Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 393 753 € 19 220 224 € 18 979 382 € 18 803 462 € 18 883 326 € 18 731 721 € 21 800 743 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
52 142 € 45 577 € 22 589 € 33 746 € 47 536 € 99 971 € 144 628 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 € 4 072 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 4 072€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
52 142 € 45 577 € 22 589 € 33 746 € 47 536 € 94 971 € 140 556 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
19 492€ 13 396€ 20 598€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 142€ 45 577€ 22 589€ 33 746€ 28 044€ 81 575€ 119 958€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 277 681 € 19 094 508 € 18 917 392 € 18 712 068 € 18 658 017 € 18 446 611 € 21 479 075 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 018 166 € 2 342 788 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 018 166€ 2 342 788€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
50 839 € 56 716 € 47 589 € 41 025 € 28 255 € 254 182 € 232 149 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 914€ 8 914€ 8 914€ 8 914€ 91 231€ 91 231€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
41 925€ 47 802€ 38 675€ 32 111€ 28 255€ 162 951€ 140 918€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 959 317 € 18 907 291 € 18 729 926 € 18 513 855 € 18 450 277 € 12 932 020 € 17 007 663 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
486 504€ 561 468€ 492 516€ 399 864€ 458 708€ 6 288 216€ 6 507 133€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 459 262€ 18 344 344€ 18 229 934€ 17 879 934€ 17 958 702€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
6 526 245€ 10 011 116€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 472€ 5 516€ 221 387€ 23 405€ 49 997€ 300 301€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 079€ 1 479€ 1 960€ 12 670€ 9 462€ 67 562€ 189 113€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
267 525 € 130 501 € 139 877 € 157 188 € 179 485 € 3 242 243 € 1 896 475 €
056
B.IV.1
Peniaze
337€ 1 478€ 778€ 4 044€ 1 085€ 3 429€ 10 402€
057
B.IV.2
Účty v bankách
267 188€ 129 023€ 139 099€ 153 144€ 178 400€ 3 238 814€ 1 886 073€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
63 930 € 80 139 € 39 401 € 57 648 € 177 773 € 185 139 € 177 040 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 389€ 17 242€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 729€ 21 735€ 16 099€ 10 271€ 133 018€ 140 889€ 145 996€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
42 201€ 58 404€ 23 302€ 47 377€ 44 755€ 36 861€ 13 802€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 393 753 € 19 220 224 € 18 979 382 € 18 803 462 € 18 883 326 € 18 731 721 € 21 800 743 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 595 255 € 18 357 074 € 18 285 117 € 18 243 051 € 18 177 810 € 16 681 968 € 16 253 198 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 €
069
A.I.1
Základné imanie
199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 642 999 € 1 642 999 € 1 642 999 € 1 642 999 € 1 642 999 € 1 642 999 € 1 642 999 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 641 333 € 16 408 897 € 16 366 831 € 16 301 590 € 14 805 748 € 14 376 978 € 14 324 938 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 641 333€ 16 408 897€ 16 793 274€ 16 728 033€ 15 232 191€ 14 803 421€ 14 751 381€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-426 443€ -426 443€ -426 443€ -426 443€ -426 443€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
77 702 € 71 957 € 42 066 € 65 241 € 1 495 842 € 428 770 € 52 040 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
798 498 € 863 150 € 694 265 € 560 411 € 705 516 € 2 049 753 € 5 547 545 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
206 824 € 205 538 € 168 175 € 195 715 € 164 914 € 891 864 € 800 740 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
68 143€ 53 306€ 44 264€ 44 655€ 51 175€ 158 167€ 260 326€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 524€ 15 489€ 5 565€ 5 565€ 44 320€ 35 084€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
138 681€ 144 708€ 108 422€ 145 495€ 108 174€ 689 377€ 505 330€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
5 136 € 5 733 € 6 997 € 5 230 € 3 295 € 8 100 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 136€ 5 733€ 6 997€ 5 230€ 3 295€ 8 100€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
586 538 € 651 879 € 519 093 € 359 466 € 537 307 € 1 149 789 € 4 746 805 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
459 379€ 532 899€ 439 181€ 255 747€ 354 403€ 751 881€ 4 160 217€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
21 833€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
52 489€ 42 760€ 30 485€ 42 337€ 50 170€ 205 215€ 208 606€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 189€ 32 170€ 21 957€ 23 819€ 27 041€ 122 698€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
37 436€ 40 705€ 26 872€ 37 067€ 105 208€ 189 255€ 223 386€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 045€ 3 345€ 598€ 496€ 485€ 3 438€ 10 065€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé