Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 664 840 € 1 746 764 € 1 359 776 € 1 126 570 € 1 081 997 € 1 045 654 € 1 089 634 € 1 185 270 € 922 387 € 1 018 169 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
187 849 € 252 419 € 224 183 € 285 177 € 369 666 € 344 694 € 340 704 € 410 337 € 261 407 € 267 641 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
187 849 € 252 419 € 224 183 € 285 177 € 369 666 € 344 694 € 340 704 € 410 337 € 261 407 € 267 641 €
012
A.II.1
Pozemky
4 509€ 4 509€ 4 509€ 4 509€ 4 509€ 4 509€ 4 509€ 4 509€ 4 509€ 4 509€
013
A.II.2
Stavby
118 954€ 128 022€ 3 175€ 5 547€ 8 111€ 10 807€ 13 503€ 16 199€ 18 895€ 21 461€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 386€ 119 888€ 202 034€ 260 756€ 353 796€ 297 983€ 322 692€ 389 629€ 199 028€ 241 671€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 465€ 14 365€ 3 250€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
31 395€ 38 975€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 467 375 € 1 491 323 € 1 132 474 € 832 631 € 703 774 € 699 791 € 746 841 € 774 005 € 660 237 € 749 973 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
283 653 € 591 233 € 138 402 € 189 954 € 198 093 € 237 848 € 274 654 € 151 736 € 234 182 € 206 900 €
035
B.I.1
Materiál
53 516€ 274 322€ 14 005€ 63 623€ 103 556€ 79 098€ 96 973€ 89 623€ 100 188€ 91 058€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 643€ 3 136€ 4 562€ 4 661€ 6 620€ 10 059€ 7 855€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
226 494€ 313 775€ 119 835€ 121 670€ 87 718€ 148 492€ 169 627€ 61 914€ 133 795€ 115 643€
038
B.I.4
Zvieratá
199€ 199€ 199€ 199€ 199€ 199€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 679 € 15 896 € 14 963 € 14 963 € 15 369 € 15 033 € 15 774 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 679€ 15 896€ 14 963€ 14 963€ 15 369€ 15 033€ 15 774€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
438 548 € 520 325 € 176 316 € 215 977 € 213 598 € 273 402 € 188 034 € 185 497 € 306 464 € 323 673 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
437 875 € 401 083 € 155 775 € 191 893 € 162 144 € 221 862 € 152 127 € 173 354 € 288 042 € 241 069 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
96€ 97€ 892€ 1 620€ 529€ 6 500€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
437 875€ 401 083€ 155 679€ 191 796€ 161 252€ 220 242€ 151 598€ 166 854€ 288 042€ 241 069€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
118 742€ 20 541€ 24 084€ 51 454€ 51 076€ 35 907€ 11 938€ 17 827€ 82 446€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
673€ 500€ 464€ 205€ 595€ 158€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
728 495 € 363 869 € 802 793 € 411 737 € 276 714 € 173 508 € 268 379 € 436 772 € 119 591 € 219 400 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 463€ 3 180€ 2 862€ 2 853€ 2 363€ 2 582€ 3 185€ 2 867€ 1 205€ 2 239€
073
B.V.2.
Účty v bankách
726 032€ 360 689€ 799 931€ 408 884€ 274 351€ 170 926€ 265 194€ 433 905€ 118 386€ 217 161€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 616 € 3 022 € 3 119 € 8 762 € 8 557 € 1 169 € 2 089 € 928 € 743 € 555 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 616€ 3 022€ 3 119€ 8 217€ 8 557€ 1 169€ 1 051€ 928€ 743€ 555€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
545€ 1 038€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 664 840 € 1 746 764 € 1 359 776 € 1 126 570 € 1 081 997 € 1 045 654 € 1 089 634 € 1 185 270 € 922 387 € 1 018 169 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
912 870 € 897 783 € 937 097 € 774 060 € 681 029 € 634 423 € 597 117 € 522 882 € 516 614 € 468 201 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
787 825 € 927 138 € 764 102 € 671 071 € 624 466 € 587 159 € 512 924 € 506 656 € 458 243 € 436 030 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
827 138€ 927 138€ 764 102€ 671 071€ 624 466€ 587 159€ 512 924€ 506 656€ 458 243€ 436 030€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-39 313€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
115 087 € -39 313 € 163 037 € 93 031 € 46 605 € 37 306 € 74 235 € 6 268 € 48 413 € 22 213 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
747 860 € 844 260 € 421 529 € 351 807 € 399 362 € 408 883 € 491 907 € 660 243 € 404 671 € 549 188 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 278 € 1 747 € 930 € 134 € 408 € 1 460 € 37 412 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 833€ 0€ 37 412€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 445€ 1 747€ 930€ 134€ 408€ 1 460€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
74 414 € 74 414 € 70 414 € 70 414 € 70 414 € 70 414 € 70 414 € 77 425 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
77 425€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
74 414€ 74 414€ 70 414€ 70 414€ 70 414€ 70 414€ 70 414€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
111 120€ 177 780€ 31 411€ 94 830€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
470 493 € 548 367 € 329 868 € 263 921 € 276 332 € 221 604 € 255 980 € 366 144 € 352 742 € 499 182 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
331 554 € 437 578 € 206 099 € 148 504 € 177 645 € 131 325 € 175 476 € 277 721 € 260 895 € 394 493 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 609€ 119€ 6 160€ 3 000€ 6 589€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
331 554€ 437 578€ 206 099€ 145 895€ 177 526€ 125 165€ 172 476€ 271 132€ 260 895€ 394 493€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
34 460€ 33 936€ 33 715€ 34 387€ 36 597€ 36 507€ 32 795€ 32 748€ 32 319€ 41 561€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 532€ 21 254€ 19 835€ 18 978€ 16 167€ 13 330€ 14 928€ 15 842€ 17 201€ 18 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
36 556€ 37 160€ 35 347€ 32 464€ 31 810€ 29 293€ 23 061€ 19 818€ 24 300€ 24 803€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 323€ 13 094€ 34 456€ 23 552€ 13 697€ 10 811€ 9 720€ 20 015€ 18 027€ 13 388€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 068€ 5 345€ 416€ 6 036€ 416€ 338€ 0€ 6 937€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 308 € 17 036 € 17 761 € 15 839 € 18 135 € 19 781 € 18 483 € 17 444 € 15 969 € 12 594 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 308€ 17 036€ 17 761€ 15 839€ 18 135€ 19 781€ 15 983€ 17 444€ 15 969€ 12 594€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
68 247€ 24 916€ 2 556€ 1 499€ 34 481€ 65 265€ 52 200€ 199 230€ 34 500€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 110 € 4 721 € 1 150 € 703 € 1 606 € 2 348 € 610 € 2 145 € 1 102 € 780 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 110€ 4 721€ 1 150€ 703€ 1 606€ 2 348€ 610€ 2 145€ 1 102€ 780€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€