Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NN Životná poisťovňa, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
140 393 000€ 136 216 000€ 130 922 000€
Náklady na úroky a podobné náklady
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
3 488 000€ 3 147 000€ 2 803 000€
Čisté úrokové výnosy
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
136 905 000€ 133 069 000€ 128 119 000€
Výnosy z investičných zmlúv
-49 000€ -261 000€ 58 000€
Výnosy z finančných investícií
-52 166 000€ 66 375 000€ 14 074 000€
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
Výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
93 792 000€ 74 463 000€ 63 137 000€
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
1 414 000€ 844 000€ 1 026 000€
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
92 378 000€ 73 619 000€ 62 111 000€
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
-93 069 000€ 48 645 000€ 14 640 000€
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
29 876 000€ 25 500 000€ 26 071 000€
Zisk alebo strata z obchodovania
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
1 567 000€ 1 057 000€ 1 071 000€
Ostatné prevádzkové náklady
23 310 000€ 25 070 000€ 24 173 000€
Osobné náklady
11 507 000€ 10 701 000€ 9 877 000€
Mzdové náklady
8 070 000€ 7 582 000€ 7 046 000€
Náklady na sociálne poistenie
2 873 000€ 2 650 000€ 2 331 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
564 000€ 469 000€ 500 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
895 000€ 660 000€ 373 000€
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
21 360 000€ 16 045 000€ 6 077 000€
Daň z príjmov
2 438 000€ 2 441 000€ 1 512 000€
Splatná daň
4 454 000€ 4 924 000€ 2 617 000€
Odložená daň
-2 016 000€ -2 483 000€ -1 105 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
18 922 000€ 13 604 000€ 4 565 000€