Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GGB Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
75 249 965 € 83 166 750 € 76 809 347 € 75 467 484 € 74 713 205 € 76 133 527 € 75 316 812 € 12 579 323 € 14 935 537 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
71 388 484 € 79 284 352 € 72 780 412 € 71 394 725 € 71 737 162 € 71 916 234 € 71 905 743 € 10 959 413 € 12 063 102 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
169 281 € 147 215 € 314 059 € 475 523 € 613 380 € 781 180 € 32 880 € 11 109 € 11 352 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
169 281€ 147 215€ 309 764€ 475 523€ 613 380€ 781 180€ 32 880€ 2 449€ 7 701€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 4 295€ 8 660€ 3 651€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 035 116 € 8 577 794 € 8 893 455 € 9 338 135 € 9 945 782 € 9 957 054 € 10 694 863 € 10 948 304 € 12 051 750 €
012
A.II.1
Pozemky
237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€ 237 768€
013
A.II.2
Stavby
5 306 291€ 5 723 019€ 6 145 778€ 6 509 477€ 6 852 440€ 6 874 586€ 7 251 512€ 8 307 269€ 8 602 370€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 282 088€ 2 522 228€ 2 238 613€ 2 374 300€ 2 576 284€ 2 621 118€ 3 132 151€ 2 325 908€ 2 550 588€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 89 499€ 71 402€ 216 590€ 279 290€ 223 582€ 73 432€ 77 359€ 661 024€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
208 969€ 5 280€ 199 894€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
63 184 087 € 70 559 343 € 63 572 898 € 61 581 067 € 61 178 000 € 61 178 000 € 61 178 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€ 61 178 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
2 006 087€ 9 381 343€ 2 394 898€ 403 067€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 834 344 € 3 868 719 € 4 013 988 € 4 065 135 € 2 969 915 € 4 209 620 € 3 404 938 € 1 601 737 € 2 859 855 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 707 772 € 1 804 538 € 1 772 985 € 1 608 336 € 1 391 253 € 2 188 889 € 1 442 989 € 722 267 € 843 059 €
032
B.I.1
Materiál
573 875€ 528 878€ 647 097€ 496 146€ 418 567€ 670 717€ 637 150€ 196 604€ 264 721€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
438 827€ 525 056€ 391 510€ 404 860€ 445 257€ 846 916€ 336 664€ 165 896€ 210 118€
034
B.I.3
Výrobky
679 479€ 740 209€ 703 980€ 692 684€ 513 255€ 636 519€ 457 010€ 305 420€ 306 911€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
15 591€ 10 395€ 30 398€ 14 646€ 14 174€ 34 737€ 12 165€ 54 347€ 61 309€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 € 8 183 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 8 183€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 904 397 € 1 813 687 € 1 944 318 € 2 268 061 € 1 512 199 € 1 913 445 € 1 788 770 € 826 619 € 819 392 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 399 510€ 1 509 836€ 1 691 589€ 1 644 570€ 1 246 358€ 1 542 766€ 1 493 088€ 739 818€ 658 501€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
504 887€ 300 851€ 240 049€ 623 491€ 265 841€ 370 679€ 295 523€ 86 801€ 147 779€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 3 000€ 12 680€ 159€ 0€ 13 112€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
222 175 € 250 494 € 296 685 € 188 738 € 66 463 € 107 286 € 173 179 € 44 668 € 1 197 404 €
056
B.IV.1
Peniaze
358€ 181€ 232€ 604€ 774€ 408€ 375€ 4 063€ 4 879€
057
B.IV.2
Účty v bankách
221 817€ 250 313€ 296 453€ 188 134€ 65 689€ 106 878€ 172 804€ 40 605€ 1 192 525€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
27 137 € 13 679 € 14 947 € 7 624 € 6 128 € 7 673 € 6 131 € 18 173 € 12 580 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 679€ 13 679€ 14 947€ 7 624€ 6 128€ 7 673€ 6 131€ 18 173€ 12 580€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 458€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
75 249 965 € 83 166 750 € 76 809 347 € 75 467 484 € 74 713 205 € 76 133 527 € 75 316 812 € 12 579 323 € 14 935 537 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
73 494 238 € 80 968 830 € 74 450 503 € 72 341 356 € 70 408 630 € 67 238 598 € 65 063 711 € -9 526 140 € -7 395 472 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
61 448 224 € 61 448 224 € 61 448 224 € 61 448 224 € 61 448 224 € 61 448 224 € 61 448 224 € 270 224 € 270 232 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€ 61 448 224€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
270 224€ 270 232€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 502 349 € 984 022 € 10 874 875 € 8 942 149 € 5 772 118 € 3 597 228 € 1 481 580 € -7 685 979 € -6 728 208 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 502 349€ 984 022€ 20 835 881€ 18 903 155€ 15 733 124€ 13 558 234€ 11 442 587€ 1 002€ 996€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -9 961 006€ -9 961 006€ -9 961 006€ -9 961 006€ -9 961 007€ -7 686 981€ -6 729 204€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 525 408 € 18 518 327 € 2 109 147 € 1 932 726 € 3 170 031 € 2 174 889 € 2 115 650 € -2 126 982 € -954 093 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 755 727 € 2 197 920 € 2 358 844 € 3 126 128 € 4 304 575 € 8 894 929 € 10 252 123 € 22 105 463 € 22 331 009 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
75 352 € 465 911 € 630 935 € 391 950 € 109 825 € 391 470 € 201 082 € 36 938 € 103 996 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
22 284€ 87 808€ 60 137€ 36 407€ 44 876€ 56 635€ 48 941€ 43 532€ 86 997€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
20 662€ 26 023€ 19 985€ 20 041€ 15 363€ 4 197€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
32 406€ 352 080€ 550 813€ 335 502€ 49 586€ 330 638€ 152 141€ -6 594€ 16 999€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
641 714 € 605 702 € 561 176 € 542 125 € 2 944 949 € 6 978 556 € 8 206 130 € 20 741 712 € 20 327 059 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
20 741 114€ 20 326 694€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 2 403 649€ 6 520 238€ 7 739 300€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 279€ 5 177€ 5 226€ 2 354€ 2 670€ 2 996€ 2 873€ 598€ 365€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
633 435€ 600 525€ 555 950€ 539 771€ 538 630€ 455 322€ 463 957€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 038 661 € 1 126 307 € 1 166 733 € 2 192 053 € 1 249 801 € 1 524 903 € 1 844 911 € 1 326 813 € 1 899 954 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
669 627€ 683 607€ 814 796€ 1 961 931€ 908 806€ 1 023 145€ 977 207€ 561 023€ 1 101 341€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 44 657€ 70 570€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
114 900€ 576 969€ 576 977€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 80 231€ 79 666€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
195 857€ 174 872€ 144 923€ 119 525€ 113 776€ 125 074€ 101 839€ 51 527€ 54 073€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
136 616€ 123 851€ 108 935€ 86 644€ 82 649€ 83 024€ 79 850€ 12 201€ 14 605€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
36 427€ 143 977€ 97 895€ 21 586€ 139 937€ 292 479€ 570 931€ 205€ 2 722€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
134€ 0€ 184€ 2 367€ 4 633€ 1 181€ 184€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 0 € 978 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 978€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€