Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Secop s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
31.03.2018
30.03.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
132 510 000 € 97 725 000 € 102 472 492 € 112 392 569 € 104 890 069 € 109 365 137 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
52 463 000 € 44 501 000 € 43 142 487 € 44 260 598 € 47 598 755 € 47 353 982 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
1 176 000 € 187 000 € 199 362 € 112 198 € 69 080 € 64 274 €
005
A.I.2
Software
162 000 € 165 000 € 199 362 € 97 146 € 39 336 € 64 274 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 014 000 € 22 000 € 0 € 15 052 € 29 744 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
51 287 000 € 44 314 000 € 42 943 124 € 44 148 399 € 47 529 674 € 47 289 707 €
012
A.II.1
Pozemky
3 773 000 € 3 773 000 € 3 773 338 € 3 773 338 € 3 511 541 € 3 511 541 €
013
A.II.2
Stavby
7 663 000 € 6 777 000 € 6 867 052 € 6 057 273 € 4 740 129 € 4 800 328 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 211 000 € 26 469 000 € 30 482 770 € 32 182 522 € 37 883 399 € 38 148 787 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
562 000 € 322 000 € 306 163 € 11 365 € 1 917 € 3 272 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 078 000 € 6 973 000 € 1 513 800 € 2 123 901 € 1 354 234 € 825 779 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 38 454 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 € 1 € 1 € 1 € 1 €
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
0 € 1 €
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
1 € 1 € 1 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
80 047 000 € 53 224 000 € 59 330 005 € 68 131 971 € 57 291 314 € 61 988 714 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
28 046 000 € 29 924 000 € 24 104 014 € 19 643 945 € 19 138 942 € 18 584 593 €
035
B.I.1
Materiál
13 562 000 € 14 733 000 € 11 527 975 € 9 020 769 € 8 741 409 € 10 059 400 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 046 000 € 4 331 000 € 3 486 537 € 3 326 860 € 2 687 145 € 1 361 625 €
037
B.I.3
Výrobky
5 015 000 € 5 171 000 € 9 089 502 € 3 258 678 € 4 527 306 € 3 421 131 €
039
B.I.5
Tovar
5 423 000 € 5 689 000 € 4 037 638 € 3 183 082 € 3 742 437 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
50 991 000 € 22 546 000 € 31 891 628 € 44 499 965 € 33 092 632 € 40 260 903 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
50 768 000 € 19 618 000 € 25 813 511 € 25 827 154 € 21 483 846 € 26 974 933 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
10 296 000 € 16 382 016 € 16 099 860 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
9 322 000 € 9 431 495 € 9 727 294 € 21 483 846 € 26 974 933 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 € 1 992 000 € 5 035 728 € 11 115 974 €
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0 € 10 766 194 € 10 381 281 €
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 7 000 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
185 000 € 660 584 € 185 556 € 761 178 € 2 881 223 €
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0 € 176 651 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
223 000 € 751 000 € 205 154 € 371 281 € 81 414 € 23 466 €
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 € 2 346 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 010 000 € 754 000 € 3 332 017 € 3 988 061 € 5 059 740 € 3 143 218 €
072
B.V.1.
Peniaze
0 € 4 000 € 15 € 3 553 € 603 € 1 939 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 010 000 € 750 000 € 3 332 002 € 3 984 508 € 5 059 137 € 3 141 279 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
0 € 22 441 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0 € 22 441 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
132 510 000 € 97 725 000 € 102 472 492 € 112 392 569 € 104 890 069 € 109 365 137 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 387 000 € 1 986 000 € 25 229 325 € 21 404 393 € 12 511 706 € 15 317 474 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
91 742 000 € 91 742 000 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 €
082
A.I.1
Základné imanie
91 742 000 € 91 742 000 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
8 000 000 € 8 000 000 € 8 000 000 € 7 000 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
0 € 332 € 332 € 332 € 332 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
190 000 € 190 000 € -117 150 € -320 548 € -120 983 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
190 000 € 190 000 € -117 150 € -320 548 € -120 983 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-94 545 000 € -97 946 000 € -74 396 017 € -79 109 803 € -76 425 017 € -70 241 768 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-94 545 000 € -97 946 000 € -74 396 017 € -79 109 803 € -76 425 017 € -70 241 768 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
2 092 252 € -2 684 786 € -6 183 250 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
125 562 000 € 94 019 000 € 75 195 045 € 88 391 239 € 89 163 079 € 90 149 525 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
11 587 000 € 10 481 000 € 9 407 735 € 25 659 441 € 25 662 361 € 25 566 729 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
11 512 000 € 10 364 000 € 9 142 753 € 25 542 753 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0 € 25 542 753 € 25 542 753 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
75 000 € 117 000 € 181 150 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 479 € 22 821 € 23 976 €
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
95 209 € 96 787 € 0 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0 € 83 832 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
926 000 € 909 000 € 58 000 € 52 000 € 866 074 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
926 000 € 909 000 € 58 000 € 52 000 € 866 074 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0 € 4 963 616 € 10 370 350 € 12 481 466 € 14 592 582 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
111 500 000 € 68 459 000 € 47 329 198 € 43 545 416 € 40 612 914 € 41 373 748 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
79 526 000 € 65 569 000 € 44 955 118 € 41 398 991 € 38 576 212 € 40 110 928 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
38 091 000 € 31 069 356 € 14 450 297 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
27 478 000 € 13 885 762 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 948 694 € 38 576 212 € 40 110 928 €
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
29 113 000 € 0 € 125 449 € 144 317 €
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0 € 152 405 € 80 247 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 475 000 € 1 527 000 € 1 291 862 € 909 146 € 578 883 € 568 806 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
579 000 € 630 000 € 492 823 € 494 025 € 378 536 € 377 342 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
307 000 € 161 174 € 811 401 € 72 289 €
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
320 007 € 24 196 € 0 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
500 000 € 733 000 € 463 946 € 117 756 € 91 281 € 164 136 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 549 000 € 3 567 000 € 1 000 000 € 2 368 066 € 4 468 731 € 2 253 607 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
377 644 € 1 114 960 € 657 960 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 549 000 € 3 567 000 € 1 000 000 € 1 990 422 € 3 353 771 € 1 595 647 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 603 000 € 12 494 496 € 6 389 966 € 5 885 607 € 5 496 785 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
1 561 000 € 1 720 000 € 2 048 122 € 2 596 937 € 3 215 284 € 3 898 138 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 434 000 € 1 593 000 € 1 578 413 € 2 061 779 € 2 605 324 € 3 256 116 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
127 000 € 127 000 € 469 709 € 535 158 € 609 960 € 642 022 €