Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
793 093 € 1 625 836 € 2 368 140 € 3 204 251 € 3 507 464 € 5 890 766 € 5 397 769 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
410 151 € 1 277 615 € 1 219 829 € 1 719 389 € 2 125 045 € 2 615 895 € 2 235 508 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
282 708 € 317 708 € 97 917 € 343 606 € 362 002 € 440 121 € 377 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
29 000 € 377 000 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
282 708 € 317 708 € 97 917 € 0 € 116 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
343 606 € 333 002 € 324 121 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
127 443 € 959 907 € 1 121 912 € 1 375 783 € 1 763 043 € 2 175 774 € 1 858 508 €
012
A.II.1
Pozemky
47 447 € 47 447 € 99 111 € 99 111 € 99 111 € 47 448 €
013
A.II.2
Stavby
17 296 € 580 606 € 609 050 € 623 404 € 998 600 € 688 144 € 748 235 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 813 € 273 520 € 397 082 € 586 249 € 610 652 € 730 400 € 667 236 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
67 019 € 54 680 € 658 119 € 390 753 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
58 334 € 58 334 € 68 333 € 0 € 4 836 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
376 982 € 344 587 € 1 141 072 € 1 479 494 € 1 377 618 € 3 266 847 € 3 121 412 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
179 603 € 186 505 € 245 947 € 112 725 € 280 217 € 282 724 € 123 454 €
032
B.I.1
Materiál
216 € 1 991 € 1 688 € 43 132 € 71 585 € 46 797 € 74 688 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
179 387 € 184 514 € 244 259 € 69 593 € 208 632 € 235 927 € 48 766 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
124 792 € 126 421 € 603 642 € 1 137 662 € 1 078 299 € 2 973 554 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
123 419 € 115 998 € 584 072 € 1 130 178 € 1 045 834 € 2 738 691 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 202 940 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
173 € 8 962 € 19 458 € 3 328 € 11 717 € 11 423 € 33 041 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 200 € 1 461 € 112 € 4 156 € 20 748 € 20 500 € 789 957 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
72 587 € 31 661 € 291 483 € 229 107 € 19 102 € 10 569 € 112 324 €
056
B.IV.1
Peniaze
58 297 € 15 524 € 224 797 € 211 706 € 5 949 € 3 725 € 108 999 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 290 € 16 137 € 66 686 € 17 401 € 13 153 € 6 844 € 3 325 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 960 € 3 634 € 7 239 € 5 368 € 4 801 € 8 024 € 40 849 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 960 € 3 634 € 7 239 € 5 368 € 4 801 € 8 024 € 17 934 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 22 915 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
793 093 € 1 625 836 € 2 368 140 € 3 204 251 € 3 507 464 € 5 890 766 € 5 397 769 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
200 329 € 206 976 € 171 787 € 77 724 € 431 472 € 778 306 € 891 503 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 € 670 000 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 754 € 6 995 € 6 995 € 6 995 € 6 995 € 4 988 € 6 163 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 754 € 6 995 € 6 995 € 6 995 € 6 995 € 4 988 € 6 163 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
33 430 € -505 208 € -599 271 € -245 523 € 0 € 72 252 € 176 215 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
33 430 € 0 € 72 252 € 176 215 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-505 208 € -599 271 € -245 523 € 0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-511 855 € 35 189 € 94 063 € -353 748 € -245 523 € 31 066 € 39 125 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
592 764 € 1 418 860 € 2 196 353 € 3 126 527 € 3 075 992 € 5 112 460 € 4 506 266 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 070 € 6 176 € 5 363 € 5 620 € 18 444 € 11 261 € 9 592 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 070 € 6 176 € 5 363 € 5 620 € 18 444 € 11 261 € 9 592 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
470 € 87 922 € 143 025 € 9 061 € 234 914 € 208 715 € 42 854 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
37 567 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
470 € 152 € 6 260 € 5 755 € 5 469 € 5 052 € 4 285 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
87 770 € 136 765 € 181 534 € 203 663 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 306 € 10 344 € 38 569 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
522 363 € 637 907 € 1 494 949 € 3 011 796 € 2 621 874 € 4 178 896 € 3 754 015 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
38 410 € 71 077 € 697 337 € 1 616 083 € 1 030 167 € 2 851 778 € 2 166 756 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
443 € 413 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
473 011 € 498 456 € 734 000 € 1 220 432 € 1 555 032 € 1 097 494 € 1 285 399 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 776 € 5 213 € 6 515 € 8 301 € 7 520 € 1 926 € 2 757 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 673 € 3 126 € 3 986 € 4 412 € 4 358 € 5 738 € 1 730 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 634 € 3 366 € 1 531 € 11 884 € 4 362 € 8 920 € 110 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 859 € 56 669 € 51 580 € 150 684 € 20 435 € 212 597 € 296 850 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
686 855 € 552 755 € 100 050 € 100 050 € 689 302 € 672 075 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
65 861 € 261 € 100 710 € 24 286 € 27 730 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
35 118 € 0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
30 743 € 261 € 100 710 € 24 286 € 27 730 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 €