Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 786 723 € 20 510 312 € 18 473 640 € 17 296 729 € 17 753 101 € 15 546 685 € 16 728 191 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 218 648 € 2 451 788 € 2 941 951 € 2 274 854 € 1 727 367 € 1 352 349 € 1 123 943 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 5 828 € 15 632 € 25 437 € 7 182 € 21 040 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 5 828€ 15 632€ 25 437€ 7 182€ 21 040€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 218 648 € 2 451 788 € 2 936 123 € 2 259 222 € 1 701 930 € 1 345 167 € 1 102 903 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
605 711€ 902 805€ 1 186 773€ 507 858€ 232 946€ 174 910€ 121 852€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 566 017€ 1 548 983€ 1 749 350€ 1 751 364€ 1 468 984€ 1 170 257€ 981 051€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 920€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 152 350 € 17 432 995 € 14 435 721 € 13 652 032 € 15 333 749 € 11 766 495 € 13 586 505 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 274 944 € 1 373 579 € 1 224 391 € 974 252 € 988 685 € 945 741 € 959 044 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
262 857 € 258 604 € 241 650 € 237 413 € 236 703 € 400 385 € 337 191 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
262 857€ 258 604€ 241 650€ 237 413€ 236 703€ 400 385€ 337 191€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
152 938€ 148 971€ 135 854€ 60 480€ 77 764€ 97 022€ 60 412€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
859 149€ 966 004€ 846 887€ 676 359€ 674 218€ 448 334€ 561 441€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 171 039 € 15 416 832 € 12 316 089 € 12 010 852 € 13 378 950 € 9 983 123 € 12 080 401 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 994 136 € 4 831 394 € 6 397 548 € 6 878 244 € 5 032 609 € 4 202 479 € 4 603 590 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 134 528€ 2 882 546€ 3 474 104€ 3 734 117€ 3 554 286€ 2 945 015€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
859 608€ 1 948 848€ 2 923 444€ 3 144 127€ 1 478 323€ 1 257 464€ 4 603 590€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
72 108€ 101 536€ 1 506 852€ 3 042 994€ 279 873€ 114 223€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 898 701€ 10 457 529€ 5 643 377€ 3 174 591€ 5 087 168€ 6 555 016€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
4 991 525€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
187 530€ 92 549€ 104 573€ 333 054€ 15 823€ 349 575€ 701 200€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 564€ 35 360€ 69 055€ 118 111€ 200 356€ 159 671€ 106 372€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
706 367 € 642 584 € 895 241 € 666 928 € 966 114 € 837 631 € 547 060 €
072
B.V.1.
Peniaze
-129€ 2 138€
073
B.V.2.
Účty v bankách
706 367€ 642 584€ 895 241€ 666 928€ 966 114€ 837 760€ 544 922€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
415 725 € 625 529 € 1 095 968 € 1 369 843 € 691 985 € 2 427 841 € 2 017 743 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
352 384€ 305 966€ 270 717€ 392 425€ 498 349€ 189 982€ 247 767€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
63 341€ 319 563€ 825 251€ 977 418€ 193 636€ 2 237 859€ 1 769 976€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 786 723 € 20 510 312 € 18 473 640 € 17 296 729 € 17 753 101 € 15 546 685 € 16 728 191 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 784 656 € 7 669 505 € 9 217 670 € 9 621 457 € 9 713 821 € 9 581 626 € 10 170 319 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 430 388€ 1 430 388€ 1 430 388€ 1 430 388€ 1 430 388€ 1 430 388€ 1 430 388€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 502 604 € 4 750 770 € 6 154 556 € 5 746 920 € 5 614 725 € 5 703 418 € 5 454 197 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 502 604€ 4 750 770€ 6 154 556€ 5 746 920€ 5 614 725€ 5 703 418€ 5 454 197€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 815 151 € 1 451 834 € 1 596 213 € 2 407 636 € 2 632 195 € 2 411 307 € 3 249 221 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 375 691 € 12 134 940 € 8 583 970 € 7 334 406 € 7 868 367 € 5 745 590 € 6 260 693 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
158 642 € 115 148 € 97 408 € 66 870 € 63 793 € 58 104 € 63 584 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
158 642€ 115 148€ 97 408€ 66 870€ 63 793€ 58 104€ 63 584€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 639 717 € 9 417 050 € 5 708 521 € 4 711 547 € 5 068 502 € 3 370 550 € 3 443 872 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 892 522 € 2 602 366 € 3 817 337 € 2 654 039 € 2 508 761 € 1 405 493 € 1 504 202 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 293 681€ 2 570 378€ 2 728 059€ 2 264 209€ 2 021 507€ 823 101€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
598 841€ 31 988€ 1 089 278€ 389 830€ 487 254€ 582 392€ 1 504 202€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 2 000 270€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
859 540€ 892 580€ 1 012 096€ 1 111 269€ 1 160 751€ 1 068 054€ 1 042 103€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
606 663€ 574 367€ 659 636€ 689 155€ 679 304€ 630 475€ 618 094€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
277 832€ 327 743€ 203 070€ 242 850€ 713 947€ 243 225€ 247 717€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 160€ 19 724€ 16 382€ 14 234€ 5 739€ 23 303€ 31 756€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 577 326 € 2 602 630 € 2 777 920 € 2 555 842 € 2 735 919 € 2 316 764 € 2 753 237 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
867 624€ 747 145€ 752 277€ 804 601€ 887 174€ 850 709€ 754 081€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 709 702€ 1 855 485€ 2 025 643€ 1 751 241€ 1 848 745€ 1 466 055€ 1 999 156€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6€ 121€ 147€ 153€ 172€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
112€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
626 376 € 705 867 € 672 000 € 340 866 € 170 913 € 219 469 € 297 179 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
170 913€ 170 913€ 170 913€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
626 376€ 705 867€ 672 000€ 340 866€ 48 556€ 126 266€