Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ČSOB Leasing, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
22 782 000€ 20 095 000€ 15 173 000€
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
6 759 000€ 2 523 000€ 3 971 000€
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
6 759 000€ 2 523 000€ 3 971 000€
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
1 217 817 000€ 1 112 526 000€ 1 107 425 000€
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
38 841 000€ 771 000€ 0€
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
32 000€ 32 000€ 32 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
1 677 000€ 1 080 000€ 1 303 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
60 970 000€ 63 062 000€ 65 404 000€
Daňové pohľadávky
0€ 1 615 000€ 4 351 000€
Splatná daňová pohľadávka
0€ 200 000€ 0€
Odložená daňová pohľadávka
0€ 1 415 000€ 4 351 000€
Ostatný majetok
769 000€ 1 189 000€ 478 000€
Aktívne časové rozlíšenie
378 000€ 301 000€ 307 000€
Aktíva spolu
1 350 025 000€ 1 203 194 000€ 1 198 444 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
2 274 000€ 2 862 000€ 3 594 000€
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
8 204 000€ 11 805 000€ 17 908 000€
Záväzky z obchodného styku
5 070 000€ 4 674 000€ 4 589 000€
Derivátové finančné záväzky
0€ 1 462 000€ 5 248 000€
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
1 169 503 000€ 1 053 343 000€ 1 048 010 000€
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
353 000€ 370 000€ 358 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
9 957 000€ 9 892 000€ 9 963 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
6 440 000€ 0€ 906 000€
Pasívne časové rozlíšenie
2 000€ 4 000€ 8 000€
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
1 201 803 000€ 1 084 412 000€ 1 090 584 000€
Vlastné imanie
148 222 000€ 118 782 000€ 107 860 000€
Základné imane
49 791 000€ 49 791 000€ 49 791 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
29 798 000€ -355 000€ -3 605 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
9 958 000€ 9 958 000€ 9 958 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
58 675 000€ 59 388 000€ 51 716 000€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
1 350 025 000€ 1 203 194 000€ 1 198 444 000€