Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Volvo Group Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
75 390 207€ 104 612 016€ 115 213 092€ 121 390 966€ 135 514 238€ 121 917 298€ 88 526 872€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
75 390 207 € 104 612 016 € 115 213 343 € 121 390 966 € 135 514 826 € 122 003 760 € 88 526 707 € 85 859 995 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
59 502 630€ 83 097 898€ 98 652 184€ 106 234 278€ 119 566 326€ 109 560 382€ 78 715 525€ 77 796 024€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 566 253€ 14 225 612€ 13 961 867€ 12 440 893€ 11 771 445€ 11 548 895€ 9 597 219€ 8 001 438€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 098 083€ 2 399 578€ 2 428 637€ 2 561 295€ 3 525 027€ 808 020€ 58€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
223 241€ 4 888 928€ 170 655€ 154 500€ 652 028€ 86 463€ 213 905€ 62 533€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
71 587 705 € 99 634 518 € 109 311 946 € 116 821 182 € 131 937 260 € 117 479 560 € 88 169 170 € 85 019 742 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 272 144€ 83 095 038€ 91 805 424€ 106 487 407€ 110 546 114€ 103 686 053€ 74 722 522€ 73 930 100€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
548 013€ 764 860€ 776 206€ 776 926€ 750 606€ 670 246€ 652 387€ 717 728€
13
C.
Opravné položky k zásobám
3 771€ 2 794€ 38 568€ 45 887€ -30 009€ 79 370€ 96 294€ -54 509€
14
D.
Služby
5 067 488€ 5 279 474€ 5 468 026€ 5 285 802€ 5 339 041€ 5 641 897€ 5 576 520€ 4 679 165€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 165 434 € 6 894 273 € 6 728 232 € 6 091 962 € 5 576 727 € 5 632 243 € 5 008 529 € 4 674 904 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 465 343€ 5 055 041€ 4 936 337€ 4 424 988€ 4 162 126€ 4 205 847€ 3 755 224€ 3 495 969€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 564 954€ 1 721 152€ 1 675 517€ 1 554 811€ 1 319 398€ 1 330 532€ 1 169 727€ 1 102 758€
19
E.4.
Sociálne náklady
135 137€ 118 080€ 116 378€ 112 163€ 95 203€ 95 864€ 83 578€ 76 177€
20
F.
Dane a poplatky
64 531€ 84 045€ 75 888€ 77 100€ 88 714€ 38 237€ 38 004€ 36 871€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 070 100€ 577 217€ 1 124 659€ 1 088 112€ 990 449€ 479 399€ 1 551 794€ 705 742€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 070 100€ 1 106 339€ 1 124 659€ 1 088 112€ 990 449€ 895 177€ 896 118€ 705 742€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-529 122€ -415 778€ 655 676€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 044 267€ 2 186 539€ 2 272 143€ 2 471 635€ 3 297 962€ 747 935€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-27 056€ 6 548€ 10 958€ 10 508€ 14 410€ 25 328€ 12 736€ -39 014€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
379 013€ 743 730€ 1 011 842€ -5 514 157€ 5 363 246€ 478 852€ 510 384€ 368 755€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 802 502 € 4 977 498 € 5 901 397 € 4 569 784 € 3 577 566 € 4 524 200 € 357 537 € 840 253 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 177 467 € 8 181 344 € 14 525 827 € 6 079 149 € 14 732 019 € 11 031 711 € 7 265 021 € 6 524 978 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
-3 € 1 482 € 23 € 100 € 1 252 € 368 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 € 61 € 164 € 203 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
21€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
61€ 164€ 203€
42
XII.
Kurzové zisky
-3€ 1 482€ 2€ 39€ 1 088€ 165€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
127 245 € 103 483 € 164 580 € 148 115 € 269 304 € 278 940 € 299 229 € 331 063 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
34 323 € 15 399 € 39 122 € 37 715 € 171 204 € 264 743 € 288 180 € 319 274 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
34 323€ 15 399€ 39 122€ 37 715€ 171 204€ 245 458€ 252 282€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 285€ 35 898€ 319 274€
52
O.
Kurzové straty
23€ -18€ 1 668€ 3€ 192€ 2 596€ 1 766€ 1 759€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92 899€ 88 102€ 123 790€ 110 397€ 97 908€ 11 601€ 9 283€ 10 030€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-127 245 € -103 486 € -163 098 € -148 115 € -269 281 € -278 840 € -297 977 € -330 695 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 675 257 € 4 874 012 € 5 738 299 € 4 421 669 € 3 308 285 € 4 245 360 € 59 560 € 509 558 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
831 257 € 1 121 547 € 1 314 194 € 969 035 € 770 121 € 1 035 322 € 74 629 € 185 687 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 369 786€ 972 536€ 1 345 363€ 1 073 081€ 745 942€ 951 261€ 234 298€ 135 791€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-538 529€ 149 011€ -31 169€ -104 046€ 24 179€ 84 061€ -159 669€ 49 896€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 844 000 € 3 752 465 € 4 424 105 € 3 452 634 € 2 538 164 € 3 210 038 € -15 069 € 323 871 €