Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FIPOREAL, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 145 783€ 10 585 160€ 12 252€ 2 000€ 16 671€ 1 202€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 096 800 € 10 525 310 € 12 252 € 2 000 € 16 671 € 1 201 € 3 471 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18 089 600€ 10 374 948€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 671€ 1 201€ 4 234€
05
III.
Tržby z predaja služieb
629€ 18 014€ 12 248€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 558€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
795€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 571€ 132 348€ 4€ 2 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 867 694 € 10 453 955 € 20 474 € 10 270 € 18 629 € 2 749 € 5 945 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 398 743€ 7 917 661€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 034€ 69 619€ 5 392€ 1 179€ 16 997€ 198€ 1 373€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
22 568€ 299 432€ 1 479€ 3 680€ 43€ 2 485€ 4 458€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 732 € 9 306 € 7 653 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 183€ 6 459€ 5 648€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 510€ 2 257€ 1 974€
19
E.4.
Sociálne náklady
39€ 590€ 31€
20
F.
Dane a poplatky
14 500€ 1 248€ 497€ 267€ 328€ 66€ 66€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 698€ 4 933€ 4 933€ 4 933€ 1 233€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 698€ 4 933€ 4 933€ 4 933€ 1 233€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
107€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 411 000€ 2 149 723€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 312€ 2 033€ 520€ 211€ 28€ 48€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
229 106 € 71 355 € -8 222 € -8 270 € -1 958 € -1 548 € -2 474 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 663 884 € 2 106 250 € 5 377 € -4 859 € -369 € -1 482 € -3 155 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
48 983 € 59 850 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
48 983 € 59 850 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
48 983€ 59 850€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
263 856 € 141 976 € 1 551 € 1 127 € 509 € 112 € 2 808 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
263 550 € 141 328 € 941 € 913 € 185 € 2 683 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 683€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
263 550€ 141 328€ 941€ 913€ 185€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
306€ 648€ 610€ 214€ 324€ 112€ 125€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-214 873 € -82 126 € -1 551 € -1 127 € -509 € -111 € -2 808 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 233 € -10 771 € -9 773 € -9 397 € -2 467 € -1 659 € -5 282 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
960€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 233 € -10 771 € -9 773 € -10 357 € -3 427 € -2 619 € -6 242 €