Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 185 997€ 4 988 363€ 3 850 621€ 4 196 348€ 4 147 652€ 3 617 379€ 3 520 701€ 3 871 255€ 3 837 757€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 079 810 € 5 278 877 € 3 850 134 € 4 230 487 € 4 093 895 € 3 593 927 € 3 638 493 € 3 814 450 € 3 856 023 € 4 049 246 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
46 814€ 76 005€ 14 198€ 5 578€ 9 495€ 6 478€ 19 908€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
6 139 183€ 4 911 962€ 3 850 621€ 4 196 348€ 4 133 454€ 3 606 257€ 3 520 701€ 3 861 759€ 3 831 279€ 3 995 400€
05
III.
Tržby z predaja služieb
396€ 5 544€ 0€ 1 226€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-109 599€ 188 984€ -5 104€ 30 661€ -76 996€ -28 670€ 107 607€ -71 881€ 18 152€ 23 963€
07
V.
Aktivácia
-199€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 100€ 1 860€ 15 000€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 412€ 101 530€ 4 617€ 3 677€ 18 139€ 3 358€ 10 185€ 77€ 114€ 8 749€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 935 826 € 5 312 725 € 3 638 337 € 4 107 089 € 4 026 741 € 3 535 833 € 3 555 785 € 3 772 868 € 3 783 469 € 4 011 651 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 030€ 69 095€ 14 198€ 4 324€ 7 672€ 4 953€ 12 492€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 964 650€ 4 318 443€ 2 666 052€ 3 178 884€ 3 155 808€ 2 754 919€ 2 774 114€ 2 972 658€ 3 059 108€ 3 265 626€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
219 743€ 184 333€ 231 728€ 199 573€ 188 541€ 154 881€ 169 969€ 236 525€ 156 740€ 175 571€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
625 996 € 617 645 € 598 640 € 592 495 € 543 928 € 497 155 € 458 524 € 426 259 € 452 529 € 433 670 €
16
E.1.
Mzdové náklady
454 717€ 450 280€ 435 739€ 444 924€ 391 458€ 363 678€ 335 242€ 311 780€ 335 458€ 324 550€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
149 744€ 148 994€ 144 557€ 131 862€ 139 094€ 120 735€ 110 966€ 104 081€ 109 110€ 99 693€
19
E.4.
Sociálne náklady
21 535€ 18 371€ 18 344€ 15 709€ 13 376€ 12 742€ 12 316€ 10 398€ 7 961€ 9 427€
20
F.
Dane a poplatky
4 143€ 3 956€ 3 765€ 3 347€ 3 747€ 3 526€ 3 846€ 3 941€ 3 895€ 5 200€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 070€ 103 502€ 120 927€ 119 573€ 104 393€ 87 794€ 137 633€ 114 307€ 93 502€ 109 115€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 070€ 103 502€ 120 927€ 119 573€ 104 393€ 87 794€ 137 633€ 114 307€ 93 502€ 109 115€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
211€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-991€ 991€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 194€ 15 540€ 17 225€ 14 208€ 15 135€ 33 234€ 11 699€ 11 506€ 12 742€ 9 977€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
143 984 € -33 848 € 211 797 € 123 398 € 67 154 € 58 094 € 82 708 € 41 582 € 72 554 € 37 595 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
856 975 € 605 476 € 947 737 € 848 353 € 712 109 € 674 585 € 684 225 € 582 518 € 635 108 € 586 808 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 957 € 5 € 1 € 94 € 205 € 36 € 690 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
97 € 218 € 36 € 52 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
97€ 218€ 36€ 52€
42
XII.
Kurzové zisky
12€ 5€ 1€ -3€ -13€ 0€ 638€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 945€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 274 € 6 398 € 3 206 € 3 503 € 5 444 € 6 754 € 7 780 € 8 058 € 7 821 € 7 079 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 152 € 766 € 1 363 € 1 765 € 2 300 € 2 666 € 5 175 € 5 160 € 4 382 € 3 171 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 152€ 766€ 1 363€ 1 765€ 2 300€ 2 666€ 5 175€ 5 160€ 4 382€ 3 171€
52
O.
Kurzové straty
1 556€ 17€ 65€ 46€ 616€ 903€ 16€ 1 158€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 566€ 5 615€ 1 778€ 1 692€ 2 528€ 3 185€ 2 605€ 2 898€ 3 423€ 2 750€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 317 € -6 398 € -3 206 € -3 498 € -5 443 € -6 754 € -7 686 € -7 853 € -7 785 € -6 389 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
140 667 € -40 246 € 208 591 € 119 900 € 61 711 € 51 340 € 75 022 € 33 729 € 64 769 € 31 206 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
25 580 € -933 € 45 554 € 26 869 € 15 106 € 14 034 € 787 € 27 461 € 16 356 € 8 993 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
26 363€ 45 554€ 26 463€ 15 443€ 13 293€ 16 561€ 27 461€ 16 356€ 8 993€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-783€ -933€ 406€ -337€ 741€ -15 774€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
115 087 € -39 313 € 163 037 € 93 031 € 46 605 € 37 306 € 74 235 € 6 268 € 48 413 € 22 213 €