Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 008 295€ 67 327 665€ 66 577 583€ 55 250 571€ 47 251 777€ 49 404 566€ 47 158 744€ 41 709 575€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 100 469 € 68 496 280 € 67 369 076 € 56 213 747 € 47 798 646 € 50 506 908 € 47 864 639 € 42 179 479 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 008 295€ 67 327 665€ 66 577 583€ 55 250 571€ 47 251 777€ 49 404 566€ 47 158 744€ 41 709 575€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 800€ 1 900€ 2 000€ 28 217€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 081 374€ 1 166 715€ 791 493€ 961 176€ 518 652€ 1 102 342€ 705 895€ 469 904€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 538 118 € 68 245 696 € 67 061 988 € 55 459 835 € 47 327 512 € 50 478 753 € 47 726 697 € 41 961 048 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 035 113€ 62 113 868€ 60 588 324€ 49 670 967€ 42 579 921€ 45 443 604€ 42 416 063€ 37 628 331€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 636 081€ 2 745 238€ 3 008 579€ 2 490 885€ 2 099 336€ 2 047 767€ 1 942 124€ 1 933 266€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 558 724 € 3 015 499 € 3 118 980 € 2 771 402 € 2 496 074 € 2 814 837 € 2 364 149 € 2 174 872 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 131 836€ 2 177 392€ 2 227 873€ 1 987 960€ 1 859 380€ 2 103 476€ 1 713 166€ 1 557 781€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
372 827€ 741 148€ 777 919€ 679 269€ 559 211€ 634 262€ 581 414€ 529 457€
19
E.4.
Sociálne náklady
54 061€ 96 959€ 113 188€ 104 173€ 77 483€ 77 099€ 69 569€ 87 634€
20
F.
Dane a poplatky
2 781€ 2 584€ 4 780€ 5 024€ 5 003€ 7 670€ 5 271€ 9 760€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
129 337€ 153 748€ 95 707€ 58 669€ 51 589€ 30 138€ 30 634€ 35 139€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
129 337€ 153 748€ 95 707€ 58 669€ 51 589€ 30 138€ 30 634€ 35 139€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 420€ 1 335€ 230€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 569€ -900€ 4 684€ 18 153€ 3 501€ 68 452€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
168 093€ 214 324€ 240 934€ 462 888€ 77 436€ 131 006€ 900 004€ 179 680€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 437 649 € 250 584 € 307 088 € 753 912 € 471 134 € 28 155 € 137 942 € 218 431 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-662 899 € 2 468 559 € 2 980 680 € 3 088 719 € 2 572 520 € 1 913 195 € 2 800 557 € 2 147 978 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
114 492 € 203 492 € 148 604 € 97 153 € 108 770 € 74 467 € 54 183 € 7 887 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
77 062 € 87 854 € 75 820 € 68 775 € 87 750 € 64 245 € 50 608 € 227 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
77 062€ 87 854€ 75 820€ 68 775€ 87 750€ 64 245€ 50 608€ 227€
42
XII.
Kurzové zisky
35 902€ 112 250€ 69 715€ 26 788€ 21 020€ 10 022€ 3 575€ 7 660€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
3 337€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 528€ 51€ 3 069€ 1 590€ 200€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 886 € 51 252 € 114 859 € 95 871 € 152 595 € 89 190 € 127 349 € 112 608 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
288 € 816 € 180 € 2 127 € 988 € 2 459 € 19 418 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
288€ 816€ 180€ 2 127€ 988€ 2 459€ 19 418€
52
O.
Kurzové straty
35 570€ 23 119€ 54 012€ 6 510€ 47 128€ 30 657€ 23 642€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 337€ -27 100€ 4 909€ 22 191€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 979€ 54 945€ 55 122€ 66 990€ 103 340€ 57 545€ 101 248€ 93 190€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
49 606 € 152 240 € 33 745 € 1 282 € -43 825 € -14 723 € -73 166 € -104 721 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 388 043 € 402 824 € 340 833 € 755 194 € 427 309 € 13 432 € 64 776 € 113 710 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 754 € 56 107 € 171 010 € 43 210 € 4 001 € -6 073 € 54 600 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 754€ 56 107€ 171 010€ 43 210€ 4 001€ 35 826€ 54 600€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-41 899€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 388 043 € 392 070 € 284 726 € 584 184 € 384 099 € 9 431 € 70 849 € 59 110 €