Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
0€ 0€ 0€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
103 000€ 21 000€ 6 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
-103 000€ -21 000€ -6 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
-103 000€ -21 000€ -6 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
20 828 000€ 22 809 000€ 16 713 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
425 000€ 519 000€ 664 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
20 403 000€ 22 290 000€ 16 049 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
-1 000€ -4 000€ -3 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
-24 000€ -21 000€ -17 000€
Ostatné prevádzkové náklady
1 064 000€ 920 000€ 898 000€
Osobné náklady
1 935 000€ 1 692 000€ 1 878 000€
Mzdové náklady
1 408 000€ 1 246 000€ 1 403 000€
Náklady na sociálne poistenie
502 000€ 427 000€ 454 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
25 000€ 19 000€ 21 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
92 000€ 107 000€ 73 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
17 184 000€ 19 525 000€ 13 174 000€
Daň z príjmov
3 624 000€ 4 108 000€ 2 772 000€
Splatná daň
3 605 000€ 4 088 000€ 2 783 000€
Odložená daň
19 000€ 20 000€ -11 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
13 560 000€ 15 417 000€ 10 402 000€