Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orange Slovensko, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
909 893 000 € 859 098 000 € 726 804 000 € 666 450 000 € 631 049 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
672 470 000 € 625 574 000 € 501 905 000 € 503 069 000 € 505 179 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
147 524 000 € 124 475 000 € 127 991 000 € 146 980 000 € 162 243 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
26 834 000€ 30 692 000€ 32 224 000€ 37 030 000€ 40 171 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
76 181 000€ 88 270 000€ 90 636 000€ 103 749 000€ 115 152 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
44 509 000€ 5 513 000€ 5 131 000€ 6 201 000€ 6 920 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
524 640 000 € 500 793 000 € 373 608 000 € 355 783 000 € 342 830 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 413 000€ 2 635 000€ 2 901 000€ 3 140 000€ 3 387 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
385 463 000€ 355 259 000€ 321 903 000€ 307 685 000€ 298 164 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
101 547 000€ 99 035 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
35 220 000€ 43 864 000€ 48 804 000€ 44 958 000€ 41 279 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
306 000 € 306 000 € 306 000 € 306 000 € 106 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
306 000€ 306 000€ 306 000€ 306 000€ 106 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
215 200 000 € 224 713 000 € 216 420 000 € 159 083 000 € 121 546 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
29 837 000 € 19 686 000 € 23 867 000 € 19 136 000 € 15 691 000 €
035
B.I.1
Materiál
442 000€ 439 000€ 488 000€ 636 000€ 743 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
29 395 000€ 19 247 000€ 23 379 000€ 18 500 000€ 14 948 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
20 574 000 € 26 259 000 € 26 555 000 € 11 624 000 € 8 869 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
20 574 000€ 26 259 000€ 26 555 000€ 11 624 000€ 8 869 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
103 164 000 € 137 041 000 € 131 347 000 € 89 790 000 € 69 062 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
54 320 000 € 83 460 000 € 75 777 000 € 89 790 000 € 65 715 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 369 000€ 0€ 3 347 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46 475 000€ 53 581 000€ 55 570 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
56 605 000 € 36 283 000 € 28 132 000 € 29 713 000 € 21 834 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 020 000 € 5 444 000 € 6 519 000 € 8 820 000 € 6 090 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
84 000€ 118 000€ 96 000€ 106 000€ 107 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 936 000€ 5 326 000€ 6 423 000€ 8 714 000€ 5 983 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
22 223 000 € 8 812 000 € 8 479 000 € 4 298 000 € 4 324 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
909 893 000 € 859 098 000 € 726 804 000 € 666 450 000 € 631 049 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
401 986 000 € 360 406 000 € 337 195 000 € 284 366 000 € 265 078 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
39 222 000 € 39 222 000 € 39 222 000 € 39 222 000 € 39 222 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 222 000€ 39 222 000€ 39 222 000€ 39 222 000€ 39 222 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
15 260 000 € 15 260 000 € 15 260 000 € 15 260 000 € 15 260 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
276 002 000 € 233 027 000 € 208 416 000 € 137 663 000 € 128 896 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
276 002 000€ 233 027 000€ 208 416 000€ 137 663 000€ 128 896 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
71 502 000 € 72 897 000 € 74 297 000 € 92 221 000 € 81 700 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
505 776 000 € 496 391 000 € 389 509 000 € 361 450 000 € 345 087 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
122 417 000 € 109 877 000 € 23 888 000 € 22 803 000 € 22 739 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
110 770 000€ 101 055 000€ 13 492 000€ 15 441 000€ 17 050 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
11 647 000€ 8 822 000€ 10 396 000€ 7 362 000€ 5 689 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
43 822 000 € 39 816 000 € 29 831 000 € 26 751 000 € 28 626 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
43 822 000€ 39 816 000€ 29 831 000€ 26 751 000€ 28 626 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
210 000 000€ 0€ 100 000 000€ 210 000 000€ 210 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
129 537 000 € 136 698 000 € 125 790 000 € 101 895 000 € 83 721 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
73 830 000 € 83 209 000 € 79 685 000 € 82 430 000 € 66 474 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 872 000€ 9 337 000€ 8 418 000€ 9 102 000€ 10 949 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 083 000€ 10 642 000€ 15 364 000€ 5 677 000€ 5 741 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
41 752 000€ 33 510 000€ 22 323 000€ 4 686 000€ 557 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 1 000 € 1 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 1 000€ 1 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 210 000 000€ 110 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 131 000 € 2 301 000 € 100 000 € 20 634 000 € 20 884 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 131 000€ 2 301 000€ 100 000€ 20 634 000€ 20 884 000€