Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
373 461 € 320 967 € 299 074 € 230 530 € 197 957 € 172 467 € 140 014 € 99 892 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
14 132 € 20 965 € 27 798 € 5 716 € 12 040 € 18 364 € 23 688 € 4 383 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
14 132 € 20 965 € 27 798 € 5 716 € 12 040 € 18 364 € 23 688 € 4 383 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 790€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 132€ 19 965€ 25 008€ 4 716€ 11 040€ 17 364€ 23 688€ 4 383€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
359 329 € 300 002 € 271 276 € 224 814 € 185 917 € 154 103 € 116 326 € 95 509 €
015
B.I.
Zásoby
46€ 16€ 51€ 16€ 45€ 14€ 70€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
179 431 € 151 483 € 126 414 € 112 343 € 86 091 € 64 252 € 69 052 € 49 952 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
11 700€ 14 642€ 9 786€ 10 573€ 16 745€ 10 492€ 27 127€ 10 169€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
5 219€ 760€ 907€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
167 731€ 131 622€ 116 628€ 101 770€ 69 346€ 53 000€ 41 018€ 39 783€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
179 852 € 148 503 € 144 811 € 112 455 € 99 781 € 89 851 € 47 260 € 45 487 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
139 831€ 108 482€ 104 790€ 72 434€ 59 760€ 49 830€ 7 239€ 45 487€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€ 40 021€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
373 461 € 320 967 € 299 074 € 230 530 € 197 957 € 172 467 € 140 014 € 99 892 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
363 058 € 310 093 € 275 825 € 220 203 € 185 524 € 153 988 € 123 990 € 92 453 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
803€ 803€ 803€ 803€ 803€ 803€ 803€ 803€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
302 651€ 268 384€ 213 752€ 178 082€ 146 546€ 113 100€ 85 011€ 53 941€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
52 965 € 34 267 € 54 631 € 34 679 € 31 536 € 33 446 € 31 537 € 31 070 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
10 403 € 10 874 € 23 249 € 10 327 € 12 433 € 18 479 € 16 024 € 7 439 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 267€ 6 444€ 8 768€ 48€ 2 502€ 5 554€ 8 383€ 2 130€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 793 € 2 303 € 13 326 € 10 279 € 9 208 € 12 493 € 7 210 € 5 228 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 745€ -99€ 3 998€ 3 864€ 3 830€ 7 199€ 3 611€ 280€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 670€ 1 849€ 2 487€ 2 101€ 1 913€ 2 199€ 3 020€ 1 769€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 131€ 306€ 6 534€ 2 067€ 1 218€ 448€ 579€ 3 179€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
247€ 247€ 307€ 2 247€ 2 247€ 2 647€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
343€ 2 127€ 1 155€ 723€ 432€ 431€ 81€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci