Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TSS GRADE, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
83 951 087 € 65 755 387 € 62 668 707 € 51 849 622 € 42 104 675 € 80 888 341 € 89 753 686 € 115 128 976 € 90 596 007 € 70 577 651 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 917 014 € 13 049 161 € 13 069 446 € 12 426 718 € 10 892 968 € 10 255 956 € 7 979 756 € 10 076 977 € 6 941 061 € 1 581 929 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
18 761 € 10 199 € 13 214 € 3 595 € 11 391 € 32 791 € 54 192 € 71 315 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
18 761€ 10 199€ 13 214€ 3 595€ 11 391€ 32 791€ 54 192€ 71 315€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 003 118 € 12 143 827 € 12 161 097 € 11 527 988 € 9 997 833 € 10 255 956 € 7 968 365 € 7 094 186 € 6 883 263 € 1 506 421 €
012
A.II.1
Pozemky
284 398€ 284 396€ 284 397€ 284 397€ 285 828€ 285 827€ 263 323€ 254 891€ 236 011€ 36 011€
013
A.II.2
Stavby
305 533€ 335 584€ 363 205€ 379 257€ 337 167€ 362 946€ 388 724€ 444 801€ 532 428€ 471 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 100 153€ 9 284 709€ 9 495 397€ 9 833 977€ 9 260 590€ 9 549 724€ 7 261 961€ 6 372 544€ 6 085 448€ 988 935€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 646€ 5 138€ 5 630€ 231€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
254€ 1 634 592€ 1 402 463€ 671 000€ 4 410€ 9 845€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
308 134€ 599 408€ 610 005€ 359 357€ 109 838€ 57 459€ 54 357€ 21 950€ 29 376€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
895 135 € 895 135 € 895 135 € 895 135 € 895 135 € 2 950 000 € 3 606 € 4 193 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
895 135€ 895 135€ 895 135€ 895 135€ 895 135€ 2 950 000€ 3 606€ 4 193€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
70 735 831 € 52 512 828 € 49 322 139 € 39 198 854 € 31 132 043 € 70 278 747 € 81 357 625 € 103 479 029 € 81 017 828 € 67 874 336 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 981 403 € 2 798 878 € 1 331 533 € 2 178 449 € 858 179 € 973 479 € 2 017 234 € 1 184 026 € 1 978 953 € 1 529 053 €
035
B.I.1
Materiál
2 522 623€ 2 304 733€ 1 210 751€ 1 274 813€ 787 956€ 739 894€ 1 239 870€ 915 083€ 1 080 804€ 1 529 053€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 205 015€ 126 222€ 119 891€ 100 490€ 24 097€ 132 524€ 739 605€ 257 994€ 878 979€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
253 765€ 367 923€ 891€ 803 146€ 46 126€ 101 061€ 37 759€ 10 949€ 19 170€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
395 873 € 3 992 646 € 5 985 861 € 5 463 927 € 5 432 665 € 3 525 626 € 576 030 € 8 687 474 € 19 531 554 € 11 074 562 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
107 351 € 3 646 102 € 5 984 985 € 5 463 927 € 5 221 906 € 3 301 337 € 257 829 € 8 409 845 € 19 097 504 € 10 578 162 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
107 351€ 3 646 102€ 5 984 985€ 5 463 927€ 5 221 906€ 3 301 337€ 257 829€ 8 409 845€ 19 097 504€ 10 578 162€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
288 522€ 346 544€ 876€ 210 759€ 224 289€ 318 201€ 277 629€ 434 050€ 496 400€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
47 081 406 € 31 024 042 € 29 492 076 € 17 441 263 € 16 870 619 € 51 238 363 € 70 213 962 € 53 197 885 € 49 488 549 € 44 306 359 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
40 943 329 € 26 183 340 € 24 728 448 € 16 230 157 € 15 169 367 € 44 181 249 € 66 047 831 € 45 949 633 € 43 506 809 € 32 920 325 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
301€ 3 898€ 3 793€ 3 401€ 3 919€ 19 963€ 422 157€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
40 943 028€ 26 179 442€ 24 724 655€ 16 226 756€ 15 165 448€ 44 181 249€ 66 027 868€ 45 527 476€ 43 506 809€ 32 920 325€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
4 548 004€ 4 099 257€ 4 433 689€ 716 910€ 1 158 459€ 5 255 371€ 2 724 092€ 4 930 835€ 3 274 004€ 6 771 168€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 180 637€ 1 011 495€ 778 837€ 483 626€ 460 420€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
201€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 423 902€ 614 540€ 289 743€ 466 860€ 533 251€ 610 052€ 418 479€ 1 465 528€ 267 198€ 17 055€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
166 171€ 126 905€ 40 196€ 27 336€ 9 542€ 11 054€ 12 065€ 73 052€ 1 956 912€ 4 137 190€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 277 149 € 14 697 262 € 12 512 669 € 14 115 215 € 7 970 580 € 14 541 279 € 8 550 399 € 40 409 644 € 10 018 772 € 10 964 362 €
072
B.V.1.
Peniaze
30 097€ 11 381€ 12 300€ 19 608€ 10 358€ 23 016€ 43 237€ 67 263€ 76 389€ 16 126€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 247 052€ 14 685 881€ 12 500 369€ 14 095 607€ 7 960 222€ 14 518 263€ 8 507 162€ 40 342 381€ 9 942 383€ 10 948 236€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
298 242 € 193 398 € 277 122 € 224 050 € 79 664 € 353 638 € 416 305 € 1 572 970 € 2 637 118 € 1 121 386 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 015€ 1 846€ 755€ 683€ 480€ 154 070€ 1 616 509€ 777 954€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
296 227€ 189 917€ 276 367€ 223 367€ 71 933€ 88 592€ 404 226€ 1 233 149€ 1 020 590€ 332 464€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 635€ 7 251€ 265 046€ 12 079€ 185 751€ 19€ 10 968€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
83 951 087 € 65 755 387 € 62 668 707 € 51 849 622 € 42 104 675 € 80 888 341 € 89 753 686 € 115 128 976 € 90 596 007 € 70 577 651 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 841 474 € 15 013 924 € 14 524 999 € 14 256 996 € 13 862 574 € 16 935 238 € 15 465 683 € 14 202 620 € 8 610 375 € 17 240 194 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 100 120 € 12 100 120 € 12 100 120 € 12 100 120 € 12 100 120 € 12 100 120 € 12 100 120 € 12 100 120 € 6 000 120 € 6 000 120 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 100 120€ 12 100 120€ 12 100 120€ 12 100 120€ 12 100 120€ 12 100 120€ 12 100 120€ 12 100 120€ 6 000 120€ 6 000 120€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 752 538 € 1 703 646 € 1 676 846 € 1 637 403 € 1 623 509 € 1 476 553 € 1 350 247 € 1 350 247 € 1 200 024 € 600 012 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
1 752 538€ 1 703 646€ 1 676 846€ 1 637 403€ 1 623 509€ 1 476 553€ 1 350 247€ 1 350 247€ 1 200 024€ 600 012€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
681 235 € 721 232 € 480 031 € 125 050 € 1 889 009 € 752 254 € 1 260 007 € 7 881 € -16 759 922 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
681 235€ 721 232€ 480 031€ 125 050€ 1 889 009€ 752 254€ 1 260 007€ 7 881€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 759 922€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
307 581 € 488 926 € 268 002 € 394 423 € 138 945 € 1 469 556 € 1 263 062 € -507 754 € 1 402 350 € 27 399 984 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
66 888 603 € 50 698 904 € 47 990 426 € 37 479 586 € 27 981 712 € 63 135 600 € 74 038 945 € 100 767 587 € 81 867 608 € 53 337 457 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 242 710 € 5 093 396 € 5 879 955 € 5 859 814 € 6 698 311 € 9 247 785 € 8 290 007 € 21 583 411 € 17 818 764 € 11 298 192 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
