Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.01.2015
31.12.2015
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 176 356 810 € 1 080 244 004 € 992 969 048 € 641 473 540 € 603 367 834 € 556 266 163 € 526 730 145 € 466 884 633 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
866 092 085 € 835 136 593 € 838 581 070 € 464 744 754 € 440 257 326 € 449 614 744 € 429 962 786 € 380 926 428 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 47 217 € 102 284 € 133 355 € 0 € 17 104 € 29 512 € 32 017 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 47 217€ 102 284€ 133 355€ 0€ 17 104€ 29 512€ 32 017€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
791 895 204 € 756 138 060 € 760 133 925 € 385 002 029 € 357 923 695 € 339 850 283 € 322 400 127 € 303 501 708 €
012
A.II.1
Pozemky
133 069 693€ 109 463 845€ 91 891 513€ 86 702 099€ 81 103 343€ 80 003 987€ 74 774 740€ 69 919 391€
013
A.II.2
Stavby
221 801 809€ 215 853 792€ 223 507 503€ 210 470 116€ 202 543 545€ 195 706 011€ 196 313 343€ 184 010 596€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
80 667 744€ 78 101 372€ 78 643 688€ 70 165 941€ 71 645 942€ 56 631 707€ 50 566 076€ 46 033 508€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
334 911 258€ 341 085 534€ 350 063 065€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 679 695€ 11 633 517€ 16 028 156€ 17 663 872€ 2 630 924€ 7 508 578€ 745 968€ 3 538 213€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 765 005€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
74 196 881 € 78 951 316 € 78 344 861 € 79 609 370 € 82 333 631 € 109 747 357 € 107 533 147 € 77 392 703 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
74 196 881€ 78 951 316€ 78 344 861€ 79 609 370€ 82 333 631€ 109 747 357€ 107 533 147€ 77 392 703€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
309 391 597 € 244 742 725 € 153 624 000 € 175 740 711 € 162 121 896 € 105 774 080 € 95 885 389 € 85 063 571 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
89 277 698 € 82 236 343 € 71 877 514 € 72 135 983 € 69 376 359 € 57 871 114 € 62 614 830 € 58 098 194 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
197 242 794 € 140 997 705 € 53 035 556 € 51 527 759 € 25 839 639 € 18 172 820 € 14 681 057 € 12 816 219 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 749 153 € 35 975 022 € 38 019 783 € 21 522 661 € 25 830 862 € 18 170 630 € 14 672 917 € 12 805 480 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
173 427 721€ 105 000 000€ 15 000 000€ 30 000 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
65 920€ 22 683€ 15 773€ 5 098€ 8 777€ 2 190€ 8 140€ 10 739€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
22 871 105 € 21 508 677 € 28 710 930 € 52 076 969 € 66 905 898 € 29 730 146 € 18 589 502 € 14 149 158 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 130 911€ 11 184 950€ 11 704 884€ 5 623 361€ 6 407 617€ 3 086 107€ 3 008 520€ 5 820 378€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 470 194€ 10 323 727€ 17 006 046€ 46 453 607€ 60 498 282€ 26 644 040€ 15 580 981€ 8 328 780€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
873 128 € 364 686 € 763 978 € 988 075 € 988 612 € 877 339 € 881 970 € 894 634 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
873 128€ 364 686€ 763 978€ 988 075€ 988 612€ 877 339€ 881 970€ 894 634€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 176 356 810 € 1 080 244 004 € 992 969 048 € 641 473 540 € 603 367 834 € 556 266 163 € 526 730 145 € 466 884 633 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
291 204 964 € 205 088 699 € 190 284 430 € 167 374 909 € 218 513 774 € 214 308 703 € 209 159 480 € 197 981 179 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
73 611 629 € 73 611 629 € 73 611 629 € 73 611 629 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 €
082
A.I.1
Základné imanie
73 611 629€ 73 611 629€ 73 611 629€ 73 611 629€ 124 078 743€ 124 078 743€ 124 078 743€ 124 078 743€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
66 672 800€ 66 672 800€ 63 586 160€ 44 902 145€ 44 902 145€ 44 902 145€ 44 902 145€ 39 486 388€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 177 120 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 177 120€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
150 920 535 € 64 804 270 € 53 086 640 € 48 684 015 € 49 532 886 € 45 327 815 € 40 178 592 € 34 416 048 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
150 920 535€ 64 804 270€ 53 086 640€ 48 684 015€ 49 532 886€ 45 327 815€ 40 178 592€ 34 416 048€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
879 162 078 € 871 055 478 € 801 470 344 € 474 053 072 € 384 782 465 € 341 859 831 € 317 447 002 € 268 753 756 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
335 066 299 € 338 172 182 € 343 919 561 € 2 580 472 € 2 356 749 € 2 238 816 € 2 162 990 € 2 159 528 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 785 545€ 2 529 387€ 2 515 723€ 2 303 502€ 2 201 034€ 2 176 745€ 2 150 840€ 1 982 835€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
518 553€ 490 899€ 410 994€ 276 969€ 155 715€ 62 071€ 12 150€ 176 693€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
331 762 201€ 335 151 896€ 340 992 844€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 762 697 € 2 331 060 € 1 932 471 € 1 754 590 € 1 527 412 € 1 218 819 € 1 037 276 € 815 467 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 762 697€ 2 331 060€ 1 932 471€ 1 754 590€ 1 527 412€ 1 218 819€ 1 037 276€ 815 467€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
227 123 773€ 334 134 243€ 270 792 818€ 263 364 081€ 231 497 050€ 192 630 018€ 181 762 987€ 150 356 532€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
150 214 277 € 151 987 088 € 141 391 763 € 131 164 538 € 112 915 905 € 112 536 716 € 104 357 484 € 93 273 404 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
116 610 864 € 120 373 787 € 110 163 582 € 118 367 830 € 99 797 825 € 97 770 326 € 92 275 223 € 81 898 395 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 344 234€ 22 349 404€ 11 739 201€ 12 523 112€ 7 003 506€ 7 056 846€ 8 866 219€ 7 357 923€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
98 780 718€ 90 902 866€ 91 154 460€ 90 882 731€ 72 439 239€ 69 899 376€ 71 755 435€ 61 649 121€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 485 912€ 7 121 517€ 7 269 922€ 14 961 987€ 20 355 081€ 20 814 104€ 11 653 569€ 12 891 351€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 615 412€ 7 884 993€ 7 202 348€ 6 286 002€ 5 994 295€ 5 583 951€ 5 062 915€ 4 159 999€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 484 014€ 3 191 003€ 3 078 722€ 2 638 859€ 2 327 743€ 2 330 111€ 2 001 231€ 1 715 407€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 157 987€ 6 071 042€ 7 200 767€ 3 340 227€ 4 443 929€ 6 419 067€ 4 646 390€ 5 061 174€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 346 000€ 14 466 263€ 13 746 344€ 531 620€ 352 113€ 433 261€ 371 725€ 438 429€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 562 064 € 7 997 936 € 7 000 762 € 7 056 421 € 8 352 380 € 8 102 493 € 6 993 296 € 4 003 674 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 562 064€ 7 997 936€ 7 000 762€ 7 056 421€ 8 352 380€ 8 102 493€ 6 993 296€ 4 003 674€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
156 432 969€ 36 432 969€ 36 432 969€ 68 132 969€ 28 132 969€ 25 132 969€ 21 132 969€ 18 145 151€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 989 768 € 4 099 827 € 1 214 274 € 45 559 € 71 594 € 97 629 € 123 663 € 149 698 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 989 768€ 4 099 827€ 1 214 274€ 45 559€ 71 594€ 97 629€ 123 663€ 149 698€