Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 556 560 € 2 338 175 € 1 987 127 € 1 846 279 € 1 944 158 € 1 810 671 € 1 741 797 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
67 521 € 472 € 487 € 3 857 € 7 079 € 11 591 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 800 € 5 599 € 9 220 €
005
A.I.2
Software
2 800€ 5 599€ 9 220€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
67 521 € 472 € 487 € 1 057 € 1 480 € 2 371 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
67 521€ 469€ 1 093€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
472€ 487€ 1 057€ 1 011€ 1 278€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 487 134 € 2 333 925 € 1 978 284 € 1 840 946 € 1 934 755 € 1 797 215 € 1 727 965 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
45 606 € 61 321 € 58 353 € 66 657 € 53 373 € 51 806 € 62 789 €
032
B.I.1
Materiál
45 034€ 60 749€ 58 353€ 66 657€ 53 373€ 51 806€ 62 789€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
035
B.I.4
Zvieratá
572€ 572€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 267 € 17 601 € 2 418 € 57 217 € 59 937 € 49 164 € 46 500 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
52 019€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
55 439€ 49 164€ 46 500€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 267€ 17 601€ 2 418€ 1 778€ 7 918€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 454 696 € 1 283 740 € 1 170 961 € 1 048 438 € 1 567 867 € 1 333 273 € 1 585 756 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 173 667€ 1 040 661€ 914 283€ 830 046€ 1 342 313€ 1 137 310€ 1 251 187€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 500€ 2 500€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 506€ 4 180€ 155 479€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
278 529€ 240 579€ 256 678€ 196 886€ 225 554€ 191 783€ 179 090€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
985 565 € 971 263 € 746 552 € 668 634 € 253 578 € 362 972 € 32 920 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 280€ 3 344€ 10 837€ 26 720€ 20 264€ 242€ 817€
057
B.IV.2
Účty v bankách
982 285€ 967 919€ 735 715€ 641 914€ 233 314€ 362 730€ 32 103€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 905 € 4 250 € 8 371 € 4 846 € 5 546 € 6 377 € 2 241 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 905€ 4 250€ 8 371€ 4 846€ 5 546€ 3 770€ 2 241€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 607€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 556 560 € 2 338 175 € 1 987 127 € 1 846 279 € 1 944 158 € 1 810 671 € 1 741 797 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 772 160 € 1 599 681 € 1 164 743 € 1 079 356 € 1 087 790 € 1 042 681 € 889 620 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 € 249 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€ 249 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 25 725 €
074
A.II.1
Emisné ážio
24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
830€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
50 630 € 50 630 € 47 442 € 36 845 € 24 134 € 8 828 € 7 998 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
50 630€ 50 630€ 47 442€ 36 845€ 24 134€ 8 828€ 7 998€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
562 652 € 562 652 € 562 652 € 662 652 € 662 652 € 606 897 € 686 030 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
562 652€ 562 652€ 562 652€ 662 652€ 662 652€ 606 897€ 686 030€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
884 983 € 712 504 € 280 754 € 105 964 € 127 109 € 153 061 € -79 133 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
784 400 € 738 494 € 822 384 € 766 923 € 856 368 € 767 990 € 852 100 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
42 955 € 51 925 € 36 352 € 46 097 € 27 624 € 29 979 € 25 136 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
40 155€ 49 125€ 34 352€ 44 097€ 25 624€ 27 979€ 25 136€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 800€ 2 800€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
14 507 € 6 421 € 187 € 34 € 1 204 € 1 228 € 3 969 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 507€ 6 421€ 187€ 34€ 1 204€ 1 125€ 3 865€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
103€ 104€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
726 938 € 680 148 € 785 845 € 720 792 € 827 540 € 736 783 € 822 995 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
144 632€ 126 736€ 200 468€ 424 889€ 526 333€ 485 798€ 537 166€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 944€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
50 000€ 300€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
340 983€ 222 756€ 229 904€ 154 663€ 146 740€ 122 334€ 131 171€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
75 352€ 51 535€ 54 503€ 58 052€ 75 086€ 62 860€ 75 202€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
137 701€ 246 376€ 247 589€ 80 817€ 78 501€ 64 717€ 72 133€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
28 270€ 32 745€ 3 381€ 2 371€ 880€ 774€ 379€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
77 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
77€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé