Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 983 313 € 13 846 045 € 13 755 989 € 13 702 935 € 13 710 650 € 12 969 285 € 13 240 873 € 13 381 325 € 13 041 545 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 434 712 € 12 696 537 € 12 809 248 € 12 991 165 € 12 874 868 € 12 654 924 € 12 815 348 € 13 287 239 € 12 543 802 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 298 € 8 298 € 8 298 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 298€ 8 298€ 8 298€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 285 614 € 9 362 767 € 9 475 478 € 9 657 395 € 9 719 131 € 9 499 187 € 10 232 153 € 10 372 105 € 10 628 668 €
012
A.II.1
Pozemky
5 597 512€ 5 457 512€ 5 457 512€ 5 457 512€ 5 457 512€ 5 457 512€ 5 457 512€ 5 457 512€ 5 457 512€
013
A.II.2
Stavby
2 034 875€ 1 642 169€ 1 805 327€ 1 966 700€ 2 119 152€ 2 271 603€ 1 911 929€ 2 144 813€ 2 144 813€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
303 980€ 357 975€ 309 895€ 341 145€ 372 395€ -92 932€ 163 631€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 349 247€ 1 905 111€ 1 902 744€ 1 892 038€ 1 770 072€ 1 770 072€ 2 850 802€ 2 850 802€ 2 850 802€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 910€ 11 910€ 11 910€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 149 098 € 3 333 770 € 3 333 770 € 3 333 770 € 3 155 737 € 3 155 737 € 2 574 897 € 2 906 836 € 1 906 836 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 388 830€ 1 573 502€ 1 573 502€ 1 573 502€ 1 395 469€ 1 395 469€ 1 395 522€ 1 727 476€ 1 727 476€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
179 360€ 1 179 360€ 179 360€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 760 268€ 1 760 268€ 1 760 268€ 1 760 268€ 1 760 268€ 1 760 268€ 1 000 015€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 545 097 € 1 146 920 € 946 741 € 710 386 € 835 782 € 312 918 € 423 923 € 92 650 € 496 307 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 061 440 € 494 307 € 480 288 € 557 082 € 776 482 € 157 299 € 185 806 € 72 033 € 149 087 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
38 335 € 56 432 € 92 048 € 72 966 € 61 281 € 29 773 € 47 503 € -1 861 767 € -1 750 913 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
38 335€ 56 432€ 92 048€ 72 966€ 61 281€ 29 773€ 47 503€ -1 861 767€ -1 750 913€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
43 178€ 86 932€ 57 729€ 33 800€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 023 105€ 394 697€ 388 240€ 397 184€ 657 472€ 127 526€ 138 303€ 1 900 000€ 1 900 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
483 657 € 652 613 € 466 453 € 153 304 € 59 300 € 155 619 € 238 117 € 20 617 € 347 220 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 698€ 22 939€ 7 488€ 19 839€ 21 471€ 6 890€ 7 248€ 936€ 1 439€
073
B.V.2.
Účty v bankách
472 959€ 629 674€ 458 965€ 133 465€ 37 829€ 148 729€ 230 869€ 19 681€ 345 781€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 504 € 2 588 € 1 384 € 1 443 € 1 602 € 1 436 € 1 436 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 504€ 2 588€ 1 384€ 1 443€ 1 602€ 1 436€ 1 436€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 983 313 € 13 846 045 € 13 755 989 € 13 702 935 € 13 710 650 € 12 969 285 € 13 240 873 € 13 381 325 € 13 041 545 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 705 980 € 11 624 716 € 11 580 299 € 11 528 133 € 11 430 986 € 11 002 801 € 10 826 060 € 10 969 636 € 11 249 598 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 120 324 € 12 120 324 € 12 120 324 € 12 120 324 € 12 118 104 € 12 118 104 € 12 118 104 € 12 118 104 € 12 118 104 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 120 324€ 12 120 324€ 12 120 324€ 12 120 324€ 12 118 104€ 12 118 104€ 12 118 104€ 12 118 104€ 12 118 104€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
199 123 € 199 123 € 199 123 € 199 123 € 199 123 € 199 123 € 199 123 € 199 123 € 199 123 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
199 123€ 199 123€ 199 123€ 199 123€ 199 123€ 199 123€ 199 123€ 199 123€ 199 123€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
186 982 € 186 982 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
186 982€ 186 982€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-694 730 € -739 148 € -791 314 € -888 517 € -1 314 426 € -1 491 167 € -1 538 695 € -1 254 611 € -1 505 634 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 220 208€ 2 220 208€ 2 168 042€ 2 070 839€ 2 078 291€ 1 854 022€ 1 806 494€ 1 806 494€ 1 806 494€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 914 938€ -2 959 356€ -2 959 356€ -2 959 356€ -3 392 717€ -3 345 189€ -3 345 189€ -3 061 105€ -3 312 128€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
81 263 € 44 417 € 52 166 € 97 203 € 428 185 € 176 741 € 47 528 € -279 962 € 251 023 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 277 333 € 2 221 329 € 2 175 690 € 2 172 763 € 2 279 664 € 1 964 225 € 2 414 895 € 2 397 471 € 1 792 029 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
700 000 € 350 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
700 000€ 350 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
602 333 € 546 329 € 474 290 € 469 186 € 684 664 € 639 225 € 1 042 895 € 1 122 471 € 516 714 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
534 944 € 546 250 € 455 523 € 469 186 € 681 498 € 375 497 € 766 941 € 947 449 € 369 036 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
534 944€ 546 250€ 455 523€ 469 186€ 681 498€ 375 497€ 766 941€ 947 449€ 369 036€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-23€ 60 000€ 1 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
67 389€ 79€ 18 767€ 2 880€ 32 858€ 15 234€ 3 282€ 8 925€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
309€ 230 870€ 200 720€ 171 740€ 137 253€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
315 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
315€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 675 000€ 1 675 000€ 1 701 400€ 1 703 577€ 1 595 000€ 1 325 000€ 1 372 000€ 575 000€ 925 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 039 € 2 259 € -82 € 14 218 € -82 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 039€ 2 259€ -82€ 14 218€ -82€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé