Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 407 569€ 5 871 157€ 6 140 485€ 3 556 504€ 2 730 392€ 3 564 700€ 6 386 876€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 789 805€ 3 969 010€ 4 260 208€ 2 271 242€ 1 674 759€ 2 304 902€ 5 083 636€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 617 764 € 1 902 147 € 1 880 277 € 1 285 262 € 1 055 633 € 1 259 798 € 1 303 240 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
386 805 € 325 543 € 341 098 € 263 165 € 243 898 € 183 730 € 227 676 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
386 805€ 325 543€ 341 098€ 263 165€ 243 898€ 183 730€ 227 676€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
823 611 € 870 615 € 664 419 € 545 841 € 492 688 € 359 347 € 395 971 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
57 692€ 116 957€ 75 724€ 64 165€ 66 055€ 38 631€ 44 043€
10
B.2
Služby
765 919€ 753 658€ 588 695€ 481 676€ 426 633€ 320 716€ 351 928€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 180 958 € 1 357 075 € 1 556 956 € 1 002 586 € 806 843 € 1 084 181 € 1 134 945 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
388 672 € 348 585 € 335 717 € 202 825 € 161 858 € 177 335 € 135 527 €
13
C.1
Mzdové náklady
281 348€ 252 702€ 242 676€ 145 735€ 115 962€ 128 101€ 97 223€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
98 359€ 88 214€ 84 764€ 50 980€ 39 471€ 44 184€ 33 290€
16
C.4
Sociálne náklady
8 965€ 7 669€ 8 277€ 6 110€ 6 425€ 5 050€ 5 014€
17
D
Dane a poplatky
1 396€ 3 945€ 6 074€ 1 217€ 3 435€ 1 062€ 1 180€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 955€ 5 145€ 20 421€ 33 823€ 51 298€ 49 084€ 59 904€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 583€ 6 500€ 360 500€ 237 416€ 28 451€ 834€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
225 279€ 208 600€ 25 383€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 682€ 81 033€ 527€ 41 613€ 97 582€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 430€ 8€ 4 764€ 13 992€ 10 821€ 1 620€ 426€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 300€ 8 746€ 30 996€ 66 003€ 19 423€ 16 785€ 12 785€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
753 966 € 997 162 € 1 222 700 € 740 999 € 543 105 € 842 369 € 828 393 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
11 655€ 3 601€ 23 252€ 10€ 276€ 21€
39
N
Nákladové úroky
4 344€ 6€ 151€ 2 068€ 1 848€ 2 716€ 5 515€
40
XI.
Kurzové zisky
37€ 127€ 3 590€ 8 332€ 2 564€ 1 384€ 1 282€
41
O
Kurzové straty
2 288€ 2 237€ 4 912€ 704€ 273€ 5 329€ 20 371€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
659€ 47€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 894€ 4 695€ 8 919€ 4 217€ 4 451€ 4 516€ 3 065€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 834 € -3 210 € 13 519 € 1 390 € -3 998 € -10 901 € -27 648 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
752 132 € 993 952 € 1 236 219 € 742 389 € 539 107 € 831 468 € 800 745 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
196 085 € 211 100 € 281 982 € 172 714 € 123 858 € 184 817 € 176 811 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
171 281€ 232 674€ 289 640€ 172 714€ 123 858€ 184 817€ 176 811€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
24 804€ -21 574€ -7 658€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
752 132 € 993 952 € 1 236 219 € 742 389 € 539 107 € 831 468 € 800 745 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
556 047 € 782 852 € 954 237 € 569 675 € 415 249 € 646 651 € 623 934 €