Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 071 128 € 2 167 634 € 2 407 712 € 2 629 385 € 2 845 083 € 2 947 076 € 2 949 733 € 2 910 913 € 2 925 045 € 2 778 255 € 2 933 473 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 928 411 € 2 001 308 € 2 006 399 € 1 927 387 € 2 018 573 € 2 159 792 € 2 276 689 € 2 321 024 € 2 384 276 € 2 373 047 € 2 532 113 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 928 411 € 2 001 308 € 2 006 399 € 1 927 387 € 2 018 573 € 2 159 792 € 2 276 689 € 2 321 024 € 2 384 276 € 2 373 047 € 2 532 113 €
012
A.II.1
Pozemky
420 672€ 420 672€ 420 672€ 420 672€ 420 672€ 420 672€ 420 672€ 420 672€ 420 672€ 420 672€ 386 672€
013
A.II.2
Stavby
1 457 619€ 1 521 200€ 1 403 753€ 1 478 744€ 1 558 617€ 1 638 811€ 1 708 311€ 1 738 397€ 1 816 465€ 1 902 092€ 1 725 638€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 120€ 59 436€ 52 884€ 27 971€ 39 284€ 100 309€ 147 706€ 161 955€ 147 139€ 50 283€ 75 101€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
129 090€ 344 702€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
117 118 € 141 341 € 382 762 € 686 489 € 809 037 € 769 873 € 648 595 € 579 747 € 510 956 € 380 520 € 376 758 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 844 € 3 844 € 205 544 € 3 844 € 233 612 € 124 759 € 3 844 € 3 844 € 3 844 € 3 844 € 3 844 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 844€ 3 844€ 205 544€ 3 844€ 233 612€ 124 759€ 3 844€ 3 844€ 3 844€ 3 844€ 3 844€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
37 387 € 37 942 € 27 360 € 283 413 € 47 456 € 46 034 € 22 578 € 69 182 € 69 693 € 84 718 € 36 588 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 307 € 36 123 € 26 627 € 237 616 € 21 211 € 31 502 € 14 298 € 26 468 € 34 759 € 31 047 € 36 123 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 020€ 140€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 307€ 36 123€ 26 627€ 235 596€ 21 071€ 31 502€ 14 298€ 26 468€ 34 759€ 31 047€ 36 123€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 641€ 44 442€ 24 965€ 7 832€ 7 000€ 41 336€ 33 851€ 53 288€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 439€ 1 819€ 733€ 1 355€ 1 280€ 6 700€ 1 280€ 1 378€ 1 083€ 383€ 465€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
75 887 € 99 555 € 149 858 € 399 232 € 527 969 € 599 080 € 622 173 € 506 721 € 437 419 € 291 958 € 336 326 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 117€ 1 537€ 1 445€ 1 056€ 1 883€ 6 583€ 7 753€ 8 128€ 6 748€ 2 872€ 2 815€
073
B.V.2.
Účty v bankách
74 770€ 98 018€ 148 413€ 398 176€ 526 086€ 592 497€ 614 420€ 498 593€ 430 671€ 289 086€ 333 511€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
25 599 € 24 985 € 18 551 € 15 509 € 17 473 € 17 411 € 24 449 € 10 142 € 29 813 € 24 688 € 24 602 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
17 506€ 15 986€ 14 188€ 13 312€ 14 105€ 12 459€ 13 538€ 1 354€ 18 602€ 15 956€ 15 384€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 093€ 8 999€ 4 363€ 2 197€ 3 368€ 4 952€ 10 911€ 8 788€ 11 211€ 8 732€ 9 218€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 071 128 € 2 167 634 € 2 407 712 € 2 629 385 € 2 845 083 € 2 947 076 € 2 949 733 € 2 910 913 € 2 925 045 € 2 778 255 € 2 933 473 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 903 634 € 1 976 520 € 2 229 881 € 2 462 777 € 2 688 430 € 2 788 269 € 2 790 489 € 2 755 953 € 2 746 512 € 2 596 669 € 2 366 892 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€ 809 900€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 174 781 € 1 412 678 € 1 645 573 € 1 871 228 € 1 971 065 € 1 973 287 € 1 938 749 € 1 929 309 € 1 779 467 € 1 549 688 € 1 144 342 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 174 781€ 1 412 678€ 1 645 573€ 1 871 228€ 1 971 065€ 1 973 287€ 1 938 749€ 1 929 309€ 1 779 467€ 1 549 688€ 1 144 342€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-88 350 € -253 361 € -232 895 € -225 654 € -99 838 € -2 221 € 34 537 € 9 441 € 149 842 € 229 778 € 405 347 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
85 743 € 105 517 € 88 387 € 73 318 € 59 516 € 57 823 € 54 389 € 46 354 € 66 498 € 66 122 € 417 929 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 427 € 9 635 € 7 839 € 5 489 € 3 250 € 1 701 € 1 313 € 1 221 € 1 310 € 8 746 € 13 397 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 342€ 12 107€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 427€ 9 635€ 7 839€ 5 489€ 3 250€ 1 701€ 1 313€ 1 221€ 1 310€ 1 404€ 1 290€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
55 689 € 78 774 € 64 845 € 52 115 € 42 365 € 43 361 € 44 819 € 35 642 € 55 346 € 47 943 € 396 503 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 504 € 43 114 € 22 024 € 14 500 € 7 457 € 15 683 € 21 837 € 14 042 € 29 049 € 14 479 € 304 892 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 504€ 43 114€ 22 024€ 14 500€ 7 457€ 15 683€ 21 837€ 14 042€ 29 049€ 14 479€ 304 892€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 153€ 17 619€ 17 946€ 18 194€ 16 382€ 11 791€ 10 537€ 10 813€ 9 743€ 10 081€ 9 688€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 777€ 10 625€ 10 848€ 11 167€ 10 190€ 7 020€ 6 304€ 6 591€ 5 938€ 6 144€ 6 023€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 011€ 2 172€ 9 763€ 3 990€ 3 683€ 6 334€ 6 047€ 4 196€ 8 945€ 10 206€ 61 833€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 244€ 5 244€ 4 264€ 4 264€ 4 653€ 2 533€ 94€ 1 671€ 7 033€ 14 067€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 627 € 17 108 € 15 703 € 15 714 € 13 901 € 12 761 € 8 257 € 9 491 € 9 842 € 9 433 € 8 029 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
19 627€ 17 108€ 15 703€ 15 714€ 13 901€ 12 761€ 8 257€ 9 491€ 9 842€ 9 433€ 8 029€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
81 751 € 85 597 € 89 444 € 93 290 € 97 137 € 100 984 € 104 855 € 108 606 € 112 035 € 115 464 € 148 652 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
81 727€ 85 573€ 89 444€ 93 290€ 97 137€ 100 984€ 104 855€ 108 606€ 112 035€ 115 440€ 122 298€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
24€ 24€ 24€ 26 354€