 458€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-43 799€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-20 672 € 632 168 € 2 624 € -13 034 € 6 995 € 2 269 € 13 983 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
302 366 € 495 350 € 643 087 € 1 088 338 € 2 412 980 € 2 367 933 € 2 247 445 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
300 775 € 482 537 € 44 063 € 101 572 € 895 136 € 873 822 € 852 510 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
852 510€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 591 € 12 813 € 599 024 € 986 766 € 1 517 844 € 1 494 111 € 1 394 935 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
242€ 599 005€ 893 637€ 1 515 736€ 1 493 290€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
244 765€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 378€ 11 065€ 298€ 70 435€ 194€ 175€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
170€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
213€ 1 506€ -279€ 22 694€ 1 914€ 646€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 150 000€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 105 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 105€