Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 257 293 € 5 811 686 € 5 309 640 € 4 530 958 € 4 323 231 € 3 685 148 € 3 824 390 € 3 769 037 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 323 965 € 1 008 380 € 1 032 946 € 788 311 € 664 154 € 785 449 € 854 038 € 893 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
220 € 1 554 € 5 098 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
220€ 1 554€ 5 098€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 240 913 € 925 328 € 949 895 € 705 260 € 581 103 € 702 178 € 846 705 € 882 967 €
012
A.II.1
Pozemky
161 550€ 161 550€ 161 550€ 52 511€ 52 511€ 52 511€ 52 511€ 52 511€
013
A.II.2
Stavby
171 016€ 182 441€ 220 608€ 223 211€ 265 479€ 306 214€ 341 002€ 393 563€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
530 601€ 532 810€ 522 854€ 429 538€ 263 113€ 343 453€ 453 192€ 436 893€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 677€ 44 883€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
377 746€ 21 850€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
83 052 € 83 052 € 83 051 € 83 051 € 83 051 € 83 051 € 5 779 € 5 779 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
83 052€ 83 052€ 83 051€ 5 779€ 5 779€ 5 779€ 5 779€ 5 779€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
77 272€ 77 272€ 77 272€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 923 312 € 4 793 082 € 4 267 588 € 3 735 319 € 3 649 364 € 2 890 645 € 2 962 199 € 2 865 611 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 196 087 € 1 512 083 € 1 361 538 € 1 459 117 € 1 189 125 € 785 163 € 750 231 € 590 138 €
032
B.I.1
Materiál
744 168€ 945 007€ 756 327€ 1 078 776€ 791 318€ 371 360€ 358 691€ 422 163€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
375 902€ 474 966€ 555 075€ 329 259€ 369 011€ 361 211€ 350 145€ 116 587€
035
B.I.4
Zvieratá
17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€
036
B.I.5
Tovar
76 000€ 92 093€ 50 119€ 51 065€ 28 779€ 52 575€ 41 378€ 51 371€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
29 € 2 023 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
29€ 2 023€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 407 148 € 1 468 257 € 1 445 985 € 1 237 180 € 1 235 031 € 1 228 435 € 1 603 695 € 1 659 666 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 367 140€ 1 282 175€ 1 286 630€ 1 202 840€ 1 130 499€ 1 210 051€ 1 574 071€ 1 473 343€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 100€ 1 100€ 18 100€ 18 100€ 18 100€ 18 100€ 18 100€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 008€ 184 982€ 158 255€ 16 240€ 499€ 284€ 11 067€ 168 223€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
85 933€ 457€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 320 048 € 1 812 742 € 1 458 042 € 1 039 022 € 1 225 208 € 877 047 € 608 273 € 615 807 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 996€ 9 795€ 14 320€ 96 992€ 52 408€ 52 792€ 48 146€ 9 565€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 313 752€ 1 802 647€ 1 443 422€ 941 730€ 1 172 500€ 823 955€ 559 827€ 605 942€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
10 016 € 10 224 € 9 106 € 7 328 € 9 713 € 9 054 € 8 153 € 9 582 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
767€ 1 157€ 36€ 36€ 9 054€ 251€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 016€ 9 457€ 7 949€ 7 292€ 9 677€ 8 153€ 9 331€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 257 293 € 5 811 686 € 5 309 640 € 4 530 958 € 4 323 231 € 3 685 148 € 3 824 390 € 3 769 037 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 590 759 € 4 583 791 € 4 063 697 € 3 643 592 € 3 189 115 € 2 913 472 € 2 786 285 € 2 705 508 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-575 € -575 € -575 € -575 € -575 € -575 € -575 € -575 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-589€ -589€ -589€ -589€ -589€ -589€ -589€ -589€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000€ 1 000€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 473 366 € 3 953 272 € 3 431 513 € 3 178 733 € 2 728 090 € 2 646 690 € 2 695 126 € 2 570 603 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 473 366€ 3 953 272€ 3 431 513€ 3 178 733€ 2 728 090€ 2 646 690€ 2 695 126€ 2 570 603€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 106 968 € 620 094 € 621 763 € 454 477 € 450 643 € 256 400 € 80 777 € 124 523 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
666 534 € 1 227 895 € 1 238 305 € 849 174 € 1 045 372 € 649 602 € 882 701 € 874 667 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
29 907 € 26 265 € 32 908 € 24 381 € 25 677 € 24 080 € 18 321 € 19 069 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 437€ 25 115€ 29 908€ 24 381€ 25 677€ 24 080€ 18 321€ 19 069€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 470€ 1 150€ 3 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
13 693 € 12 309 € 11 817 € 9 446 € 7 558 € 7 161 € 5 602 € 3 812 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 693€ 11 218€ 11 817€ 9 446€ 7 558€ 7 161€ 5 602€ 3 812€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 091€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
622 934 € 1 189 321 € 1 193 580 € 815 347 € 1 012 137 € 618 361 € 858 778 € 851 786 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
380 701€ 925 813€ 880 375€ 720 769€ 863 081€ 486 130€ 799 696€ 796 518€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 528€ 202€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
319€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
105 208€ 105 084€ 104 396€ 2 374€ 2 369€ 2 231€ 2 451€ 4 044€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
49 077€ 42 840€ 43 946€ 37 488€ 29 920€ 30 671€ 26 009€ 28 036€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 856€ 28 643€ 29 295€ 24 257€ 20 391€ 21 422€ 18 293€ 18 592€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 092€ 5 941€ 52 568€ 30 459€ 96 057€ 77 888€ 7 801€ 4 069€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
39 000€ 81 000€ 83 000€ 19€ 325€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
7 638 € 38 192 € 88 744 € 122 074 € 155 404 € 188 862 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
30 554€ 33 330€ 128€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 638€ 55 414€ 122 074€ 122 074€ 155 404€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 638€ 33 330€ 33 330€