Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orange Slovensko, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
482 763 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
552 242 000 € 567 562 000 € 565 302 000 € 593 670 000 € 566 824 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
154 157 000€ 167 931 000€ 174 358 000€ 64 435 000€ 55 344 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
377 021 000€ 377 113 000€ 375 146 000€ 415 571 000€ 427 419 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
769 000€ 800 000€ 201 000€ 7 471 000€ 8 305 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 295 000€ 21 718 000€ 15 597 000€ 106 193 000€ 75 756 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
453 636 000 € 468 527 000 € 463 568 000 € 466 068 000 € 453 614 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
101 742 000€ 108 366 000€ 111 963 000€ 110 396 000€ 101 969 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
79 679 000€ 82 144 000€ 76 917 000€ 75 345 000€ 75 486 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
75 281 000€ 81 377 000€ 80 523 000€ 88 770 000€ 84 693 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
48 842 000 € 50 374 000 € 47 463 000 € 45 716 000 € 46 354 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 252 000€ 31 636 000€ 31 227 000€ 30 068 000€ 32 375 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 904 000€ 13 756 000€ 13 630 000€ 13 363 000€ 12 103 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 686 000€ 4 982 000€ 2 606 000€ 2 285 000€ 1 876 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
109 647 000€ 109 255 000€ 99 296 000€ 95 175 000€ 97 622 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
797 000€ -889 000€ 2 585 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 648 000€ 37 900 000€ 44 821 000€ 50 666 000€ 47 490 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
98 606 000 € 99 035 000 € 101 734 000 € 127 602 000 € 113 210 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
274 476 000 € 273 157 000 € 280 101 000 € 205 495 000 € 220 615 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
338 000 € 77 000 € 44 000 € 317 000 € 99 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 000 € 60 000 € 16 000 € 101 000 € 73 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 000€ 60 000€ 16 000€ 101 000€ 73 000€
42
XII.
Kurzové zisky
112 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
225 000€ 17 000€ 28 000€ 216 000€ 26 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 300 000 € 3 149 000 € 2 280 000 € 2 462 000 € 2 336 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 255 000 € 2 968 000 € 2 204 000 € 2 449 000 € 2 162 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 255 000€ 2 968 000€ 2 204 000€ 2 449 000€ 2 162 000€
52
O.
Kurzové straty
0€ 149 000€ 21 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45 000€ 32 000€ 55 000€ 13 000€ 174 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 962 000 € -3 072 000 € -2 236 000 € -2 145 000 € -2 237 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
94 644 000 € 95 963 000 € 99 497 000 € 125 457 000 € 110 973 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
23 142 000 € 23 066 000 € 25 200 000 € 33 236 000 € 29 273 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 317 000€ 24 640 000€ 41 411 000€ 31 563 000€ 27 942 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 825 000€ -1 574 000€ -16 211 000€ 1 673 000€ 1 331 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
71 502 000 € 72 897 000 € 74 297 000 € 92 221 000 € 81 700 000 €