Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BAZÉNSERVIS, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
893 683 € 918 089 € 884 546 € 917 332 € 985 196 € 959 617 € 915 166 € 1 021 546 € 890 303 € 861 231 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
170 720 € 252 394 € 272 605 € 319 138 € 296 797 € 217 179 € 210 331 € 221 112 € 127 941 € 119 299 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
170 720 € 252 394 € 272 605 € 319 138 € 296 797 € 217 179 € 210 331 € 221 112 € 127 941 € 119 299 €
012
A.II.1
Pozemky
73 951€ 175 332€ 175 332€ 175 332€ 175 332€ 175 332€ 175 332€ 175 332€ 73 951€ 73 951€
013
A.II.2
Stavby
5 017€ 5 665€ 6 313€ 6 960€ 7 608€ 8 256€ 8 902€ 9 551€ 10 199€ 10 846€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
83 696€ 68 967€ 87 627€ 136 846€ 113 857€ 33 591€ 26 097€ 36 229€ 43 791€ 34 502€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 056€ 2 430€ 3 333€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
718 420 € 659 986 € 606 720 € 596 326 € 684 785 € 738 825 € 700 699 € 798 481 € 760 389 € 738 157 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
121 177 € 143 332 € 261 974 € 296 197 € 394 017 € 401 955 € 443 617 € 589 562 € 491 917 € 406 956 €
035
B.I.1
Materiál
121 177€ 143 332€ 261 974€ 296 197€ 394 017€ 401 955€ 437 186€ 581 304€ 491 917€ 406 956€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 431€ 8 258€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
121 € 1 555 € 1 435 € 1 177 € 999 € 894 € 819 € 909 € 493 € 866 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
121€ 1 555€ 1 435€ 1 177€ 999€ 894€ 819€ 909€ 493€ 866€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
166 631 € 87 153 € 51 897 € 81 160 € 74 333 € 122 330 € 82 161 € 120 443 € 133 724 € 127 940 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
158 246 € 83 462 € 43 253 € 80 024 € 56 788 € 119 951 € 73 026 € 103 570 € 125 755 € 121 087 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
158 246€ 83 462€ 43 253€ 80 024€ 56 788€ 119 951€ 73 026€ 103 570€ 125 755€ 121 087€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 680€ 2 111€ 7 200€ 16 240€ 654€ 7 771€ 16 873€ 7 969€ 6 559€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 705€ 1 580€ 1 444€ 1 136€ 1 305€ 1 725€ 1 364€ 294€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
430 491 € 427 946 € 291 414 € 217 792 € 215 436 € 213 646 € 174 102 € 87 567 € 134 255 € 202 395 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 240€ 41 945€ 44 773€ 57 067€ 55 513€ 67 241€ 57 038€ 42 202€ 25 485€ 36 938€
073
B.V.2.
Účty v bankách
407 251€ 386 001€ 246 641€ 160 725€ 159 923€ 146 405€ 117 064€ 45 365€ 108 770€ 165 457€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 543 € 5 709 € 5 221 € 1 868 € 3 614 € 3 613 € 4 136 € 1 953 € 1 973 € 3 775 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
296€ 531€ 943€ 168€ 48€ 83€ 13€ 263€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 247€ 5 178€ 3 956€ 1 771€ 3 446€ 2 855€ 4 088€ 1 870€ 1 960€ 3 512€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
322€ 97€ 758€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
893 683 € 918 089 € 884 546 € 917 332 € 985 196 € 959 617 € 915 166 € 1 021 546 € 890 303 € 861 231 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
360 677 € 328 607 € 248 794 € 202 015 € 171 831 € 170 931 € 126 387 € 78 540 € 52 208 € 120 957 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 708 € 1 708 € 1 708 € 1 708 € 1 708 € 1 708 € 1 708 € 1 708 € 1 708 € 1 708 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 708€ 1 708€ 1 708€ 1 708€ 1 708€ 1 708€ 1 708€ 1 708€ 1 708€ 1 708€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
252 563 € 240 286 € 193 507 € 163 323 € 162 422 € 117 880 € 68 518 € 50 962 € 112 449 € 71 275 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
252 563€ 240 286€ 193 507€ 163 323€ 162 422€ 117 880€ 68 518€ 126 757€ 126 757€ 126 757€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-75 795€ -14 308€ -55 482€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
99 606 € 79 813 € 46 779 € 30 184 € 901 € 44 543 € 49 361 € 19 070 € -68 749 € 41 174 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
533 006 € 589 482 € 635 752 € 715 317 € 812 792 € 775 347 € 788 779 € 943 006 € 838 095 € 740 274 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 293 € 27 457 € 24 647 € 37 013 € 10 592 € 13 714 € 1 944 € 1 556 € 7 163 € 18 029 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 298€ 3 197€ 3 552€ 3 108€ 2 691€ 2 318€ 1 944€ 1 556€ 1 132€ 959€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
20 995€ 24 260€ 21 095€ 33 905€ 7 901€ 11 396€ 6 031€ 17 070€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
507 259 € 559 411 € 607 798 € 674 958 € 799 959 € 759 695 € 784 553 € 938 494 € 827 298 € 719 731 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
427 939 € 328 730 € 381 038 € 372 573 € 471 171 € 430 939 € 454 046 € 608 664 € 612 947 € 486 751 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
427 939€ 328 730€ 381 038€ 372 573€ 471 171€ 430 939€ 454 046€ 608 664€ 612 947€ 486 751€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
50 613€ 202 676€ 201 881€ 277 753€ 317 737€ 317 758€ 317 723€ 317 153€ 202 154€ 201 713€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 251€ 8 274€ 7 139€ 7 227€ 5 825€ 5 855€ 4 767€ 5 075€ 4 798€ 4 563€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 071€ 6 362€ 4 554€ 4 842€ 3 874€ 3 990€ 3 679€ 3 900€ 3 717€ 3 159€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 216€ 13 200€ 13 007€ 11 548€ 720€ 1 060€ 4 245€ 3 609€ 3 589€ 23 452€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
169€ 169€ 179€ 1 015€ 632€ 93€ 93€ 93€ 93€ 93€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 454 € 2 614 € 3 307 € 3 346 € 2 241 € 1 938 € 2 282 € 2 956 € 3 634 € 2 514 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
893€ 1 195€ 1 815€ 1 813€ 895€ 872€ 1 270€ 1 948€ 3 634€ 2 514€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 561€ 1 419€ 1 492€ 1 533€ 1 346€ 1 066€ 1 012€ 1 008€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
573 € 13 339 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
573€ 964€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 375€