Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LiV - EPI, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 649 415€ 2 829 360€ 2 496 928€ 2 732 523€ 2 366 666€ 2 267 190€ 2 758 238€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 706 219 € 2 840 172 € 2 460 175 € 2 793 585 € 2 355 755 € 2 290 209 € 2 778 942 € 2 450 486 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 649 415€ 2 829 359€ 2 496 928€ 2 732 523€ 2 366 666€ 2 267 190€ 2 758 238€ 2 434 316€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
17 816€ 330€ -50 482€ 46 038€ -18 564€ 18 751€ 9 163€ -1 446€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 250€ 2 600€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38 988€ 10 483€ 12 479€ 15 024€ 7 653€ 4 268€ 8 941€ 17 616€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 366 215 € 2 555 577 € 2 407 933 € 2 468 404 € 2 070 992 € 2 011 348 € 2 450 137 € 1 824 072 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
55 478€ 46 173€ 52 816€ 64 225€ 50 479€ 46 538€ 55 310€ 41 651€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 153 657€ 1 382 828€ 1 196 605€ 1 373 751€ 1 120 997€ 1 141 687€ 1 632 001€ 1 054 377€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 063 068 € 1 026 567 € 1 081 653 € 952 264 € 847 386 € 773 972 € 720 725 € 668 941 €
16
E.1.
Mzdové náklady
770 003€ 727 997€ 774 391€ 687 783€ 627 939€ 566 350€ 529 875€ 492 701€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 000€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
262 037€ 256 245€ 265 868€ 230 947€ 195 183€ 185 088€ 177 003€ 163 655€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 028€ 42 325€ 41 394€ 33 534€ 24 264€ 22 534€ 13 847€ 12 585€
20
F.
Dane a poplatky
27 662€ 25 054€ 11 930€ 4 833€ 6 294€ 3 924€ 5 017€ 2 025€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 652€ 50 755€ 42 547€ 46 219€ 30 866€ 33 187€ 33 583€ 31 993€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 652€ 50 755€ 42 547€ 46 219€ 30 866€ 33 187€ 33 583€ 31 993€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 698€ 24 200€ 22 382€ 27 112€ 14 970€ 12 040€ 3 501€ 25 085€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
340 004 € 284 595 € 52 242 € 325 181 € 284 763 € 278 861 € 328 805 € 626 414 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 458 096 € 1 400 688 € 1 197 025 € 1 340 585 € 1 176 626 € 1 097 716 € 1 080 090 € 1 336 842 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 035 € 17 € 3 € 1 € 19 € 22 € 32 € 495 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
19 € 22 € 26 € 495 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
19€ 22€ 26€ 495€
42
XII.
Kurzové zisky
2 035€ 17€ 3€ 1€ 6€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 560 € 5 059 € 7 388 € 941 € 323 € 365 € 8 750 € 8 635 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 € 205 € 3 175 € 542 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
24€ 205€ 3 175€ 542€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
3 023€ 190€ 204€ 70€ 49€ 61€ 52€ 102€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 513€ 4 664€ 4 009€ 329€ 274€ 304€ 8 698€ 8 533€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 525 € -5 042 € -7 385 € -940 € -304 € -343 € -8 718 € -8 140 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
332 479 € 279 553 € 44 857 € 324 241 € 284 459 € 278 518 € 320 087 € 618 274 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
73 228 € 68 496 € 15 829 € 74 682 € 68 711 € 71 479 € 80 445 € 150 219 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
73 228€ 68 496€ 15 829€ 74 682€ 68 711€ 71 479€ 80 445€ 150 219€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
259 251 € 211 057 € 29 028 € 249 559 € 215 748 € 207 039 € 239 642 € 468 055 €