Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 393 753 € 19 220 224 € 18 979 382 € 18 803 462 € 18 883 326 € 18 731 721 € 21 800 743 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
52 142 € 45 577 € 22 589 € 33 746 € 47 536 € 99 971 € 144 628 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 € 0 € 0 € 4 072 €
005
A.I.2
Software
0€ 4 072€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
52 142 € 45 577 € 22 589 € 33 746 € 47 536 € 94 971 € 140 556 €
013
A.II.2
Stavby
19 492€ 13 396€ 20 598€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 142€ 45 577€ 22 589€ 33 746€ 28 044€ 81 575€ 119 958€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
5 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 277 681 € 19 094 508 € 18 917 392 € 18 712 068 € 18 658 017 € 18 446 611 € 21 479 075 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
2 018 166 € 2 342 788 €
039
B.I.5
Tovar
2 018 166€ 2 342 788€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
50 839 € 56 716 € 47 589 € 41 025 € 28 255 € 254 182 € 232 149 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
8 914 € 8 914 € 8 914 € 8 914 € 91 231 € 91 231 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
8 914€ 8 914€ 8 914€ 8 914€ 91 231€ 91 231€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
41 925€ 47 802€ 38 675€ 32 111€ 28 255€ 162 951€ 140 918€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
8 959 317 € 18 907 291 € 18 729 926 € 18 513 855 € 18 450 277 € 12 932 020 € 17 007 663 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
486 504 € 561 468 € 492 516 € 399 864 € 458 708 € 6 288 216 € 6 507 133 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
305 209€ 237 844€ 197 804€ 129 049€ 184 455€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
181 295€ 323 624€ 294 712€ 270 815€ 274 253€ 6 288 216€ 6 507 133€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
8 459 262€ 18 344 344€ 18 229 934€ 17 879 934€ 17 958 702€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
6 526 245€ 10 011 116€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 472€ 5 516€ 221 387€ 23 405€ 49 997€ 300 301€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 079€ 1 479€ 1 960€ 12 670€ 9 462€ 67 562€ 189 113€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
267 525 € 130 501 € 139 877 € 157 188 € 179 485 € 3 242 243 € 1 896 475 €
072
B.V.1.
Peniaze
337€ 1 478€ 778€ 4 044€ 1 085€ 3 429€ 10 402€
073
B.V.2.
Účty v bankách
267 188€ 129 023€ 139 099€ 153 144€ 178 400€ 3 238 814€ 1 886 073€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
63 930 € 80 139 € 39 401 € 57 648 € 177 773 € 185 139 € 177 040 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 389€ 17 242€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 729€ 21 735€ 16 099€ 10 271€ 133 018€ 140 889€ 145 996€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
42 201€ 58 404€ 23 302€ 47 377€ 44 755€ 36 861€ 13 802€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 393 753 € 19 220 224 € 18 979 382 € 18 803 462 € 18 883 326 € 18 731 721 € 21 800 743 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 595 255 € 18 357 074 € 18 285 117 € 18 243 051 € 18 177 810 € 16 681 968 € 16 253 198 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 €
082
A.I.1
Základné imanie
199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€ 1 642 999€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 € 34 057 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€ 34 057€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 641 333 € 16 408 897 € 16 366 831 € 16 301 590 € 14 805 748 € 14 376 978 € 14 324 938 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 641 333€ 16 408 897€ 16 793 274€ 16 728 033€ 15 232 191€ 14 803 421€ 14 751 381€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-426 443€ -426 443€ -426 443€ -426 443€ -426 443€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
77 702 € 71 957 € 42 066 € 65 241 € 1 495 842 € 428 770 € 52 040 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
798 498 € 863 150 € 694 265 € 560 411 € 705 516 € 2 049 753 € 5 547 545 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
5 136 € 5 733 € 6 997 € 5 230 € 3 295 € 8 100 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 136€ 5 733€ 6 997€ 5 230€ 3 295€ 8 100€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 524 € 15 489 € 5 565 € 5 565 € 44 320 € 35 084 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 524€ 15 489€ 5 565€ 5 565€ 44 320€ 35 084€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
586 538 € 651 879 € 519 093 € 359 466 € 537 307 € 1 149 789 € 4 746 805 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
459 379 € 532 899 € 439 181 € 255 747 € 354 403 € 751 881 € 4 182 050 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
214 619€ 231 424€ 217 896€ 206 733€ 327 768€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
244 760€ 301 475€ 221 285€ 49 014€ 26 635€ 751 881€ 4 182 050€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
52 489€ 42 760€ 30 485€ 42 337€ 50 170€ 205 215€ 208 606€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 189€ 32 170€ 21 957€ 23 819€ 27 041€ 122 698€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
37 436€ 40 705€ 26 872€ 37 067€ 105 208€ 189 255€ 223 386€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 045€ 3 345€ 598€ 496€ 485€ 3 438€ 10 065€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
206 824 € 198 014 € 152 686 € 190 150 € 159 349 € 847 544 € 765 656 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
68 143€ 53 306€ 44 264€ 44 655€ 51 175€ 158 167€ 260 326€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
138 681€ 144 708€ 108 422€ 145 495€ 108 174€ 689 377€ 505 330€