Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
373 461 € 320 967 € 299 074 € 230 530 € 197 957 € 172 467 € 140 014 € 99 875 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 132 € 20 965 € 27 798 € 5 716 € 12 040 € 18 364 € 23 688 € 4 383 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
14 132 € 20 965 € 27 798 € 5 716 € 12 040 € 18 364 € 23 688 € 4 383 €
012
A.II.1
Pozemky
1 790€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 132€ 19 965€ 25 008€ 4 716€ 11 040€ 17 364€ 23 688€ 4 383€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
359 329 € 300 002 € 271 276 € 224 814 € 185 917 € 154 103 € 116 326 € 94 726 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
46 € 16 € 51 € 16 € 45 € 14 € 70 €
032
B.I.1
Materiál
70€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
179 431 € 151 483 € 126 414 € 112 343 € 86 091 € 64 252 € 69 052 € 49 169 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 700€ 14 642€ 9 786€ 10 573€ 16 745€ 10 492€ 27 127€ 10 169€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
39 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
5 219€ 760€ 907€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
167 731€ 131 622€ 116 628€ 101 770€ 69 346€ 53 000€ 41 018€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
179 852 € 148 503 € 144 811 € 112 455 € 99 781 € 89 851 € 47 260 € 45 487 €
056
B.IV.1
Peniaze
139 831€ 108 482€ 104 790€ 72 434€ 59 760€ 49 830€ 7 239€ 2 814€
057
B.IV.2
Účty v bankách
42 673€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
766 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
766€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
373 461 € 320 967 € 299 074 € 230 530 € 197 957 € 172 467 € 140 014 € 99 875 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
363 058 € 310 093 € 275 825 € 220 203 € 185 524 € 153 988 € 123 990 € 92 436 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
803 € 803 € 803 € 803 € 803 € 803 € 803 € 803 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
803€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
302 651 € 268 384 € 213 752 € 178 082 € 146 546 € 113 100 € 85 011 € 53 941 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
53 941€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
52 965 € 34 267 € 54 631 € 34 679 € 31 536 € 33 446 € 31 537 € 31 053 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 403 € 10 874 € 23 249 € 10 327 € 12 433 € 18 479 € 16 024 € 7 439 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
343 € 2 127 € 1 155 € 723 € 432 € 431 € 81 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
343€ 2 127€ 1 155€ 723€ 432€ 431€ 81€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 267 € 6 444 € 8 768 € 48 € 2 502 € 5 554 € 8 383 € 2 130 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
60€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 070€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
5 793 € 2 303 € 13 326 € 10 279 € 9 208 € 12 493 € 7 210 € 5 228 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 745€ -99€ 3 998€ 3 864€ 3 830€ 7 199€ 3 611€ 260€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
20€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
247€ 247€ 307€ 2 247€ 2 247€ 2 647€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 670€ 1 849€ 2 487€ 2 101€ 1 913€ 2 199€ 3 020€ 890€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
879€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 131€ 306€ 6 534€ 2 067€ 1 218€ 448€ 579€ 3 179€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé