Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
 
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
 
Pohľadávky voči bankám
 
Finančné aktíva na obchodovanie
 
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
 
Nehmotný majetok
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
 
Daňové pohľadávky
 
Splatná daňová pohľadávka
 
Odložená daňová pohľadávka
 
Ostatný majetok
 
Aktíva spolu
PASÍVA
 
Rezervy
 
Ostatné záväzky
 
Daňové záväzky
 
Záväzky celkom
 
Vlastné imanie
 
Základné imane
 
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
 
Pasíva spolu