Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 681 487€ 2 418 068€ 2 064 453€ 1 823 112€ 1 553 315€ 1 471 146€ 1 331 934€ 1 217 556€ 1 106 124€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 726 385 € 2 435 262 € 2 335 243 € 2 110 145 € 1 726 005 € 1 625 190 € 1 484 181 € 1 349 900 € 1 265 405 € 1 339 166 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 712€ 14 536€ 39€ 105€ 112€ 140€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 681 487€ 2 418 069€ 2 064 453€ 1 817 401€ 1 553 315€ 1 456 610€ 1 331 895€ 1 217 451€ 1 106 012€ 1 186 413€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
200€ 7 000€ 800€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 898€ 16 993€ 270 790€ 287 032€ 172 690€ 154 044€ 145 247€ 132 344€ 159 281€ 151 813€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 314 378 € 2 073 189 € 2 249 829 € 2 013 437 € 1 593 631 € 1 162 542 € 1 278 232 € 1 267 087 € 1 503 362 € 1 046 175 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 534€ 1 592€ 255€ 341€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
313 951€ 338 146€ 359 025€ 313 233€ 226 661€ 202 751€ 204 004€ 200 730€ 218 509€ 232 904€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 534 164€ 1 265 081€ 1 438 469€ 1 324 309€ 1 026 061€ 655 499€ 793 920€ 646 748€ 898 050€ 427 092€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
224 977€ 225 084€ 227 865€ 153 857€ 152 588€ 144 073€ 117 576€ 123 666€ 123 398€ 123 975€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
217 153€ 217 153€ 207 452€ 192 624€ 183 702€ 155 057€ 140 162€ 139 952€ 256 563€ 255 600€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
217 153€ 217 153€ 207 452€ 192 624€ 183 702€ 155 057€ 140 162€ 139 952€ 256 563€ 255 600€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 680€ -12 238€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 133€ 27 725€ 17 018€ 23 880€ 4 619€ 3 570€ 22 570€ 157 416€ 19 080€ 6 263€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
412 007 € 362 073 € 85 414 € 96 708 € 132 374 € 462 648 € 205 949 € 82 813 € -237 957 € 292 991 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
833 372 € 814 842 € 266 959 € 180 037 € 300 593 € 611 304 € 334 010 € 369 823 € -10 435 € 526 216 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 180 € 14 043 € 8 324 € 8 467 € 4 031 € 4 620 € 8 552 € 4 310 € 13 € 23 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
24 997 € 14 043 € 8 324 € 8 467 € 4 031 € 4 486 € 3 456 € 4 310 € 13 € 23 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
24 997€ 14 043€ 8 324€ 8 467€ 4 031€ 4 486€ 3 456€ 4 310€ 13€ 23€
42
XII.
Kurzové zisky
183€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
134€ 5 096€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
37 902 € 223 077 € 37 063 € 36 568 € 28 790 € 36 203 € 34 879 € 36 713 € 39 135 € 41 987 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
36 400 € 36 400 € 36 400 € 36 400 € 28 577 € 30 335 € 30 150 € 32 150 € 34 487 € 37 100 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
36 400€ 36 400€ 36 400€ 36 400€ 28 577€ 30 335€ 30 150€ 32 150€ 34 487€ 37 100€
52
O.
Kurzové straty
885€ 1 509€ 307€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
617€ 185 168€ 356€ 168€ 213€ 5 868€ 4 729€ 4 563€ 4 648€ 4 887€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 722 € -209 034 € -28 739 € -28 101 € -24 759 € -31 583 € -26 327 € -32 403 € -39 122 € -41 964 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
399 285 € 153 039 € 56 675 € 68 607 € 107 615 € 431 065 € 179 622 € 50 410 € -277 079 € 251 027 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
83 973 € 71 776 € 12 258 € 16 441 € 10 412 € 2 880 € 2 881 € 2 882 € 2 883 € 4 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
83 973€ 71 776€ 12 258€ 16 441€ 10 412€ 2 880€ 2 881€ 2 882€ 2 883€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
315 312 € 81 263 € 44 417 € 52 166 € 97 203 € 428 185 € 176 741 € 47 528 € -279 962 € 251 023 €