Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
54 085 925 € 20 495 489 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
36 168 248€ 13 451 650€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 840 718€ 6 792 275€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
12 011 875€ 10€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65 084€ 251 554€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
52 356 129 € 20 103 655 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 550 650€ 11 288 296€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 634€ 11 545€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
556 713€ 907 085€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
50 549 € 54 146 €
16
E.1.
Mzdové náklady
37 112€ 40 141€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 235€ 13 788€
19
E.4.
Sociálne náklady
202€ 217€
20
F.
Dane a poplatky
1 082 789€ 1 100 099€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 974 371€ 1 991 868€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 974 371€ 1 991 868€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 440 667€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 391 071€ 4 446 716€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
299 685€ 303 900€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 729 796 € 391 834 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 891 969 € 8 036 999 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 312 935 € 9 167 486 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 871 230 € 8 509 880 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 871 230€ 8 509 880€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
441 704€ 657 606€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 253 984 € 6 681 911 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 970 550 € 6 545 005 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 970 550€ 6 545 005€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283 434€ 136 906€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 058 951 € 2 485 575 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 788 747 € 2 877 409 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
943 406 € 711 365 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 388€ 872 988€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
930 018€ -161 623€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 845 341 € 2 166 044 €