Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 028 265 € 19 213 902 € 8 105 892 € 4 783 993 € 7 946 358 € 9 008 606 € 11 247 399 € 9 810 537 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 208 995 € 1 064 596 € 826 666 € 818 362 € 931 330 € 967 395 € 971 256 € 1 080 105 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
68 130 € 31 490 € 6 930 € 3 940 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
64 349€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 781€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 31 490€ 6 930€ 3 940€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
992 248 € 879 611 € 631 367 € 626 053 € 776 210 € 812 286 € 827 034 € 873 877 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
124 733€ 117 737€ 118 945€ 145 832€ 175 408€ 207 903€ 243 317€ 281 651€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
795 557€ 760 546€ 511 094€ 453 465€ 546 898€ 603 055€ 582 389€ 590 898€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
34 330€ 25 428€ 49 823€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
36 300€ 0€ 2 753€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
148 617 € 153 495 € 188 369 € 188 369 € 155 120 € 155 109 € 144 222 € 206 228 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
148 617€ 153 495€ 188 369€ 188 369€ 155 120€ 155 109€ 144 222€ 152 824€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 53 404€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 761 368 € 18 113 080 € 6 728 417 € 3 339 826 € 6 500 654 € 7 748 991 € 8 137 024 € 7 912 780 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
869 935 € 273 780 € 2 960 765 € 0 € 0 € 0 € 17 176 €
035
B.I.1
Materiál
554 933€ 2 469€ 932 657€ 0€ 0€ 0€ 17 176€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
131 002€ 271 311€ 2 028 108€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
184 000€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
798 371 € 559 001 € 502 760 € 325 747 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
746 056 € 506 686 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
746 056€ 506 686€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
52 315€ 52 315€ 502 760€ 325 747€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 071 734 € 8 308 474 € 2 646 426 € 1 183 067 € 5 048 688 € 5 924 422 € 6 042 095 € 4 383 261 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 843 521 € 8 046 187 € 2 275 346 € 859 345 € 5 045 672 € 5 794 628 € 5 877 051 € 4 211 683 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 185€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 185€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 843 521€ 8 046 187€ 2 275 346€ 859 160€ 5 045 487€ 5 794 628€ 5 877 051€ 4 211 683€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 163 439€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 92 514€ 90 139€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
170 541€ 151 558€ 342 317€ 48 706€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
57 672€ 110 729€ 28 763€ 111 577€ 3 016€ 37 280€ 74 905€ 171 578€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 021 328 € 8 971 825 € 618 466 € 1 831 012 € 1 451 966 € 1 824 569 € 2 094 929 € 3 512 343 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 960€ 17 272€ 16 882€ 31 320€ 12 749€ 28 371€ 39 496€ 32 671€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 007 368€ 8 954 553€ 601 584€ 1 799 692€ 1 439 217€ 1 796 198€ 2 055 433€ 3 479 672€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 902 € 36 226 € 550 809 € 625 805 € 514 374 € 292 220 € 2 139 119 € 817 652 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
57 515€ 21 875€ 396 533€ 45 751€ 33 463€ 37 230€ 49 798€ 44 323€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
387€ 14 351€ 154 276€ 580 054€ 480 911€ 254 990€ 2 089 321€ 773 329€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 028 265 € 19 213 902 € 8 105 892 € 4 783 993 € 7 946 358 € 9 008 606 € 11 247 399 € 9 810 537 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 494 437 € 4 096 094 € 3 692 145 € 2 907 147 € 4 070 607 € 4 158 687 € 5 256 245 € 3 321 670 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
663 878 € 663 878 € 663 878 € 663 878 € 663 878 € 663 878 € 663 878 € 663 878 €
082
A.I.1
Základné imanie
663 878€ 663 878€ 663 878€ 663 878€ 663 878€ 663 878€ 663 878€ 663 878€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 1 246 900€ 1 500 000€ 3 000 307€ 1 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
150 486 € 150 486 € 150 486 € 150 486 € 150 486 € 150 486 € 150 486 € 150 486 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
150 486€ 150 486€ 150 486€ 150 486€ 150 486€ 150 486€ 150 486€ 150 486€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-85 626 € -85 626 € -73 931 € -73 931 € -107 179 € -107 191 € -118 078 € -268 513 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 11 695€ 11 695€ -21 553€ -21 565€ -32 452€ -182 887€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-85 626€ -85 626€ -85 626€ -85 626€ -85 626€ -85 626€ -85 626€ -85 626€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 008 201 € 2 168 958 € 2 016 714 € 1 952 560 € 1 951 514 € 1 559 652 € 1 280 684 € 1 051 969 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 008 201€ 2 168 958€ 2 016 714€ 1 952 560€ 1 951 514€ 1 559 652€ 1 280 684€ 1 051 969€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 757 498 € 1 198 398 € 934 998 € 214 154 € 165 008 € 391 862 € 278 968 € 223 850 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 263 606 € 14 390 683 € 4 224 946 € 1 865 083 € 3 859 560 € 4 587 313 € 5 991 154 € 6 465 496 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
182 014 € 184 122 € 188 749 € 185 812 € 185 371 € 195 043 € 170 980 € 156 170 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
182 014€ 184 122€ 188 749€ 185 812€ 185 371€ 195 043€ 170 980€ 156 170€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
43 654 € 30 809 € 51 824 € 35 430 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
43 654€ 30 809€ 51 824€ 35 430€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 354 448 € 8 374 775 € 3 714 094 € 1 368 542 € 3 384 751 € 3 978 384 € 5 349 003 € 5 304 827 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 238 706 € 6 936 864 € 3 074 694 € 708 347 € 3 037 624 € 3 100 889 € 4 077 712 € 4 739 314 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 37 789€ 2 386€ 12 940€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 238 706€ 6 936 864€ 3 036 905€ 705 961€ 3 024 684€ 3 100 889€ 4 077 712€ 4 739 314€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
6 532 044€ 980 000€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 140 187€ 350 000€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
181 689€ 138 514€ 155 862€ 137 154€ 141 310€ 177 972€ 192 356€ 153 187€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
121 819€ 86 222€ 93 459€ 78 542€ 86 645€ 276 302€ 94 940€ 65 725€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
127 568€ 232 796€ 239 426€ 85 194€ 119 062€ 392 011€ 951 555€ 312 745€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
152 622€ 379€ 10 466€ 9 305€ 110€ 31 210€ 32 440€ 33 856€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
242 792 € 160 283 € 99 109 € 107 678 € 88 565 € 136 363 € 108 707 € 124 421 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
182 347€ 139 498€ 90 109€ 96 680€ 88 565€ 136 363€ 108 707€ 124 421€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
60 445€ 20 785€ 9 000€ 10 998€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 440 698€ 5 453 197€ 47 534€ 98 520€ 149 505€ 657 204€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 187 497€ 171 170€ 167 621€ 153 339€ 179 003€ 212 959€ 222 874€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
270 222 € 727 125 € 188 801 € 11 763 € 16 191 € 262 606 € 23 371 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
270 222€ 727 125€ 164 238€ 6 893€ 16 191€ 262 606€ 23 371€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 24 563€ 4 870€ 0€