Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
35 305 000€ 43 895 000€ 35 842 000€
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
946 000€ 433 000€ 146 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
392 000€ 411 000€ 312 000€
Daňové pohľadávky
216 000€ 186 000€ 206 000€
Splatná daňová pohľadávka
49 000€
Odložená daňová pohľadávka
167 000€ 186 000€ 206 000€
Ostatný majetok
2 063 000€ 2 248 000€ 2 094 000€
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
38 922 000€ 47 173 000€ 38 600 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
43 000€ 80 000€ 80 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
1 521 000€ 1 691 000€ 1 573 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
0€ 1 304 000€ 266 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
1 564 000€ 3 075 000€ 1 919 000€
Vlastné imanie
37 358 000€ 44 098 000€ 36 681 000€
Základné imane
23 798 000€ 28 681 000€ 26 279 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
13 560 000€ 15 417 000€ 10 402 000€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
38 922 000€ 47 173 000€ 38 600 000€