Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.01.2016
31.12.2016
28.02.2015
28.02.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
854 332 000 € 758 049 000 € 708 106 000 € 659 093 000 € 543 284 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
485 349 000 € 456 369 000 € 401 388 000 € 379 002 000 € 363 337 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
351 000 € 95 000 € 85 000 € 69 000 € 49 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
351 000€ 95 000€ 85 000€ 69 000€ 49 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
484 998 000 € 456 274 000 € 401 303 000 € 378 933 000 € 363 288 000 €
012
A.II.1
Pozemky
107 324 000€ 105 448 000€ 95 278 000€ 90 534 000€ 85 983 000€
013
A.II.2
Stavby
258 006 000€ 250 107 000€ 233 200 000€ 228 925 000€ 226 862 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 104 000€ 63 845 000€ 21 223 000€ 20 797 000€ 22 456 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
26 590 000€ 27 767 000€ 35 611 000€ 28 053 000€ 23 539 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 259 000€ 8 918 000€ 15 987 000€ 9 259 000€ 4 437 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 715 000€ 189 000€ 4 000€ 1 365 000€ 11 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
368 263 000 € 300 890 000 € 305 802 000 € 277 565 000 € 179 413 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
86 980 000 € 89 269 000 € 74 726 000 € 72 265 000 € 63 782 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
86 980 000€ 89 269 000€ 74 726 000€ 72 265 000€ 63 782 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
244 869 000 € 190 518 000 € 209 338 000 € 180 271 000 € 80 141 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
237 346 000 € 181 366 000 € 204 991 000 € 122 393 000 € 20 621 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
224 615 000€ 168 833 000€ 197 389 000€ 119 545 000€ 14 634 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
12 731 000€ 12 533 000€ 7 602 000€ 2 848 000€ 5 987 000€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 50 000 000€ 50 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 1 988 000€ 0€ 1 748 000€ 3 571 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
3 269 000€ 3 620 000€ 1 238 000€ 2 844 000€ 2 854 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 254 000€ 3 544 000€ 3 109 000€ 3 286 000€ 3 095 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
36 414 000 € 21 103 000 € 21 738 000 € 25 029 000 € 35 490 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 048 000€ 10 584 000€ 5 173 000€ 7 744 000€ 6 118 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 366 000€ 10 519 000€ 16 565 000€ 17 285 000€ 29 372 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
720 000 € 790 000 € 916 000 € 2 526 000 € 534 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
720 000€ 790 000€ 916 000€ 2 526 000€ 534 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
854 332 000 € 758 049 000 € 708 106 000 € 659 093 000 € 543 284 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
315 521 000 € 248 652 000 € 205 220 000 € 263 165 000 € 249 544 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
88 867 000 € 88 867 000 € 88 867 000 € 148 867 000 € 148 867 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
88 867 000€ 88 867 000€ 88 867 000€ 148 867 000€ 148 867 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
718 000 € 220 000 € 176 000 € 2 943 000 € 2 781 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
225 936 000 € 159 565 000 € 116 177 000 € 111 355 000 € 97 896 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
225 936 000€ 159 565 000€ 116 177 000€ 111 355 000€ 97 896 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
538 811 000 € 509 397 000 € 502 985 000 € 395 928 000 € 293 740 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
24 371 000 € 25 472 000 € 36 000 € 5 000 € 130 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
119 000€ 56 000€ 36 000€ 5 000€ 130 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
24 252 000€ 25 416 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 202 000 € 3 540 000 € 3 047 000 € 2 811 000 € 2 847 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 202 000€ 3 540 000€ 3 047 000€ 2 811 000€ 2 847 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
301 647 000€ 289 497 000€ 314 279 000€ 230 500 000€ 126 500 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
170 996 000 € 159 578 000 € 154 848 000 € 143 015 000 € 141 493 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
143 750 000 € 133 452 000 € 139 430 000 € 124 529 000 € 123 387 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 710 000€ 11 713 000€ 8 039 000€ 6 403 000€ 8 210 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106 670 000€ 103 807 000€ 107 625 000€ 79 415 000€ 86 466 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22 370 000€ 17 932 000€ 23 766 000€ 38 711 000€ 28 711 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 949 000€ 4 560 000€ 3 609 000€ 3 211 000€ 2 985 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 289 000€ 3 377 000€ 3 173 000€ 2 740 000€ 2 096 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 252 000€ 12 774 000€ 7 606 000€ 11 663 000€ 12 156 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
46 000€ 103 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 710 000€ 5 312 000€ 1 030 000€ 872 000€ 869 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 664 000 € 4 310 000 € 3 676 000 € 3 597 000 € 4 174 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
32 931 000€ 27 000 000€ 27 000 000€ 16 000 000€ 18 596 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé