Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 201 896 € 1 760 086 € 2 082 889 € 1 912 022 € 1 919 726 € 1 948 506 € 1 675 493 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
909 271 € 736 603 € 901 252 € 1 026 746 € 905 686 € 937 786 € 968 269 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 955 € 29 740 € 48 525 € 67 310 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
10 955 € 29 740 € 48 525 € 67 310 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
854 453 € 666 720 € 810 628 € 917 489 € 903 386 € 935 486 € 965 969 €
012
A.II.1
Pozemky
107 126 € 107 126 € 107 126 € 107 126 € 107 126 € 107 126 € 107 126 €
013
A.II.2
Stavby
264 838 € 302 553 € 342 437 € 383 141 € 423 774 € 453 270 € 438 133 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
482 489 € 257 041 € 354 940 € 421 097 € 361 863 € 368 965 € 397 760 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 6 125 € 6 125 € 10 623 € 6 125 € 22 950 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
43 863 € 40 143 € 42 099 € 41 947 € 2 300 € 2 300 € 2 300 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
43 863 € 40 143 € 42 099 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 41 947 € 2 300 € 2 300 € 2 300 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 291 271 € 1 022 349 € 1 180 305 € 883 972 € 1 012 964 € 1 007 398 € 702 354 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
134 838 € 167 886 € 147 693 € 139 065 € 186 973 € 217 063 € 273 613 €
032
B.I.1
Materiál
125 589 € 105 939 € 136 419 € 128 707 € 176 049 € 206 384 € 244 449 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
8 131 € 3 905 € 5 006 € 5 534 € 5 098 € 13 964 €
034
B.I.3
Výrobky
9 249 € 53 816 € 7 369 € 5 352 € 5 390 € 5 581 € 15 200 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
0 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
365 € 859 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
365 € 859 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 088 116 € 643 457 € 681 140 € 579 647 € 640 597 € 527 641 € 208 590 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 041 330 € 535 064 € 623 419 € 564 125 € 549 568 € 464 354 € 112 885 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 796 € 101 801 € 57 721 € 15 522 € 88 441 € 63 287 € 95 705 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 990 € 6 592 € 0 € 2 588 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
67 952 € 210 147 € 351 472 € 165 260 € 185 394 € 262 694 € 220 151 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 140 € 139 € 1 788 € 44 € 1 551 € 1 929 € 5 808 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
64 812 € 210 008 € 349 684 € 165 216 € 183 843 € 260 765 € 214 343 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 354 € 1 134 € 1 332 € 1 304 € 1 076 € 3 322 € 4 870 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 1 076 € 1 986 € 2 162 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 354 € 1 134 € 1 332 € 1 304 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 1 336 € 2 708 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 201 896 € 1 760 086 € 2 082 889 € 1 912 022 € 1 919 726 € 1 948 506 € 1 675 493 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
511 396 € 410 470 € 1 191 111 € 974 994 € 772 194 € 1 259 889 € 1 138 911 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 €
069
A.I.1
Základné imanie
132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 € 132 777 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
41 563 € 37 843 € 39 798 € 39 646 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € 0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
41 563 € 37 843 € 39 798 € 39 646 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 € 13 276 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
226 573 € 214 525 € 789 294 € 626 141 € 469 591 € 858 348 € 778 755 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
226 573 € 214 525 € 789 294 € 626 141 € 469 591 € 858 348 € 778 755 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
97 207 € 12 049 € 215 966 € 163 154 € 156 550 € 255 488 € 214 103 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 637 454 € 1 275 140 € 795 870 € 838 101 € 1 111 300 € 649 366 € 494 312 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
23 333 € 16 414 € 24 038 € 21 112 € 24 804 € 48 771 € 7 271 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
22 864 € 14 734 € 0 € 21 112 € 24 804 € 48 771 € 7 271 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
469 € 1 680 € 24 038 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
304 147 € 70 322 € 105 749 € 191 863 € 78 638 € 205 635 € 192 645 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 52 280 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
31 177 € 29 093 € 27 309 € 25 401 € 23 446 € 21 304 € 19 305 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
272 970 € 41 229 € 77 194 € 165 411 € 52 280 € 128 332 € 169 187 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 1 246 € 1 051 € 2 912 € 3 719 € 4 153 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 148 040 € 1 188 404 € 666 083 € 625 126 € 1 007 858 € 394 960 € 294 396 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
199 964 € 181 538 € 186 070 € 148 965 € 200 760 € 225 286 € 136 767 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 630 € 26 700 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
793 636 € 916 461 € 327 288 € 327 596 € 541 535 € 15 431 € 4 420 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 180 € 18 744 € 19 860 € 20 518 € 20 494 € 17 835 € 17 196 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
27 709 € 25 530 € 25 541 € 26 105 € 25 500 € 22 289 € 17 500 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
30 485 € 7 648 € 18 283 € 18 796 € 7 877 € 8 395 € 5 693 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
73 066 € 38 483 € 89 041 € 83 146 € 211 692 € 103 094 € 86 120 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
161 934 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
161 934 € 0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
53 046 € 74 476 € 95 908 € 98 927 € 36 232 € 39 251 € 42 270 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 98 927 € 36 232 € 39 251 € 42 270 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
53 046 € 74 476 € 95 908 €