Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Financial, a. s. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
2 273 000€ 31 074 000€ 25 879 000€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
0€ 172 053 000€ 208 233 000€
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
0€ 336 084 000€ 308 257 000€
Poistné pohľadávky
0€ 17 863 000€ 19 085 000€
Úverové a ostatné pohľadávky
233 055 000€ 2 312 000€ 2 212 000€
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
0€ 60 354 000€ 61 389 000€
Derivátové finančné pohľadávky
0€ 914 000€ 368 000€
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
0€
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
0€ 33 371 000€ 33 371 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
0€ 22 912 000€ 24 375 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
0€ 8 822 000€ 10 374 000€
Daňové pohľadávky
0€ 133 000€
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
0€ 388 000€ 601 000€
Aktívne časové rozlíšenie
0€ 78 282 000€ 69 177 000€
Aktíva spolu
235 328 000€ 764 429 000€ 763 454 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
0€ 494 467 000€ 500 552 000€
Záväzky z poistenia a zaistenia
64 601 000€ 47 755 000€
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
33 057 000€ 62 434 000€
Ostatné záväzky
11 971 000€ 16 847 000€ 16 291 000€
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
14 756 000€ 5 214 000€ 1 958 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
26 727 000€ 614 186 000€ 628 990 000€
Vlastné imanie
208 601 000€ 150 243 000€ 134 464 000€
Základné imane
25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
0€ 19 069 000€ 16 253 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
5 648 000€ 5 648 000€ 5 648 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
177 953 000€ 100 526 000€ 87 563 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
235 328 000€ 764 429 000€ 763 454 000€