Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Volvo Group Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
28 028 320 € 29 533 529 € 34 207 636 € 36 599 690 € 32 216 597 € 32 953 196 € 28 235 197 € 30 556 003 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 099 476 € 13 160 850 € 14 153 499 € 13 868 945 € 14 965 434 € 15 136 318 € 13 482 798 € 14 910 361 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 556 € 113 740 € 215 898 € 322 911 € 431 395 € 525 990 € 632 982 € 829 974 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
3 556€ 6 802€ 1 968€ 1 989€ 3 481€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
106 938€ 213 930€ 320 922€ 427 914€ 525 990€ 632 982€ 829 974€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 095 920 € 13 047 110 € 13 937 601 € 13 546 034 € 14 534 039 € 14 610 328 € 12 849 816 € 14 080 387 €
012
A.II.1
Pozemky
4 212 000€ 4 212 000€ 3 938 312€ 3 938 312€ 3 938 312€ 4 524 900€ 4 362 497€ 4 909 517€
013
A.II.2
Stavby
6 325 050€ 6 679 684€ 6 586 179€ 6 854 617€ 7 168 061€ 7 296 685€ 7 368 087€ 7 933 743€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 317 088€ 1 840 315€ 3 035 109€ 2 283 996€ 3 259 985€ 2 716 182€ 1 045 020€ 1 172 008€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
225 487€ 309 061€ 340 061€ 431 521€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 295€ 6 050€ 37 940€ 37 588€ 167 681€ 72 561€ 74 212€ 65 119€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 889 998 € 16 328 975 € 19 689 304 € 22 433 604 € 16 890 277 € 17 548 413 € 14 525 813 € 15 470 583 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 787 482 € 7 739 857 € 11 530 860 € 11 924 423 € 9 740 580 € 12 543 539 € 9 344 349 € 4 025 309 €
035
B.I.1
Materiál
2 802€ 2 802€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
7 787 482€ 7 739 857€ 11 530 860€ 11 924 423€ 9 740 580€ 12 543 539€ 9 341 547€ 4 022 507€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
596 291 € 56 435 € 205 446 € 174 277 € 70 231 € 94 410 € 195 586 € 31 625 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 328 € 17 116 € 12 823 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 328€ 17 116€ 12 823€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
594 963€ 56 435€ 205 446€ 174 277€ 70 231€ 94 410€ 178 470€ 18 802€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 120 286 € 4 945 759 € 6 444 407 € 8 524 409 € 2 516 544 € 2 155 204 € 2 500 459 € 2 033 648 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 114 657 € 4 298 488 € 6 438 679 € 8 524 386 € 2 311 927 € 2 154 272 € 2 491 492 € 2 021 525 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 135 223€ 2 083 679€ 3 037 928€ 3 454 968€ 362 290€ 353 712€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 979 434€ 2 214 809€ 3 400 751€ 5 069 418€ 1 949 637€ 1 800 560€ 2 491 492€ 2 021 525€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
269 800€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
371 201€ 203 685€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 629€ 6 270€ 5 728€ 23€ 932€ 932€ 8 967€ 12 123€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 385 939 € 3 586 924 € 1 508 591 € 1 810 495 € 4 562 922 € 2 755 260 € 2 485 419 € 9 380 001 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 568€ 13 209€ 12 181€ 8 931€ 14 124€ 7 885€ 11 592€ 9 527€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 379 371€ 3 573 715€ 1 496 410€ 1 801 564€ 4 548 798€ 2 747 375€ 2 473 827€ 9 370 474€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
38 846 € 43 704 € 364 833 € 297 141 € 360 886 € 268 465 € 226 586 € 175 059 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 779€ 41 252€ 55 657€ 43 827€ 184 991€ 140 363€ 155 974€ 108 861€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 067€ 2 452€ 309 176€ 253 314€ 175 895€ 128 102€ 70 612€ 66 198€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
28 028 320 € 29 533 529 € 34 207 636 € 36 599 690 € 32 216 597 € 32 953 196 € 28 235 197 € 30 556 003 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 461 451 € 16 617 451 € 17 264 986 € 12 840 880 € 9 388 247 € 6 850 082 € 3 640 044 € 3 655 113 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 1 776 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 1 776€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 776 € 1 776 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
1 776€ 1 776€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 609 036 € 12 856 571 € 12 832 466 € 9 379 831 € 6 841 668 € 3 631 629 € 3 646 698 € 3 322 827 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 624 105€ 12 871 640€ 12 847 535€ 9 394 900€ 6 856 737€ 3 646 698€ 3 646 698€ 3 322 827€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 069€ -15 069€ -15 069€ -15 069€ -15 069€ -15 069€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 844 000 € 3 752 465 € 4 424 105 € 3 452 634 € 2 538 164 € 3 210 038 € -15 069 € 323 871 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
12 495 539 € 8 074 785 € 12 040 794 € 19 927 637 € 21 571 877 € 25 499 618 € 24 218 216 € 26 654 291 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
738 € 627 € 9 220 € 40 880 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
738€ -3 521€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
627€ 9 220€ 44 401€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
857 788 € 1 230 364 € 1 446 527 € 1 317 045 € 988 441 € 855 380 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
857 788€ 1 230 364€ 1 446 527€ 1 317 045€ 988 441€ 855 380€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 879 109 € 5 820 667 € 9 766 745 € 17 941 058 € 15 730 517 € 23 995 101 € 19 611 424 € 25 251 682 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 744 245 € 4 476 433 € 7 236 479 € 8 802 795 € 10 604 502 € 5 755 909 € 7 640 399 € 11 877 423 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 389 304€ 3 508 832€ 5 312 968€ 6 892 287€ 9 126 362€ 4 290 508€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 354 941€ 967 601€ 1 923 511€ 1 910 508€ 1 478 140€ 1 465 401€ 7 640 399€ 11 877 423€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 707 006€ 438 376€ 6 873 263€ 3 000 000€ 15 600 000€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 600 000€ 10 600 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
287 506€ 273 009€ 281 055€ 249 814€ 314 408€ 227 874€ 206 053€ 214 288€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
188 051€ 169 177€ 179 559€ 161 509€ 172 834€ 152 500€ 137 204€ 135 740€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
952 301€ 902 048€ 1 624 940€ 1 845 311€ 1 628 367€ 2 229 717€ 1 007 316€ 2 419 957€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 336€ 8 366€ 10 406€ 29 101€ 20 452€ 4 274€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 757 904 € 1 023 754 € 827 522 € 669 534 € 519 594 € 649 137 € 1 183 083 € 1 361 729 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
142 539€ 154 632€ 158 896€ 163 098€ 184 570€ 159 010€ 329 304€ 434 795€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 615 365€ 869 122€ 668 626€ 506 436€ 335 024€ 490 127€ 853 779€ 926 934€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 332 698€ 3 414 489€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 071 330 € 4 841 293 € 4 901 856 € 3 831 173 € 1 256 473 € 603 496 € 376 937 € 246 599 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
158€ 39€ 613€ 7 277€ 21 393€ 15 172€ 21 131€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 718 854€ 3 993 467€ 4 377 328€ 3 217 670€ 853 174€ 179 206€ 179 206€ 105 218€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 352 318€ 847 787€ 524 528€ 612 890€ 396 022€ 402 897€ 182 559€ 120 250€