Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMIX, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
21 052 € 23 631 € 23 632 € 150 101 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
21 052 € 23 631 € 23 632 € 150 101 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
21 052 € 21 052 € 21 052 € 147 511 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
125 775€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
132€ 132€ 132€ 132€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
20 920€ 20 920€ 20 920€ 21 604€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 579 € 2 580 € 2 590 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 579€ 2 580€ 2 590€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
21 052 € 23 631 € 23 632 € 150 101 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-749 041 € -740 377 € -838 084 € -652 453 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
256 730€ 256 730€ 256 730€ 256 730€
030
A.III.
Fondy zo zisku
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 070 147€ -1 167 854€ -982 222€ -885 307€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-8 664 € 97 707 € -185 632 € -96 916 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
770 093 € 764 008 € 861 716 € 802 554 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
647 383 € 603 717 € 603 237 € 557 467 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
514 599€ 514 599€ 514 599€ 469 380€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 920€ 1 440€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
130 864€ 87 678€ 87 678€ 88 087€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
122 710€ 160 291€ 258 479€ 245 087€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci