Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GGB Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 129 963 € 1 536 497 € 1 605 733 € 1 107 685 € 826 383 € 880 911 € 997 190 € 1 255 748 € 888 900 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
547 131 € 1 004 089 € 991 708 € 883 516 € 805 573 € 743 845 € 868 415 € 1 154 597 € 738 532 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
582 832 € 532 408 € 614 025 € 224 169 € 20 810 € 137 066 € 128 775 € 101 151 € 150 368 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
16 187 661 € 18 723 361 € 17 598 069 € 16 812 834 € 17 212 254 € 18 123 408 € 16 123 468 € 5 230 709 € 10 014 240 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 482 782 € 18 554 963 € 17 604 587 € 16 678 166 € 17 741 160 € 17 438 665 € 15 940 666 € 5 268 737 € 10 070 703 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-295 121 € 168 398 € -6 518 € 134 668 € -528 906 € 684 743 € 182 802 € -38 028 € -56 463 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 403 758 € 10 739 749 € 10 604 346 € 10 410 447 € 9 282 227 € 10 995 748 € 9 602 626 € 3 662 550 € 6 831 972 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 224 094 € 7 349 363 € 7 337 733 € 6 691 662 € 6 677 946 € 8 410 128 € 7 671 846 € 2 403 035 € 4 805 782 €
10
B.2
Služby
3 128 613 € 3 390 847 € 3 290 284 € 3 713 019 € 2 577 843 € 2 572 360 € 1 930 780 € 1 259 515 € 2 026 190 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 366 735 € 8 516 020 € 7 607 748 € 6 626 556 € 7 950 837 € 7 264 726 € 6 649 617 € 1 669 310 € 3 332 636 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 212 241 € 4 116 266 € 3 749 897 € 3 048 167 € 2 543 753 € 2 858 853 € 2 516 942 € 1 672 745 € 1 815 408 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 976 168 € 2 917 846 € 2 662 078 € 2 175 811 € 1 784 599 € 2 043 385 € 1 756 246 € 1 154 600 € 1 291 044 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 126 223 € 1 087 229 € 1 000 297 € 796 873 € 655 376 € 744 140 € 681 787 € 433 622 € 481 776 €
16
C.4
Sociálne náklady
109 850 € 111 191 € 87 522 € 75 483 € 103 778 € 71 328 € 78 909 € 84 523 € 42 588 €
17
D
Dane a poplatky
23 844 € 23 048 € 23 246 € 22 593 € 22 625 € 20 884 € 19 836 € 14 923 € 15 169 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 210 532 € 1 190 737 € 1 140 339 € 1 158 747 € 1 167 538 € 1 068 792 € 891 658 € 1 152 975 € 1 179 015 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
141 082 € 160 169 € 107 937 € 105 327 € 200 305 € 99 562 € 85 420 € 44 254 € 86 005 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 736 € 8 093 € 23 900 € 21 910 € 29 689 € 35 072 € 67 368 € 29 600 € 531 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 294 € 110 € 887 € -95 060 € 7 837 € 108 057 € 240 € 15 839 € 20 519 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 988 € 4 482 € 3 685 € 3 621 € 5 389 € 8 088 € 26 042 € 19 491 € 13 643 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 319 € 61 608 € 60 401 € 56 255 € 65 164 € 77 720 € 63 096 € 55 214 € 46 168 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 989 839 € 3 280 809 € 2 720 700 € 2 522 892 € 4 319 925 € 3 202 998 € 3 201 939 € -1 208 241 € 355 474 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 16 000 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 16 000 000 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 € 0 € 299 608 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
0 € 0 € 9 € 13 € 12 € 8 € 107 € 1 195 €
39
N
Nákladové úroky
0 € 0 € 2 956 € 39 874 € 161 740 € 242 144 € 325 805 € 872 532 € 1 414 791 €
40
XI.
Kurzové zisky
12 967 € 18 182 € 24 341 € 18 558 € 29 749 € 23 826 € 7 474 € 7 713 € 148 144 €
41
O
Kurzové straty
14 180 € 28 250 € 22 764 € 20 195 € 20 591 € 19 136 € 11 375 € 16 215 € 286 928 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 650 € 4 565 € 3 729 € 3 886 € 3 267 € 4 346 € 6 078 € 37 814 € 56 795 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 863 € 15 985 367 € -5 108 € -45 388 € -155 836 € -241 788 € -335 776 € -918 741 € -1 309 567 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 983 976 € 19 266 176 € 2 715 592 € 2 477 504 € 4 164 089 € 2 961 210 € 2 866 163 € -2 126 982 € -954 093 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
458 568 € 747 849 € 606 445 € 544 778 € 994 058 € 786 321 € 750 513 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
425 658 € 703 273 € 590 266 € 543 638 € 910 750 € 794 956 € 550 636 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
32 910 € 44 576 € 16 179 € 1 140 € 83 308 € -8 635 € 199 877 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 525 408 € 18 518 327 € 2 109 147 € 1 932 726 € 3 170 031 € 2 174 889 € 2 115 650 € -2 126 982 € -954 093 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 983 976 € 19 266 176 € 2 715 592 € 2 477 504 € 4 164 089 € 2 961 210 € 2 866 163 € -2 126 982 € -954 093 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 525 408 € 18 518 327 € 2 109 147 € 1 932 726 € 3 170 031 € 2 174 889 € 2 115 650 € -2 126 982 € -954 093 €