Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
17 034 202 € 15 832 119 € 16 808 383 € 15 424 187 € 12 540 374 € 10 438 722 € 13 224 971 € 13 496 291 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
361 222 € 487 055 € 487 034 € 307 361 € 464 094 € 530 461 € 430 420 € 275 938 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
133 485 € 203 444 € 166 387 € 17 233 € 13 503 € 1 892 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
133 485€ 201 444€ 164 387€ 17 233€ 8 261€ 1 892€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 000€ 2 000€ 5 242€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
227 737 € 283 611 € 320 647 € 290 118 € 310 955 € 342 388 € 244 239 € 89 729 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
177 583€ 179 635€ 181 782€ 185 094€ 188 797€ 196 400€ 204 004€ 41 406€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 154€ 103 976€ 138 865€ 105 024€ 122 158€ 145 988€ 40 235€ 45 675€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 2 648€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 € 139 636 € 186 181 € 186 181 € 186 209 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
10€ 139 636€ 186 181€ 186 181€ 186 209€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 492 641 € 11 314 154 € 11 796 192 € 10 965 550 € 9 208 354 € 7 956 075 € 12 101 688 € 12 697 476 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
827 € 1 187 € 924 € 727 € 579 € 610 € 402 € 247 €
035
B.I.1
Materiál
827€ 1 187€ 924€ 727€ 579€ 610€ 402€ 247€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 687 218 € 5 972 381 € 9 285 669 € 8 118 627 € 7 681 323 € 6 823 149 € 10 885 043 € 11 983 810 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 288 078 € 1 886 952 € 4 959 112 € 3 564 416 € 3 289 606 € 3 667 478 € 7 143 363 € 7 024 072 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 288 078€ 1 886 952€ 4 959 112€ 3 564 416€ 3 289 606€ 3 667 478€ 7 143 363€ 7 024 072€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 104 633€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
3 756 571€ 3 859 162€ 4 164 749€ 3 873 888€ 2 741 518€ 3 341 340€ 4 555 915€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
90 437€ 315 049€ 222 223€ 123 223€ 86 270€ 123 870€ 107 685€ 99 765€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
3 337€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
204 070€ 10 472€ 12 815€ 33 882€ 199 202€ 57 926€ 60 298€ 71 701€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 804 596 € 5 340 586 € 2 509 599 € 2 846 196 € 1 526 452 € 1 132 316 € 1 216 243 € 713 419 €
072
B.V.1.
Peniaze
83 227€ 121 231€ 169 005€ 87 930€ 99 477€ 113 405€ 166 585€ 162 118€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 721 369€ 5 219 355€ 2 340 594€ 2 758 266€ 1 426 975€ 1 018 911€ 1 049 658€ 551 301€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 180 339 € 4 030 910 € 4 525 157 € 4 151 276 € 2 867 926 € 1 952 186 € 692 863 € 522 877 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 952 186€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 180 339€ 4 030 910€ 4 525 157€ 4 146 031€ 2 867 926€ 692 863€ 522 841€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 245€ 0€ 36€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
17 034 202 € 15 832 119 € 16 808 383 € 15 424 187 € 12 540 374 € 10 438 722 € 13 224 971 € 13 496 291 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
769 009 € 2 157 055 € 1 784 986 € 1 500 261 € 862 784 € 531 968 € 614 833 € 544 012 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 638 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-20 000 € -20 000 € -10 € -10 € -10 € 19 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-20 000€ -20 000€ -10€ -10€ -10€ 19€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 137 213 € 1 745 146 € 1 460 421 € 876 238 € 438 856 € 482 708 € 504 155 € 445 045 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 137 213€ 1 745 146€ 1 460 421€ 876 238€ 438 856€ 482 708€ 504 155€ 445 045€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 388 043 € 392 070 € 284 726 € 584 184 € 384 099 € 9 431 € 70 849 € 59 110 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 466 293 € 13 646 999 € 15 023 397 € 13 923 926 € 11 677 590 € 9 861 224 € 12 570 477 € 12 928 308 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 734 € 8 233 € 6 892 € 3 438 € 0 € 1 962 € 4 792 € 49 678 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 734€ 8 233€ 6 892€ 3 438€ 0€ 1 962€ 4 792€ 7 779€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 41 899€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 392 696 € 13 535 895 € 14 665 554 € 13 557 172 € 11 334 750 € 9 537 474 € 12 304 580 € 12 621 969 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 756 378 € 12 884 360 € 13 755 737 € 12 267 368 € 10 013 258 € 8 408 395 € 9 902 091 € 10 314 083 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
14 756 378€ 12 884 360€ 13 755 737€ 12 267 368€ 10 013 258€ 8 408 395€ 9 902 091€ 10 314 083€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
161 656€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
150 167€ 150 167€ 492 876€ 782 876€ 957 294€ 957 294€ 2 202 842€ 2 202 842€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
38 392€ 144 967€ 125 552€ 111 059€ 92 281€ 97 766€ 96 904€ 420€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 083€ 91 519€ 76 901€ 77 908€ 59 401€ 60 563€ 60 091€ 56 722€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 887€ 22 004€ 17 862€ 128 248€ 50 860€ 13 456€ 12 822€ 18 072€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
27 100€ 22 191€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
415 789€ 242 878€ 169 526€ 167 522€ 29 830€ 29 830€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
66 863 € 102 871 € 350 951 € 363 316 € 342 840 € 321 788 € 111 732 € 107 269 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
54 579€ 90 587€ 344 491€ 342 840€ 321 788€ 111 732€ 107 269€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 284€ 12 284€ 6 460€ 363 316€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 19€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
149 373€ 149 373€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
798 900 € 28 065 € 45 530 € 39 661 € 23 971 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
350€ 34 272€ 23 971€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
798 900€ 28 065€ 45 180€ 5 389€ 0€