Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 293 391 € 5 748 648 € 5 653 622 € 5 296 016 € 3 006 311 € 2 303 821 € 2 273 019 € 1 950 800 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 089 € 4 368 € 8 322 € 13 467 € 256 694 € 467 563 € 513 302 € 485 903 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 089 € 4 368 € 8 322 € 13 467 € 256 694 € 467 563 € 513 302 € 485 903 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
225 378€ 409 825€ 418 888€ 419 004€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 089€ 4 368€ 8 322€ 13 467€ 31 316€ 57 738€ 94 414€ 66 899€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 291 302 € 5 741 931 € 5 642 040 € 5 233 451 € 2 728 367 € 1 778 778 € 1 755 805 € 1 461 222 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 128 177 € 1 114 494 € 1 107 465 € 576 966 € 585 620 € 311 548 € 217 540 € 363 632 €
035
B.I.1
Materiál
2 086€ 2 097€ 3 850€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 126 091€ 1 112 397€ 1 103 615€ 576 966€ 585 620€ 311 548€ 217 540€ 363 632€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 427 € 4 427 € 29 231 € 7 658 € 59 233 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
59 233 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
59 233€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 427€ 4 427€ 29 231€ 7 658€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 156 833 € 4 608 292 € 3 965 856 € 2 418 890 € 1 973 046 € 1 427 055 € 1 272 059 € 994 834 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 835 471 € 2 986 449 € 2 323 110 € 1 565 945 € 1 353 155 € 1 312 234 € 1 067 730 € 879 978 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 835 471€ 2 986 449€ 2 323 110€ 1 565 945€ 1 353 155€ 1 312 234€ 1 067 730€ 879 978€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
281 318€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 080 408€ 1 600 805€ 1 350 495€ 837 656€ 490 005€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
239 074€ 1 332€ 2 723€ 14 019€ 129 886€ 114 907€ 124 824€ 114 754€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 880€ 19 706€ 8 210€ 1 270€ -86€ 79 505€ 102€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 865 € 14 718 € 539 488 € 2 229 937 € 169 701 € 40 175 € 266 206 € 43 523 €
072
B.V.1.
Peniaze
938€ 14 109€ 14 834€ 14 592€ 1 533€ 2 228€ 576€ 654€
073
B.V.2.
Účty v bankách
927€ 609€ 524 654€ 2 215 345€ 168 168€ 37 947€ 265 630€ 42 869€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 349 € 3 260 € 49 098 € 21 250 € 57 480 € 3 912 € 3 675 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 349€ 3 260€ 49 098€ 21 250€ 57 480€ 3 912€ 3 675€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 293 391 € 5 748 648 € 5 653 622 € 5 296 016 € 3 006 311 € 2 303 821 € 2 273 019 € 1 950 800 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 808 583 € 3 800 350 € 3 315 770 € 2 524 413 € 1 779 794 € 1 210 119 € 1 406 771 € 744 940 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
165 286 € 664 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
165 286€ 664€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 626 141 € 3 236 999 € 2 525 946 € 1 563 204 € 1 203 147 € 787 898 € 753 148 € 114 034 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 626 141€ 3 236 999€ 2 525 946€ 1 563 204€ 1 203 147€ 787 898€ 753 148€ 114 034€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 516 € 556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 484 808 € 1 842 528 € 2 231 128 € 2 712 343 € 1 165 586 € 1 054 948 € 829 787 € 1 180 164 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 927 € 8 271 € 6 750 € 5 383 € 4 183 € 3 400 € 2 737 € 2 422 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 927€ 8 271€ 6 750€ 5 383€ 4 183€ 3 400€ 2 737€ 2 422€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
558 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
558€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 298 672 € 1 630 948 € 2 210 948 € 1 689 474 € 1 147 275 € 914 679 € 801 032 € 1 094 526 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 238 085 € 1 337 206 € 2 031 175 € 1 511 491 € 1 108 173 € 853 284 € 645 382 € 894 813 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 238 085€ 1 337 206€ 2 031 175€ 1 511 491€ 1 108 173€ 853 284€ 645 382€ 894 813€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-27€ -156€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
21 386€ 20 022€ 16 335€ 15 433€ 10 139€ 7 944€ 6 943€ 5 933€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 075€ 12 643€ 9 848€ 9 884€ 4 690€ 5 471€ 2 836€ 2 315€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
22 701€ 153 301€ 150 512€ 151 140€ 8 452€ 14 590€ 118 034€ 177 578€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 425€ 107 776€ 3 078€ 1 526€ 15 821€ 33 417€ 27 993€ 13 887€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
35 695 € 22 319 € 13 424 € 17 486 € 14 128 € 11 727 € 19 716 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
35 695€ 22 319€ 13 424€ 17 486€ 14 128€ 11 727€ 19 716€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140 514€ 180 990€ 6€ 1 000 000€ 125 142€ 6 302€ 82 658€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
105 770 € 106 724 € 59 260 € 60 931 € 38 754 € 36 461 € 25 696 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
105 770€ 106 724€ 59 260€ 60 931€ 38 754€ 36 461€ 25 696€