Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2018 2017 2016 2015
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.01.2016
31.12.2016
28.02.2015
28.02.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
708 106 000 € 659 093 000 € 543 284 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
401 388 000 € 379 002 000 € 363 337 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
85 000 € 69 000 € 49 000 €
005
A.I.2
Software
85 000 € 69 000 € 49 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
401 303 000 € 378 933 000 € 363 288 000 €
012
A.II.1
Pozemky
95 278 000 € 90 534 000 € 85 983 000 €
013
A.II.2
Stavby
233 200 000 € 228 925 000 € 226 862 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 223 000 € 20 797 000 € 22 456 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
35 611 000 € 28 053 000 € 23 539 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 987 000 € 9 259 000 € 4 437 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 000 € 1 365 000 € 11 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
305 802 000 € 277 565 000 € 179 413 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
74 726 000 € 72 265 000 € 63 782 000 €
039
B.I.5
Tovar
74 726 000 € 72 265 000 € 63 782 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
209 338 000 € 180 271 000 € 80 141 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
204 991 000 € 122 393 000 € 20 621 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
197 389 000 € 119 545 000 € 14 634 000 €
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
7 602 000 € 2 848 000 € 5 987 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 € 50 000 000 € 50 000 000 €
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 1 748 000 € 3 571 000 €
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
1 238 000 € 2 844 000 € 2 854 000 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 109 000 € 3 286 000 € 3 095 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
21 738 000 € 25 029 000 € 35 490 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 173 000 € 7 744 000 € 6 118 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 565 000 € 17 285 000 € 29 372 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
916 000 € 2 526 000 € 534 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
916 000 € 2 526 000 € 534 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
708 106 000 € 659 093 000 € 543 284 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
205 220 000 € 263 165 000 € 249 544 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
88 867 000 € 148 867 000 € 148 867 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
88 867 000 € 148 867 000 € 148 867 000 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
176 000 € 2 943 000 € 2 781 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
116 177 000 € 111 355 000 € 97 896 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
116 177 000 € 111 355 000 € 97 896 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
502 985 000 € 395 928 000 € 293 740 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
36 000 € 5 000 € 130 000 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
36 000 € 5 000 € 130 000 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 047 000 € 2 811 000 € 2 847 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 047 000 € 2 811 000 € 2 847 000 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
314 279 000 € 230 500 000 € 126 500 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
154 848 000 € 143 015 000 € 141 493 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
139 430 000 € 124 529 000 € 123 387 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 039 000 € 6 403 000 € 8 210 000 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
107 625 000 € 79 415 000 € 86 466 000 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 766 000 € 38 711 000 € 28 711 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 609 000 € 3 211 000 € 2 985 000 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 173 000 € 2 740 000 € 2 096 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 606 000 € 11 663 000 € 12 156 000 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 030 000 € 872 000 € 869 000 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 676 000 € 3 597 000 € 4 174 000 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
27 000 000 € 16 000 000 € 18 596 000 €