Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LiV - EPI, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 309 251 € 1 539 029 € 1 347 441 € 1 258 535 € 1 515 606 € 1 896 605 € 1 432 423 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
98 292 € 94 770 € 85 340 € 102 023 € 87 535 € 97 243 € 42 090 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
28 108 € 33 588 € 7 645 € 9 115 € 7 277 € 16 930 € 28 812 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
28 108€ 23 820€ 7 645€ 9 115€ 7 277€ 16 930€ 28 812€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 768€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
70 184 € 61 182 € 77 695 € 92 908 € 80 258 € 80 313 € 13 278 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 905€ 57 532€ 73 674€ 88 887€ 76 237€ 75 921€ 8 516€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 279€ 3 650€ 4 021€ 4 021€ 4 021€ 4 392€ 4 762€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 179 552 € 1 411 743 € 1 220 129 € 1 124 299 € 1 400 366 € 1 772 667 € 1 369 078 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 236 € 4 906 € 55 388 € 9 350 € 27 914 € 9 163 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 236€ 4 906€ 55 388€ 9 350€ 27 914€ 9 163€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 077 517 € 1 405 268 € 1 044 501 € 968 984 € 312 906 € 1 384 041 € 1 056 792 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 074 033€ 1 344 256€ 1 035 743€ 963 157€ 299 044€ 1 314 256€ 1 003 545€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
192€ 192€ 192€ 192€ 192€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
58 873€ 1 063€ 2 767€ 9 026€ 63 244€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 484€ 2 139€ 7 503€ 2 868€ 4 644€ 6 349€ 53 055€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
96 799 € 1 569 € 120 240 € 145 965 € 1 059 546 € 379 463 € 312 286 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 560€ 1 569€ 4 789€ 4 422€ 4 962€ 8 845€ 1 274€
057
B.IV.2
Účty v bankách
94 239€ 115 451€ 141 543€ 1 054 584€ 370 618€ 311 012€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
31 407 € 32 516 € 41 972 € 32 213 € 27 705 € 26 695 € 21 255 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 407€ 32 516€ 41 972€ 32 213€ 27 705€ 26 695€ 21 255€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 309 251 € 1 539 029 € 1 347 441 € 1 258 535 € 1 515 606 € 1 896 605 € 1 432 423 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
675 509 € 714 012 € 684 984 € 435 425 € 849 325 € 642 286 € 870 698 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
453 496 € 674 028 € 424 469 € 208 721 € 631 330 € 391 688 € 391 687 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
453 496€ 674 028€ 424 469€ 208 721€ 631 330€ 391 688€ 391 687€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
211 057 € 29 028 € 249 559 € 215 748 € 207 039 € 239 642 € 468 055 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
633 742 € 825 017 € 662 457 € 823 110 € 666 281 € 1 254 319 € 556 677 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
34 635 € 41 108 € 44 435 € 41 470 € 31 249 € 27 695 € 25 674 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
34 635€ 41 108€ 44 435€ 41 470€ 31 249€ 27 695€ 25 674€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 153 € 1 269 € 4 257 € 3 067 € 1 550 € 2 309 € 2 171 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 153€ 1 269€ 4 257€ 3 067€ 1 550€ 2 309€ 2 171€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
596 954 € 673 952 € 486 565 € 562 673 € 633 482 € 1 224 315 € 528 832 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
403 098€ 467 457€ 290 216€ 389 638€ 433 840€ 852 300€ 280 862€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
68€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
268 055€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
36 778€ 63 091€ 69 263€ 43 110€ 63 171€ 52 994€ 47 357€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 819€ 37 860€ 40 489€ 26 196€ 26 098€ 25 544€ 21 309€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
128 661€ 102 626€ 81 868€ 102 596€ 108 023€ 25 415€ 179 236€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 598€ 2 918€ 4 729€ 1 133€ 2 350€ 7€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
127 200€ 215 900€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
108 688 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
108 688€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 5 048 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 5 048€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€