Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

L´ORÉAL Slovensko s. r. o., v likvidácii [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.05.2022
28.02.2023
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 879 885 € 15 976 565 € 10 347 563 € 11 799 425 € 11 822 477 € 11 012 637 € 10 677 233 € 13 100 634 € 12 382 100 € 11 705 329 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
615 772 € 839 942 € 944 648 € 1 182 606 € 462 181 € 300 022 € 225 304 € 261 008 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
183 901 € 177 443 € 187 124 € 117 391 € 61 617 € 68 324 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
177 191€ 170 732€ 92 182€ 53 991€ 61 617€ 68 324€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 710€ 6 711€ 94 942€ 63 400€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
431 871 € 662 499 € 757 524 € 1 065 215 € 400 564 € 231 698 € 225 304 € 261 008 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 334 873€ 182 035€ 106 924€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
393 682€ 495 346€ 331 127€ 406 048€ 193 558€ 164 283€ 166 511€ 152 419€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 189€ 167 153€ 91 524€ 477 132€ 100 082€ 67 415€ 58 793€ 108 589€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 879 885 € 15 976 565 € 9 731 517 € 10 958 950 € 10 876 260 € 9 785 496 € 10 211 251 € 12 799 215 € 12 149 136 € 11 438 186 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
72 137 € 74 524 € 102 884 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
72 137€ 74 524€ 102 884€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
692 852 € 824 717 € 1 173 404 € 1 000 545 € 872 244 € 826 102 € 244 915 € 283 159 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
692 852€ 824 717€ 1 173 404€ 1 000 545€ 872 244€ 826 102€ 244 915€ 283 159€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 976 565 € 8 966 169 € 10 051 497 € 9 542 578 € 8 731 611 € 9 018 493 € 11 969 752 € 11 904 197 € 11 153 503 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 586 € 3 736 130 € 4 123 111 € 4 667 077 € 2 538 492 € 2 903 809 € 2 874 650 € 4 054 532 € 3 852 049 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 586€ 3 736 130€ 4 123 111€ 4 667 077€ 2 538 492€ 2 903 809€ 2 874 650€ 4 054 532€ 3 852 049€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 472 630€ 4 915 585€ 5 832 143€ 4 763 634€ 6 029 231€ 5 646 347€ 9 014 935€ 7 817 677€ 6 957 127€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
197 959€ 429 096€ 0€ 303 579€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
691€ 116 495€ 71 623€ 19 558€ 74 138€ 2 144€ 43 165€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 500 658€ 24 620€ 92 309€ 89 750€ 37 097€ 37 002€ 31 988€ 40 748€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 879 885 € 359 € 8 212 € 57 394 € 53 340 € 320 514 € 3 361 € 24 € 1 524 €
072
B.V.1.
Peniaze
359€ 6 231€ 25 419€ 40 191€ 10 420€ 2 828€ 24€ 1 524€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 879 885€ 1 981€ 31 975€ 13 149€ 310 094€ 533€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
274 € 533 € 1 569 € 44 535 € 3 801 € 1 397 € 7 660 € 6 135 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
274€ 533€ 1 569€ 44 535€ 3 801€ 1 397€ 7 660€ 6 135€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 879 885 € 15 976 565 € 10 347 563 € 11 799 425 € 11 822 477 € 11 012 637 € 10 677 233 € 13 100 634 € 12 382 100 € 11 705 329 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 879 885 € 13 194 915 € 2 823 551 € 3 793 297 € 3 969 856 € 4 571 170 € 3 927 905 € 4 930 295 € 6 806 682 € 5 518 481 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
681 239 € 681 239 € 681 239 € 681 239 € 681 239 € 681 239 € 681 239 € 2 181 239 € 2 181 239 € 2 181 239 €
082
A.I.1
Základné imanie
681 239€ 681 239€ 681 239€ 681 239€ 681 239€ 681 239€ 681 239€ 2 181 239€ 2 181 239€ 2 181 239€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
218 124 € 218 124 € 218 124 € 218 124 € 218 124 € 218 124 € 218 124 € 218 124 € 218 124 € 218 124 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
218 124€ 218 124€ 218 124€ 218 124€ 218 124€ 218 124€ 218 124€ 218 124€ 218 124€ 218 124€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
112 334 € 66 382 € 19 470 € 53 655 € 1 649 € 24 132 € -31 405 € -11 197 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
112 334€ 66 382€ 19 470€ 53 655€ 1 649€ 24 132€ -31 405€ -11 197€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-347 879 € -301 695 € -301 695 € 0 € 24 € 16 € 18 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-301 695€ -301 695€ -301 695€ 0€ 24€ 16€ 18€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-46 184€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 328 401 € 12 597 247 € 2 113 549 € 2 827 552 € 3 051 023 € 3 618 152 € 3 026 893 € 2 506 776 € 4 438 708 € 3 130 297 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 781 650 € 7 524 012 € 8 006 128 € 7 825 021 € 6 441 467 € 6 749 328 € 8 170 339 € 5 575 418 € 6 186 848 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
56 126 € 51 448 € 47 387 € 44 008 € 39 642 € 34 785 € 30 608 € 27 021 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
56 126€ 51 448€ 47 387€ 44 008€ 39 642€ 34 785€ 30 608€ 27 021€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 781 650 € 5 746 316 € 6 395 328 € 5 184 280 € 4 195 158 € 4 559 692 € 6 147 902 € 3 952 612 € 5 066 277 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 371 534 € 5 446 731 € 4 435 163 € 3 883 894 € 4 158 256 € 5 473 883 € 3 374 846 € 4 725 448 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
987 845€ 1 561 986€ 1 396 435€ 1 135 023€ 1 196 462€ 2 682 412€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 770€ 2 267€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 383 689€ 3 884 745€ 3 035 958€ 2 746 604€ 2 961 794€ 2 791 471€ 3 374 846€ 4 725 448€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
130 098€ 106 402€ 84 363€ 88 899€ 76 856€ 55 692€ 62 603€ 40 306€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 965€ 19 155€ 60 902€ 63 185€ 51 214€ 43 330€ 34 679€ 33 204€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 781 650€ 167 829€ 774 771€ 601 914€ 157 925€ 272 320€ 574 022€ 439 123€ 249 011€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 40 263€ 17 809€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
54 890€ 48 269€ 1 938€ 1 255€ 1 046€ 975€ 1 098€ 499€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 721 570 € 1 559 352 € 2 593 354 € 2 202 301 € 2 149 994 € 1 987 652 € 1 592 091 € 1 093 536 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 721 570€ 1 559 352€ 2 593 354€ 2 202 301€ 2 149 994€ 1 987 652€ 1 592 091€ 1 093 536€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 107€ 14€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
27 600 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
27 600€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé