Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 257 293 € 5 811 686 € 5 309 640 € 4 530 958 € 4 323 231 € 3 685 148 € 3 824 390 € 3 769 037 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 323 965 € 1 008 380 € 1 032 946 € 788 311 € 664 154 € 785 449 € 854 038 € 893 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
220 € 1 554 € 5 098 €
005
A.I.2
Software
220€ 1 554€ 5 098€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 240 913 € 925 328 € 949 895 € 705 260 € 581 103 € 702 178 € 846 705 € 882 967 €
012
A.II.1
Pozemky
161 550€ 161 550€ 161 550€ 52 511€ 52 511€ 52 511€ 52 511€ 52 511€
013
A.II.2
Stavby
171 016€ 182 441€ 220 608€ 223 211€ 265 479€ 306 214€ 341 002€ 393 563€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
530 601€ 532 810€ 522 854€ 429 538€ 263 113€ 343 453€ 453 192€ 436 893€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 677€ 44 883€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
377 746€ 21 850€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
83 052 € 83 052 € 83 051 € 83 051 € 83 051 € 83 051 € 5 779 € 5 779 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
83 052€ 83 052€ 83 051€ 5 779€ 5 779€ 5 779€ 5 779€ 5 779€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
77 272€ 77 272€ 77 272€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 923 312 € 4 793 082 € 4 267 588 € 3 735 319 € 3 649 364 € 2 890 645 € 2 962 199 € 2 865 611 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 196 087 € 1 512 083 € 1 361 538 € 1 459 117 € 1 189 125 € 785 163 € 750 231 € 590 138 €
032
B.I.1
Materiál
744 168€ 945 007€ 756 327€ 1 078 776€ 791 318€ 371 360€ 358 691€ 422 163€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
375 902€ 474 966€ 555 075€ 329 259€ 369 011€ 361 211€ 350 145€ 116 587€
035
B.I.4
Zvieratá
17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17€
036
B.I.5
Tovar
76 000€ 92 093€ 50 119€ 51 065€ 28 779€ 52 575€ 41 378€ 51 371€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
29 € 2 023 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
29€ 2 023€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 407 148 € 1 468 257 € 1 445 985 € 1 237 180 € 1 235 031 € 1 228 435 € 1 603 695 € 1 659 666 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 367 140€ 1 282 175€ 1 286 630€ 1 202 840€ 1 130 499€ 1 210 051€ 1 574 071€ 1 473 343€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 100€ 1 100€ 18 100€ 18 100€ 18 100€ 18 100€ 18 100€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 008€ 184 982€ 158 255€ 16 240€ 499€ 284€ 11 067€ 168 223€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
85 933€ 457€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 320 048 € 1 812 742 € 1 458 042 € 1 039 022 € 1 225 208 € 877 047 € 608 273 € 615 807 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 996€ 9 795€ 14 320€ 96 992€ 52 408€ 52 792€ 48 146€ 9 565€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 313 752€ 1 802 647€ 1 443 422€ 941 730€ 1 172 500€ 823 955€ 559 827€ 605 942€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 016 € 10 224 € 9 106 € 7 328 € 9 713 € 9 054 € 8 153 € 9 582 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
767€ 1 157€ 36€ 36€ 9 054€ 251€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 016€ 9 457€ 7 949€ 7 292€ 9 677€ 8 153€ 9 331€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 257 293 € 5 811 686 € 5 309 640 € 4 530 958 € 4 323 231 € 3 685 148 € 3 824 390 € 3 769 037 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 590 759 € 4 583 791 € 4 063 697 € 3 643 592 € 3 189 115 € 2 913 472 € 2 786 285 € 2 705 508 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€ 9 961€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-575 € -575 € -575 € -575 € -575 € -575 € -575 € -575 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-589€ -589€ -589€ -589€ -589€ -589€ -589€ -589€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000€ 1 000€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 473 366 € 3 953 272 € 3 431 513 € 3 178 733 € 2 728 090 € 2 646 690 € 2 695 126 € 2 570 603 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 473 366€ 3 953 272€ 3 431 513€ 3 178 733€ 2 728 090€ 2 646 690€ 2 695 126€ 2 570 603€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 106 968 € 620 094 € 621 763 € 454 477 € 450 643 € 256 400 € 80 777 € 124 523 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
666 534 € 1 227 895 € 1 238 305 € 849 174 € 1 045 372 € 649 602 € 882 701 € 874 667 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
29 907 € 26 265 € 32 908 € 24 381 € 25 677 € 24 080 € 18 321 € 19 069 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 437€ 25 115€ 29 908€ 24 381€ 25 677€ 24 080€ 18 321€ 19 069€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 470€ 1 150€ 3 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 693 € 12 309 € 11 817 € 9 446 € 7 558 € 7 161 € 5 602 € 3 812 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 693€ 11 218€ 11 817€ 9 446€ 7 558€ 7 161€ 5 602€ 3 812€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 091€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
622 934 € 1 189 321 € 1 193 580 € 815 347 € 1 012 137 € 618 361 € 858 778 € 851 786 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
380 701€ 925 813€ 880 375€ 720 769€ 863 081€ 486 130€ 799 696€ 796 518€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 528€ 202€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
319€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
105 208€ 105 084€ 104 396€ 2 374€ 2 369€ 2 231€ 2 451€ 4 044€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
49 077€ 42 840€ 43 946€ 37 488€ 29 920€ 30 671€ 26 009€ 28 036€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 856€ 28 643€ 29 295€ 24 257€ 20 391€ 21 422€ 18 293€ 18 592€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 092€ 5 941€ 52 568€ 30 459€ 96 057€ 77 888€ 7 801€ 4 069€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
39 000€ 81 000€ 83 000€ 19€ 325€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
7 638 € 38 192 € 88 744 € 122 074 € 155 404 € 188 862 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
30 554€ 33 330€ 128€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 638€ 55 414€ 122 074€ 122 074€ 155 404€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 638€ 33 330€ 33 330€