Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 753 860 € 1 448 169 € 1 003 379 € 932 056 € 752 449 € 686 155 € 601 628 € 582 105 € 469 824 € 580 859 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
69 815 € 61 825 € 56 552 € 71 440 € 60 830 € 56 671 € 40 711 € 58 941 € 46 041 € 67 022 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 173 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 173€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
69 815 € 61 825 € 56 552 € 71 440 € 60 830 € 56 671 € 34 538 € 58 941 € 46 041 € 67 022 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
69 815€ 61 825€ 56 552€ 71 440€ 60 830€ 56 671€ 34 538€ 58 941€ 46 041€ 67 022€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 677 784 € 1 376 358 € 933 947 € 848 620 € 678 664 € 619 539 € 541 143 € 495 288 € 383 525 € 461 310 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
760 968 € 529 341 € 378 969 € 366 225 € 377 994 € 312 996 € 272 549 € 242 392 € 157 100 € 201 725 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
748 087€ 529 341€ 378 969€ 366 225€ 377 994€ 312 996€ 272 549€ 242 392€ 157 100€ 201 725€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
12 881€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
534 318 € 362 278 € 262 582 € 416 668 € 268 639 € 283 122 € 263 311 € 249 729 € 220 816 € 256 782 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
522 585 € 351 202 € 242 716 € 405 828 € 254 228 € 269 118 € 260 766 € 248 577 € 218 544 € 253 644 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
522 585€ 351 202€ 242 716€ 405 828€ 254 228€ 269 118€ 260 766€ 248 577€ 218 544€ 253 644€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
106€ 236€ 9 026€ 2 927€ 253€ 1 262€ 880€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 627€ 10 840€ 10 840€ 10 840€ 11 484€ 14 004€ 2 545€ 899€ 1 010€ 2 258€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
382 498 € 484 739 € 292 396 € 65 727 € 32 031 € 23 421 € 5 283 € 3 167 € 5 609 € 2 803 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 669€ 2 178€ 1 264€ 1 419€ 1 446€ 1 874€ 5 283€ 3 167€ 5 609€ 2 803€
073
B.V.2.
Účty v bankách
380 829€ 482 561€ 291 132€ 64 308€ 30 585€ 21 547€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 261 € 9 986 € 12 880 € 11 996 € 12 955 € 9 945 € 19 774 € 27 876 € 40 258 € 52 527 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 945€ 492€ 13 564€ 26 021€ 37 790€ 50 999€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 261€ 9 986€ 12 880€ 11 996€ 11 010€ 9 453€ 6 210€ 1 855€ 2 468€ 1 528€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 753 860 € 1 448 169 € 1 003 379 € 932 056 € 752 449 € 686 155 € 601 628 € 582 105 € 469 824 € 580 859 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
594 631 € 462 910 € 356 270 € 305 592 € 255 451 € 215 552 € 189 725 € 173 921 € 148 751 € 91 945 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
56 640 € 56 640 € 56 640 € 56 640 € 56 640 € 56 640 € 56 640 € 56 640 € 56 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
56 640€ 56 640€ 56 640€ 56 640€ 56 640€ 56 640€ 56 640€ 56 640€ 56 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 664 € 2 322 € 2 322 € 2 322 € 2 322 € 2 322 € 2 322 € 2 322 € 2 322 € 2 322 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 664€ 2 322€ 2 322€ 2 322€ 2 322€ 2 322€ 2 322€ 2 322€ 2 322€ 2 322€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
400 606 € 297 307 € 246 630 € 196 489 € 156 590 € 130 763 € 114 960 € 89 789 € 82 983 € 77 669 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
400 606€ 297 307€ 246 630€ 196 489€ 156 590€ 130 763€ 114 960€ 89 789€ 82 983€ 77 669€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
131 721 € 106 641 € 50 678 € 50 141 € 39 899 € 25 827 € 15 803 € 25 170 € 6 806 € 5 314 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 159 229 € 985 259 € 647 109 € 626 464 € 496 998 € 470 603 € 411 903 € 408 184 € 321 073 € 488 914 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
42 318 € 39 313 € 44 317 € 57 060 € 42 645 € 38 526 € 19 501 € 29 059 € 15 209 € 38 136 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 149€ 797€ 667€ 559€ 392€ 334€ 354€ 262€ 189€ 110€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
41 169€ 38 516€ 43 650€ 56 501€ 42 253€ 38 192€ 19 147€ 28 797€ 15 020€ 38 026€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
138 460€ 200 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
976 654 € 742 502 € 600 322 € 567 181 € 451 287 € 429 734 € 357 179 € 294 202 € 242 419 € 352 272 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
873 331 € 660 690 € 533 950 € 493 493 € 304 186 € 280 631 € 229 877 € 169 083 € 117 678 € 134 283 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
873 331€ 660 690€ 533 950€ 493 493€ 304 186€ 280 631€ 229 877€ 169 083€ 117 678€ 134 283€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
26 214€ 26 214€ 26 214€ 26 214€ 106 913€ 106 913€ 94 568€ 94 568€ 94 568€ 194 568€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 659€ 8 801€ 8 951€ 8 600€ 5 482€ 3 868€ 4 041€ 3 801€ 4 504€ 3 297€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 954€ 5 452€ 5 834€ 5 640€ 3 622€ 2 558€ 2 414€ 2 320€ 2 681€ 2 219€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
58 496€ 39 986€ 24 014€ 31 875€ 29 725€ 34 405€ 24 920€ 23 071€ 22 988€ 17 905€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 359€ 1 359€ 1 359€ 1 359€ 1 359€ 1 359€ 1 359€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 797 € 3 444 € 2 470 € 2 223 € 3 066 € 2 343 € 2 439 € 2 184 € 2 538 € 2 069 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
927€ 2 632€ 1 658€ 2 223€ 2 326€ 1 603€ 1 699€ 1 432€ 2 538€ 2 069€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
870€ 812€ 812€ 740€ 740€ 740€ 752€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
32 784€ 82 739€ 60 907€ 96 437€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé