Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 332 647 € 21 568 316 € 21 210 314 € 8 496 349 € 43 226 € 18 216 € 21 952 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
970 983 € 3 698 € 8 630 € 13 563 € 18 496 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 698 € 8 630 € 13 563 € 18 496 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 698€ 8 630€ 13 563€ 18 496€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
970 983 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
970 983€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 361 480 € 21 563 868 € 21 201 500 € 8 481 690 € 22 804 € 18 210 € 21 952 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 000 € 16 389 394 € 19 369 194 € 7 527 437 € 16 671 € 16 671 €
035
B.I.1
Materiál
988€ 988€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
13 933€ 13 933€
037
B.I.3
Výrobky
1 750€ 1 750€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
11 000€ 16 389 394€ 19 369 194€ 7 527 437€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 332 370 € 2 717 170 € 180 141 € 22 878 € 1 872 € 1 511 € 1 183 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 330 930 € 2 717 170 € 174 729 € 1 173 € 1 172 € 1 172 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 330 930€ 2 717 170€ 174 729€ 1 173€ 1 172€ 1 172€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 440€ 5 412€ 22 878€ 699€ 339€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
18 110 € 2 457 304 € 1 652 165 € 931 375 € 20 932 € 28 € 4 098 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 036€ 8 239€ 17€ 42€ 82€ 17€ 3 318€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 074€ 2 449 065€ 1 652 148€ 931 333€ 20 850€ 11€ 780€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
184 € 750 € 184 € 1 096 € 1 926 € 6 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
913€ 1 825€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
184€ 750€ 184€ 183€ 101€ 6€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 332 647 € 21 568 316 € 21 210 314 € 8 496 349 € 43 226 € 18 216 € 21 952 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-109 544 € -123 776 € -113 006 € -103 233 € -92 876 € -89 449 € -86 829 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 270 € 15 270 € 15 270 € 15 270 € 15 270 € 15 269 € 15 270 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 270€ 15 270€ 15 270€ 15 270€ 15 270€ 15 270€ 15 270€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-1€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
331 € 333 € 332 € 332 € 331 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
331€ 333€ 332€ 332€ 331€ 332€ 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-139 378 € -128 608 € -118 835 € -108 478 € -105 050 € -102 431 € -96 189 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-139 378€ -128 608€ -118 835€ -108 478€ -105 050€ -102 431€ -96 189€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
14 233 € -10 771 € -9 773 € -10 357 € -3 427 € -2 619 € -6 242 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 442 191 € 14 465 444 € 21 323 320 € 8 599 582 € 136 102 € 107 665 € 108 781 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 427 338 € 5 816 377 € 8 198 372 € 6 761 716 € 27 051 € 75 485 € 80 658 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
38 772 € 865 264 € 1 438 621 € 366 158 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
38 772€ 865 264€ 1 438 621€ 366 158€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 388 420€ 4 951 006€ 6 759 679€ 6 395 517€ 27 010€ 75 444€ 80 658€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
146€ 107€ 72€ 41€ 41€ 41€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
9 850 506€ 7 896€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 097 € 8 147 799 € 3 274 254 € 1 829 970 € 109 051 € 32 180 € 14 935 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 542 € 6 698 243 € 3 248 790 € 1 826 849 € 106 513 € 31 070 € 13 908 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
99 580€ 99 580€ 99 580€ 24 137€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 542€ 6 698 243€ 3 149 210€ 1 727 269€ 6 933€ 6 933€ 13 908€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 650€ 4 650€ 4 650€ 2 050€ 1 550€ 150€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
479€ 427€ 411€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
282€ 251€ 242€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
144€ 1 444 115€ 133€ 1 071€ 988€ 960€ 1 027€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
113€ 20 028€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
756 € 468 € 188 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
756€ 468€ 188€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
500 800€ 13 188€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 226 648 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 226 648€