4 567 009 € 4 074 211 € 4 678 561 € 4 394 498 € 5 244 702 € 7 350 871 € 7 541 507 € 21 205 904 € 17 706 936 € 11 129 235 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 567 009€ 4 074 211€ 4 678 561€ 4 394 498€ 5 244 702€ 7 350 871€ 7 541 507€ 21 205 904€ 17 706 936€ 11 129 235€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
348 004€ 275 661€ 161 306€ 236 430€ 16 406€ 145 351€ 270 240€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
205 931€ 203 688€ 199 223€ 190 305€ 180 688€ 153 651€ 126 418€ 99 029€ 66 480€ 42 940€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 121 766€ 539 836€ 840 865€ 1 033 081€ 1 256 515€ 1 597 912€ 351 842€ 278 478€ 45 348€ 126 017€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
5 500€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 255 061 € 1 195 819 € 1 131 419 € 1 111 974 € 1 040 975 € 897 407 € 711 774 € 524 778 € 246 277 € 57 283 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 255 061€ 1 195 819€ 1 131 419€ 1 111 974€ 1 040 975€ 897 407€ 711 774€ 524 778€ 246 277€ 57 283€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
56 364 498 € 37 317 904 € 39 375 438 € 29 469 390 € 18 607 644 € 51 377 894 € 63 347 077 € 77 410 220 € 62 728 821 € 40 634 168 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 580 181 € 34 719 001 € 36 534 835 € 20 304 568 € 17 330 188 € 49 530 005 € 62 414 047 € 70 276 902 € 50 671 554 € 31 993 282 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
11 967€ 4 721€ 23 259€ 34 005€ 12 985€ 104 708€ 275€ 2 643 852€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
48 568 214€ 34 714 280€ 36 511 576€ 20 270 563€ 17 317 203€ 49 425 297€ 62 413 772€ 67 633 050€ 50 671 554€ 31 993 282€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
2 519 007€ 830 382€ 1 609 361€ 1 984 474€ 57 843€ 102 073€ 574€ 715 259€ 6 819€ 10 083€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 454 207€ 2 358 109€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
397 919€ 361 963€ 350 068€ 317 073€ 297 085€ 278 822€ 302 671€ 528 849€ 275 622€ 238 472€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
257 987€ 232 663€ 212 014€ 194 299€ 187 586€ 171 096€ 184 987€ 212 651€ 173 515€ 147 605€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
73 831€ 457 795€ 5 344€ 224 403€ 51 843€ 42 712€ 49 740€ 180 233€ 888 132€ 942 753€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 535 573€ 716 100€ 663 816€ 6 444 573€ 683 099€ 1 253 186€ 395 058€ 5 496 326€ 258 972€ 4 943 864€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 026 334 € 3 113 793 € 1 603 614 € 1 038 408 € 1 634 782 € 1 612 514 € 1 690 087 € 1 249 178 € 1 073 746 € 1 347 814 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
342 554€ 297 071€ 356 983€ 288 753€ 358 176€ 361 681€ 260 873€ 272 531€ 245 787€ 165 563€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 683 780€ 2 816 722€ 1 246 631€ 749 655€ 1 276 606€ 1 250 833€ 1 429 214€ 976 647€ 827 959€ 1 182 251€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 977 992€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 221 010 € 42 559 € 153 282 € 113 040 € 260 389 € 817 503 € 249 058 € 158 769 € 118 024 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
26 130€ -44 816€ 53 979€ 1 809€ 137 230€ 682 116€ 102 043€ 83€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 194 880€ 87 375€ 99 303€ 111 231€ 123 159€ 135 387€ 147 015€ 158 769€ 117 941€